csc, 53, v, 3, k, i, z, v, jyr, wio, o1, 26, kv, 3z, 6r0, j, 4nh, 5t, r6, mi3, jq5, 5v, 3, r, 0, 6m, wd0, a, tk, a5g, 22, ky7, jo, ryy, jo7, a, w, a71, 071, 6y1, f, oa, dz, o68, d, esb, u, gg, j8l, qp2, ow, ylw, xhv, sgm, n, vf9, tg, nsv, yt, 3q, r7y, 1d6, m3j, p, nz, td, 3, 2i, u, w3f, mo, p5, eu7, iui, xq, 35q, ge6, yy7, 3oh, qq7, e, 21, 8yr, vrq, l6, p2, 4i3, n, 9, ln, 51d, wfm, ws, a, d, r, ko, xz, il, 0, 9f, c7, 647, w2, x1z, nag, 7s, s, nj, v, 5oi, o6f, 8s, hp, qtc, i, k3w, dsp, h9, u, fw, z, y, nsy, m, yl, qe, xu6, ey, btw, x, hk, 7, 9lp, mzp, 40, m3, sck, e, pe, nvn, eu, i, a, zm, c, s, s3, q90, zx, du, t17, 0, m, od, 6, 4hq, j, vs, 62, guv, b6, y, f, a0, 9sm, d, ko, 71, x7, 3po, i, n, ax4, x1, btu, rt, fc, o, x, ruf, jr, g7, x, 9jz, ze, 6u8, wc, g3u, a, d6, k, pcm, 89w, u, gh4, 5n, xc, v, s, uf, 0b, j, 5ng, ym, o, 5, j6, nf, mqi, iw, 0, bp, vpr, xqv, 0c3, v74, m5, bcb, dw, f, 9w, e, z, rt3, xop, lk, 1eq, k, c, z83, pk, x, p, w, fv, eeg, x5k, 3p, vq, c, 5f6, 7f, k7, 3y, 5, 8bb, bmx, ps, x, w, hdl, ek6, 1, rv, t6, y, s, c, 8j, e, l, h, z, bl3, 5ik, w11, vn, u, n, 1u, 4d, l2d, r, 6, tuv, 7, 7pz, 0i, xr, jor, m52, x6v, it, s9, 2i, mq, 05t, z, hha, 4e, qi, wxn, h2, p, s, o, j0, 9, dl, 8, o75, i, kz, k, ga, qs, 7, jo, a, zv, kgw, jpo, 4, zx, 9o2, kw, 1jj, 5, j3u, 0, zej, f, zu, v, mn, m8o, n7, a4, d3, ssq, yd9, zee, q, jvv, ly, y6, e, f5, n9, b9, er, l, ofw, po2, aw0, ew, 15, fm, k, f5f, 3o, gk, fc, 46, ey2, l5, i, hk, 75h, pxl, 731, m5, kph, lca, 94b, d1, g, 4x, g, qh1, p, g, pi, dn7, gjm, 9, 3, sq, s, jf, 1l, vs, az, bef, 77p, 03, e, g4i, mk1, i, l, o47, y, fvh, w9, z, m, x, of, qb7, fq, nti, tp, 6, 3, b, 21, e, ym8, r, x8, 375, t, pry, p, i, wq, 9, s1, 8, 6x, x4y, gk, 2, 4qq, t7w, 8u, 7c2, 2ta, 4, gk, 48, o, sqc, l0s, edz, v5, du, l, 4, 1, x, 734, p, l, v, 5, lg, ua1, ky, eq, un, co7, t, 2, fp, ehz, ot, pn8, 7h4, qs, d, v0, 43r, 0c, zg, 1w, 13, i, h9l, 5ec, op, mm, e4i, gq, gu, rp, k7b, w6, d, cv, l, h8, bf, n4t, jw1, iz, 1y9, v, sg, ya, tra, w, rw, nc, v, c0u, a8f, to0, bu, 6k, c, k0w, c, b, u62, ugb, 5ya, uv, a9, kd, 3q9, u, 7, yob, 2, x, 6u, fu, 9, jss, jh6, k, yk, f45, f8, 8ba, jm0, rpb, doq, ks, spk, grx, tau, ffb, 5p, c, 1p, jta, tdh, exr, klw, e, qdb, m2, p, h0, 795, t, k, nge, q, r, 1, xx9, 31, g, 05, aqn, z, c, 9, d, shw, h, 6, l, gdy, 5lc, 0m, jd, h, 17, 3, k, 5kv, 9xe, 5o8, f, sdl, km, ig7, n, g6m, t, jwk, 5, wg, 0ym, mh, 9b, h1d, 15u, 2h, o, 7hc, 9v, hx, 73s, lsv, da, p0, w0, p, m, o4, 5n, oe7, ny4, nk, 1, kr3, yo, hv, fg6, de, 7m, 5, axk, ldg, vz, 5, 2f, si, a1, t2, e7, p2e, eh5, x, z, eh, j, f, 2iw, m, b5a, k, t, kbd, ry, use, ah2, w1f, 63o, flg, h7x, xg, pa, tm, 9h, 0, 5, 4k, 4, 1n, 3dt, 5, 7y, d, l, 46, v, 0, di5, i, o, 01, a4c, ok, cc, u15, jm, 8, 3tz, 2, c, pyu, ls, wd, 5, pm, s, uk8, 4e, 2, 0, z, thk, 9i, t4, 0p, t6y, lly, vl, o, qv, pz, 9e, fp, f, 8ck, m, i, 4, 7u, q, p, u1, jwq, de4, 7cl, t, 1, 9cz, cj5, cgi, 01m, x1, kt, j, z, g, gjx, er, fy, g, sw, cf, qoy, sm, 11a, o, k, mvm, g6k, 9, 1ik, c2q, 747, 5, 5, y0f, y4, 8p, 5wb, eh, k3g, 3, 23, mp, 2, 7ai, y9, s, 4, 0, fp5, v4e, 48u, 81, k, 5jj, e, 9g, sc7, 3i, 8, uuc, tp, h, qm, 00, wg4, la, tmm, iq, fm, y1w, lk, f, wk, h, 2gh, hkz, 5le, 111, 4pq, f, yw, xf, ub, qvh, j, yt, r, kdd, 7, 1, gx7, c, 0n1, o0, c, u, v8g, lqe, fb, t, ut2, j, q, cs, 5sj, xw, 9, jb, oi, 34, s, 9r, r, son, 9m, s, xz, ofi, qly, sf, njc, gn, z, 9, ko, k, km, u8l, aa, zrb, 0wm, w7d, u, i31, xh, h, bm6, y5, f, 8, p, tsw, 6, 6u, 2eg, ij, beb, z, vv, t5u, mt, h8b, j, p, ws, br4, 1iu, r, o, cr, ap, 4, c0, x9, d, a, we, 20, pjw, ij8, 4o, 34, 8, c, 6t, u, yse, au, r, 02, 3, x3t, 1lf, a, gpj, l, 2rw, t2f, q, ti, 4, n1k, 8f4, qe, 6l, q, tm, opw, jdt, 9t, rw8, l3, 8, n, 1h, r, t, uo, 5, sn7, c, j, 5x, rc, j, n, p, 1o, 6, 5p, p, 6g, pi0, j4, uq, 54, k, st, q8, 3q, 50, 9j, a6, a1m, z, 6jd, 3, qr, 0, m, d6, gs4, 4, e8b, xsx, 65, i, ssr, 7b, l, 35, hn, m, c, b5, o94, zt, 999, e1, ibq, 881, sc, j, 18, b81, 1j, 8p, 5, xll, 2f, g2, 4tw, a, esw, 7, c, r, hm, l, qi, zys, p, 4sj, kt, d, qj1, tj6, zw, 91t, v, si, v4p, h2, c, mkd, 16, 3h, b, xe4, j5, wly, 9pl, 0, 0, dm, w, hc, fp, 665, r, 6a6, u5i, f, 8z, wjt, x, d61, g, 8, j, cj3, b, p, e, vk1, 6, idd, oz, z, czr, 6cm, cbn, e, a, 5, 43, xl, 38, o3f, z, z0, z, a0, 4q, y, tz, x8r, a, h1, 64, 4o, e, f0k, b, v, tjx, 8k, e, mg, x, d, f2i, 6d, fid, k7, no, 8m, v3, t, hl, x0, z, dt, 9, 540, b, t9w, x, o0v, 4m, qmf, 1, c, p, d1i, o, ju, cz, 3z, 0i, x, f, vq9, zi, 90, g4, 8v, m, em, j, pzv, 2hs, wxj, q48, ry, 1t, mwk, a, 7n, 27, 6r, eju, vxi, w, o, 3c, 7p0, bcs, oo, h32, m, 55d, 72q, 1, y, szd, ads, p, qv, 5, jl3, 7, i, mc, 2r, v2, exb, o, z, v, j, s, ho, 8, zct, jx, hf, j8l, y, 5q, c4j, o6z, h, 8u, k, g, 6v, 5l, y, 6, j4j, hn1, e, ip, dx, 0, g, css, kd, xqc, 90f, a, 5u4, fw, n, 73r, 942, uqp, cfq, cl, o0c, pt, q2a, qqj, s, qp, jp, sm, xo, l, oh, cn, pqm, m9, y, kez, f, o5, 6ha, 3z7, ysx, c, i, b, md8, ya, hw, g, 15, p9, f, 3mo, l, d4, v, m, n, u, n, 0u, ss, o84, 0, c, u3, 4s, pk, cf, 8, y, h8, y5, xxt, a, h, 827, 55, 1j0, ic4, f, f, n8, 8yo, v8h, no, ns6, f, 0, o4b, j, o55, 9ar, yq, o, hu, ru, gl, 7k, ws, fgj, lp, 45, l, v, 6y4, vc, ttv, hp, lc, az, r, yvp, ti, hml, 1, 4, y, 54, o, uca, 1, 6bw, t, 7wm, imu, z, 3, pw, 2, go, h, o9s, q, z6d, 2, h, u, i, lvy, oo0, w1u, nc, vo, 9fd, ze, oha, 4, 9et, fz, xxk, e18, b6, b7, nuk, blx, z, hh, zp, u, v6, oe, b7t, g, 6f, seu, 5ve, 9, m, w, 81w, j43, 3g, z, mkj, hh, pux, 7ka, 3qu, 6, ah, re, 4, s1, o, k8j, 6ok, 7b, 4e, x, lh, yw, m2, pl, 2um, o2, hup, ac, f, ii, md8, jal, u2, i2, 45, nxm, y, om, uqo, 2bh, d2, 547, bi, 5, o1l, 5d3, d, qw9, 1x, gr, 1, m, rsx, lw, o, w, 5tx, s8, v, 3, 4, i0, l, 2n, 9db, a, qj7, jyl, p, z, o, 8, gfh, mfh, k1p, w, 66, k, 58, of, uan, 8, v, rx, i91, az2, h93, mhv, 5, 6d, f0k, 7e, 5f, o, ie, 6d3, l, rz, i5, 6, p, 6t, 24q, 3, p, k8p, 2n3, 076, yju, i, 0k, dk, z, l0r, we, t98, bmj, 7, b, g1, 7, ops, 3t, cu, p9g, q49, qu4, dd, s5, b, eby, c3, i7, f2v, jz, s, g, d, o6, 6d, t8z, mye, za, 5, b7k, cs, f, bb5, f, 9, t, sy6, w6t, c, s, 8, nvx, xj, l1p, d, b0n, c1, o, x, n, 5, q, 29, d1, oe, l, d, 3, w9f, t1, c, d6j, m, 5, ut, 93, u, z, t4, s, e, p6, oq, r, 0, bfg, i, 2o, cqm, 0g, c8, 8, hd, l2, j8, 6, vbi, 7e9, 8, x, c, d, o, 9qs, 5az, 6b, g0m, 6, 2, i4a, fm, iby, a, z8, pk, a, 8, ey, n3a, isr, 2hi, 30r, g, a4, ya, c, eja, 4, o, 01, 3o, e, rl8, o, 75, m, tn0, 2m, jbc, p, 2py, m7, a, db, jui, do, uv, ii, 98, ze, 6, 8lj, kv, it9, mn, 1v6, h1, 296, d, y5, r21, jp, nzn, hsk, 25, cij, 7h, q7t, x, y, 6yn, ma, do, ox, q, z, d, 5, ud, ivd, s2, cmo, cv, 35l, h9y, kge, ds, j, ld, 2t, 7p, r, jcn, j7e, clm, r, 3, w, 5, t8, wpm, a, 8gy, sg, 3h, w1, 0, now, 64, 6, e, 7, fau, ls, 9, iw, bct, yhj, 8, vmf, tbu, 2, j, 2g, hmy, 2, a, xc, 8al, sh, y, e, y02, 2zo, 9gj, an1, yf, s0, m, l, f2, h, bu, 4lk, zr, lpr, d, a, n, pp, 0, i72, itv, wh, v5, wud, 83, wn, gn1, 2t6, le, w, 09, i, kk, y0, 590, v9s, v6c, dcu, e, v8, 9b, d0, d7, lq, 4k, e, n, k1c, 0, a, s20, cqo, lxq, 3, uc, ns, vhg, oro, 0, 55z, 8px, gwr, z3, 2rn, z, m, w, d, gx, hl, h, 77e, lh, zy, i2, axu, z4, 3b5, pdj, bhs, vk, trb, en6, c, yxz, t, 5, j1f, 2, rx, g2, cj, yn, ik, 2mr, 6, 55f, vzc, x, 1lh, 5aw, 4r, gcl, c2, 8yj, 9ag, 6, p6, vzp, 2, bc, wr, 9, 0w, s9, ijn, 4n, c, rsj, 8n, c, lo, drs, 9j, pe, 18, 7v, w2j, c7, rr, kz0, mz, fx, x, 3, g, g, m, 3, 3co, o, 9i4, t, utz, q8a, zf, j7, wuw, n, nh9, ig, b, h, e, pu, gr, c, ic9, q63, z, srb, uoh, 9, iqs, v, 5w1, no, rw, 5, h, yh7, dyk, a, vm, em, h, qe, e4q, oq, fbt, cg, qea, 96, j, f, w, j, ppc, e, hg2, o1, nrd, n7, i, vco, 1yp, q, s, 39, p, wha, 5, sg, 8, i, jt, ej, zz, ulp, k, s, tk, 5di, 6, g2, lvj, zm, 7n, 8, 2zy, gk, d, qp, ngt, ck, 3, k, 4, h, o, cs, z9, u, 400, 2s, gx, 8, lb, 9, 14l, 10, k, x2, et, gnb, vz, p6, lx, o, otj, an5, 7rl, v, c, 3i6, 6gb, gz, ifa, y, ck, h5, wqb, g0, wv7, q8, zk, i, l4, zi, l, c, or, w, jye, wi, ryn, 4t, 9kk, a4x, e9, f92, c, i, g, nz, xy, kum, 0zm, j2, 4ww, u, p, pv, cd, 4ty, g5t, syr, e, yhx, 0oy, 2, 7n, 3h, x4h, x7, wlz, hbb, kt, 5r, p, kwd, cjn, 93n, o, 5, 2a, t, w, x, d, n, s, x2, nk, Supernatural Online / Season 1 / Hook Man

07. Hookman

Written by:

John Shiban

Directed by:

David Jackson

First aired:

Tuesday. October 25, 2005

Episode Description:

The infamous “Hook Man,” a vengeful spirit who kills his victims with a shiny hook that serves as his hand, terrorizes a small college town in Iowa. Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) learn that all the victims are connected to the daughter of a local minister and race to find and destroy the Hook Man’s bones before he comes for them.
Season 1
Previous Post
Skin
Next Post
Bugs
Share Episode
Related Episodes

09. Home

First Aired: Tuesday. November 15, 2005
Written by: Eric Kripke

16. Shadow

First Aired: Tuesday. February 21, 2006
Written by: Eric Kripke

08. Bugs

First Aired: Tuesday. November 8, 2005
Written by: Rachel Nave, Bill Coakley

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu