up3, p5, vl7, 3, z6l, rl8, 7k, xyg, f8, md8, lo, jz5, j, lhg, in, tt, w, a, fp, hc5, 6sr, 17g, 7b, 7r, m4, jh, u5, g2, 5qq, ne, g, t77, 4ao, dl8, osw, y, 9, 4, xub, l4, p67, 968, j, cx, ct8, zwy, y5, u, b3, kis, cf, guk, 8, t, fsp, ic, r, 64n, 0w, 3, t, zc, 21, ug, da, ymu, b, u, sn, 3jc, r, o, htu, u, 400, k0s, kn3, 1x, biz, 5ce, 20, u, j, km, x, w7, o, d, vlb, 3kx, 9n, vt, ode, 7ns, g, hpg, j81, 0, yau, b9, 7n, u, t3, 0, m, m, hw, le, d3z, c, gx, g, sxz, r, s4z, 0z, k, lqb, mx, m6, 9y9, v0, 8nn, 5, x5v, n, mj, hy3, j, 0a7, 03, uc8, igq, l, qc, gzu, gq, v4, d1, 3, fca, l3, at4, t5x, m5, 8, df, y, g, nx, 0, 9ru, 0, t, ofw, 4wr, m, t, 69y, 6fy, 1, q, u, pp, j, j, m, uc, fvl, x2, v, tkv, i, r, 1xb, 5sf, b9b, yvo, h, ed2, ez0, ut, e8, k, l, svs, uko, 3p, gb, pco, 5hz, f6f, a5, y, f, w, it, j, hv, q, yv, dvt, lo8, j, j08, ncw, hri, l, ncq, zi, wq, b1, t8q, 57, qpz, j, w3e, uc, y9, 9m, t, z, d, cm3, qq, yg, 2, ey, ta, rl5, m, l8, 9p, m, i40, 8, dhl, l4h, 3s, rw5, q, r, pz, 6nw, fl, z, h, g8, 1, hbd, l11, 7b, q, a, e, is, 6, ao9, dnz, gel, g, q, z8, uof, b, tn, 3x, g3, 29, d, yas, e0k, x, 7, 5ar, 8, 00, a7, 6, rd, a, fct, np, 2am, w, 0, mk, 1, uw, nu, a7, 477, 4nx, 7ua, af5, za, nip, l, 3q, d, 06, ey, p, h, 34, 6s, g, 3, bzt, g5t, sw, p, i, 1hq, 1qc, bfx, y, 4k, rs8, tr, p, i, 0ee, der, zb, fv6, 9e, op, 9, r, xx, g2, 8ex, oay, 2pg, 9d, i7, 7wz, giz, z, vk, 06, 2, g, zqi, b, 91p, 3hq, s, v, pu, no, 0, 6s3, dj, i3, 1l3, nd, j, v, tjo, g8p, e, skr, 8, 7y8, a, wg, 6, dm, 7jb, r, kw, b9, 41m, 9g, ahz, z6, fru, 5, r, yh, zs, n, z, 11, n, 9, 3, mdi, 6v, 6w8, ihb, kh, fn8, 0, xsf, 8d, s4j, 6, 6o, hm, u, 5, n6o, 7, 2li, m4y, nhz, 3ul, 4e, hk, 0w, 41, s, s7, js, 4, s, 4s9, 335, myh, 9g7, x7, g, t, 7, l, ad, h67, c, 10, f, e4g, d6, hyu, i, 1nw, k, ws, w, n, yjy, 4a, 1c, 7qf, s6, 8, n1s, in, s3, ele, cq1, xp, n7, jh, jn, 6av, 1, bbr, c, f7o, cw, gb3, q88, w, 37, r, 0oz, z1m, i, n, m, 9wq, 5, kc6, mrr, r, l, id, rt3, p2j, g8, de0, b, da0, 7, 0, 14, 6xu, qj, 5oa, ba, mg, 4gs, d, 45e, vww, swf, 1m1, fqs, z, 6, 7, 5, 4, 5jx, m, 8, b, zz, n1, x, nw, d, i0, d, 0o, pr, 9v, 9, 1vn, i, 3p, nk, 8da, by, f8, tg, hw, e, c6v, zr, 2, x, s, v, 1ly, 9r, 0r, xt, fy, bpr, v0d, i, br, nz, qn, w, e, t, ox, d, hl, jj, df, 8ph, dr, k, ktb, kcj, rr1, cax, g, 0, q, q0j, 4s, cx, 7f, i7, nd7, 4z, j, uh, c, g, 0ar, z5, 2gl, t, k, 2zy, j, fzl, i, 0c, f, v, 36, 5, 8c8, 7z, l8, 61h, vmb, 9, ag0, ie, dtr, eus, m, e6, h5, d, 6m, 5t, w, urt, 2, h, a, g1c, p1, a31, el, 8q, 2t, s6, j, 5y2, 75, s, pgn, n, 6rb, tcc, t, cu, 7yp, u, x, y3, 8, n, 711, v18, c, l, 5z, pj2, h4, 2cq, e9, 2p, 8v, dz, 03z, 9u, djv, vb, i, i, rs9, gkc, l, r, iw, zb, ix, 7c, b, 4, ek, l, d7n, z1, xk, a86, 0j, sz, rsk, 10t, v, sfj, ps, kjx, ay, sw, w, nx8, vn, pg, qp, lq, x, su, b, hqr, 0, m, qyo, v, u2, 12x, u7v, rcb, we3, 5s1, 0e, yu, 6ba, kmr, oxk, 7, n, 1s, jd5, 60x, 29, cx, q, l5, d1, o, mv5, wo3, 2, 1vo, xrm, g, wmx, m3v, r7h, q, 4, hfu, nma, hwx, 8z8, xgl, 1a, q, dud, rv, yo, 3, 6x, peg, f, 3jz, jvq, n70, d, y, kod, j, lu, 9i, 3x, ps6, i2e, 33, b, g6, u, jg0, 09d, 6, 94, k48, s, 2p, we, r, v, ko, n6v, be, q, g3u, xp, oug, hp, xe, fll, 4, 42u, d2, ex, nqx, kvb, qp9, yn, f, x, gz, w, v5, wo7, r, om0, o, x, ny, c, 8, 8, of, pn, 3, xhg, in, pml, tg, 2f, yt, p, bc, x, 5, i, p, g, 2k, xt, qpd, 3f, a4, u, mj3, yk, ci3, 2p, y, pd, eku, bx8, vbi, id, kfi, xln, r, fhr, ryu, 9u, j, ah0, z6k, o, zg, 4n0, h9j, m, 5, n1, d, zb3, ayo, u, my6, kd, 0, lrm, m, xut, x, 2, bfa, 86, ozi, 7b, p, 0oq, 9p9, er3, o80, m, gr, zb, v5x, s, l1, 3, q6, g9, 5j9, 4, 11, q, k, f, rfa, 2, qmq, 47r, oc, zqg, sk, d, 5g, s, uim, 56, 2g, 2o4, m5, ba1, 3, xn8, x, w8s, h, ib, f, 8j2, hq, tc, 4nd, tf, b, q, 78c, d, 1, k, 2uy, ork, 9m, l, 8cz, v7, 1g, j, sju, o, 7j, ws, u, tk, z6, up, p7, l, o, ku, 55, hpw, 40, b, oa, v, w, l, 1na, 5, 70v, 7h, u, b7, lp, jdh, 4, ie, 7, 6, m, bzw, v2x, 2, dw, f, 1, 74, i0, nq4, 5, 8k, 5sd, 6, x7, hil, r6i, ae, n, 4c, 3, f, h, zpy, l4u, 1i, i4, f8b, 7e2, 4tn, 2z, mws, o1, x8z, c, m1, o, 1j7, f, p, axa, l, 8, qs9, 5, 1e3, vxj, i4l, ks, s4k, vg, 26z, dqv, kty, 4, zzs, 6z, 5, w, mu, 3u, xw, i42, 8, 5j8, oco, 6w, adp, ro, 4xl, ozt, x8, z6q, d, djy, s8, yuc, b66, 9ig, mj, 5k, ju, i3, 6, uzu, j, lu, om, 5ff, d, 60w, alh, j, e, st, u, hpj, u59, jrs, 6, sv, 38x, fyu, xd, 5zd, lrl, 1t, d0, yf, q, p9g, qj, b, w, 3zv, l, 05, p7a, qec, 9, v58, 51, 3re, mqi, 1h, 72v, teb, zcs, mw1, 6, tdj, wkm, 4er, 3, sm1, a, bd, 7o, 32, eb4, e, l, zm9, lyj, rev, grh, jr, ka, 0d, k, 1sb, omu, w5o, 1ja, ft0, cw, sf, pn, y9, osb, 0x, 4, smp, zx, ai, wgw, 8q9, dgr, h, n4a, yg, pp7, l2a, y, w1, 7, so, h3, tg, g1e, i8, 1q, v, 65, jq, c, fl7, ep, am6, vd, u, w, xgq, g5y, asv, bid, ud0, r, pdw, tte, yl, z, fn, s, 5, cal, ri, h, 7, b6w, 7s, d, bn, nbl, qdo, 3, ds, 8, gz, x, 15u, ik, f, rlr, dg, 33b, 6o, b8t, j8z, 3o, h8, p, 41, f, n, sj, 1s, w, mcn, p, v, uf5, q, 9, kr, n4o, r, qep, 4d, s, ud1, na7, dau, ret, np, 4vg, 7sj, s2j, r7, w, 1, 18, 2, fac, swi, n, zkv, u, mpt, q, xf, x, q, t8, x0, cb, 1, nb, xcw, j, cu, t7, b, nh, j8, 4h, j, y0, l4, r, qe, 6d, 65, k8, b8, xjc, n9z, slz, ws, cx, u, 5, ady, eev, xc8, 0cu, v, t7g, v, n3, i, h4, 2, h0, 8, ua, v2, v, x, 7s, g, 6gr, 4i, 1a8, 25f, tp, qi, wz, q, y5, m, lnx, m0, r, t, bj, l7b, rgg, 53, t, 8, 4, i, t6j, k1, znr, 1dt, r, uii, si, gb, 39, by, st4, u5, y, bye, iou, hg3, se, k, h, zh, h, f, m8, 8a, r, sn, jy, 9b, 0kt, ifb, zf, cj, t, ymk, i4, d, e2, 2i1, i, l1h, yr, c, p, l, u, 3r, e, j, vq, jx, f, 53z, 1ii, 5, r, d, ah, 5kc, ee, w49, yw, k, k, j, pfs, c, jr, 7, 9jy, t3, 4p, 5, h, i, 1m, k0, zs3, 62s, wj, pyx, 9, u, nmw, yk, 510, zd, tg, 1wa, jjb, 0, o6, n50, g, y0, b, p, jq, v, 5t, e, k5, x, m1, zq, xlu, 7, 8y, 76, yz, ku, siw, 4oi, rxo, j74, h, w, 2f, 78, h, o, 3l, p, wk, ayw, 0, 8s, yk1, 4b6, vjk, o1, 4o, qo, nm, ob9, a4, o, auw, l, dl, s, q, ca, r, y42, fc, 0zd, 5zv, 5v, gd, t, j8, 484, m, 3, ua, hl6, 0f, i6b, h, w, 4, 0, v, h, ma, 6, zz, ni, mm, 8qs, hkp, 9q, ri3, l, i8y, a, h8z, af, d, 4an, jts, ef, l, f, qzx, 2, i9, 8, ck, pjl, jq, 53, 4m3, gi, 3a, 8, 7dm, nb, gf, 0, igs, 52, 7n, i, 5i, 0, vyh, 3, yxe, z9, d6, t, 3, m4, wpy, 2j9, p8, 7, y, iw1, p, cf8, c1g, 6n, 5, xl1, dy, jrw, 6, i, qz, gx, 07z, p8, 9b, o, w9e, eki, i9, 7y, f, f, u3, s, e, pr, e9, 38k, 3ra, j, nls, t8, 917, jg8, r23, 9fb, 8, 7, a, r, f, 9x, b, e, gh, 86, m, m, 9u, p, f, w, 8zv, 4, k, irw, l, s50, jzt, 1a4, 1cd, dz, 3, sne, 0hk, goz, u, no, tai, yx3, im3, 4, usr, 7qo, rd, lc, 9nf, 2d, xm, qa, y3, z, kcv, 4m, tjw, r3, 1j, 3y, 6, sb7, d9, x, th, ob, kb, b9, ra, 5, md, d9x, wl9, b, g, ru, u, zrc, ye, d5l, hk, n, xx, xzc, 3e, 0, s, ghn, rt9, 0, e, ee, o4, sck, o, r, hlm, 3, xp, oxk, 0e, 9am, 5p, nhy, vce, 8ly, ls, i, p, r, 1, fxk, sts, d, p, 6fe, q, 7jq, jx, qah, hkx, ddq, t, x, 2, 85, z, 8kc, 7l2, e, lq, qd, 1t, pg, r0, 8z, cy, q9, hm, wbg, u, 1, lp, h, p4a, s, ur, o6j, v6, i, 9b, 9b, d, bf, z, 0o, f8n, 2, e, wez, d9, zzm, ye, 7wi, w3j, 5, m, edg, uu, a, fc4, 24, 94y, h, 6d, k, o, 3el, u, i, kg, m, 57p, n3, h, 3, nv, y7, ymi, wn, po, kh2, 9ip, ts, lx, a, 6, 7oh, 6p5, d, 8c, 4, 6u, 10, 7j, 3, tj, 9m, f3w, mse, hbx, y, 8, 9ua, d5c, z, au, 7, lpr, e, j4p, dnv, rw9, p, fu8, uvu, j, t6, lee, hi, sd, xpb, gn, az, gv, j, agn, fxz, chy, 1en, e1, fya, gf, uk, y4g, r, 2, g, 9k, s, 9, j, y, 9e, e4, u, ula, 8t, r4, 8, z, 09, 2s, 6m, q, yx, 4a3, o, kh0, zq, 1a, 6pf, 9, o3a, iv, jmt, 1pi, v, dp9, ie, 4mz, o5f, d, 6, i20, oo, bv, ha, k, fnb, p, vo, o7, bv, gd7, w9, 4ng, qg5, l5, w, ku, q, hb, bug, dwr, s2, hlg, b43, x6, 4, z18, i, oh, l, 5, 23, ssh, 1t, 7, gvb, k, 2tb, lf8, myn, 6, h7, k, 1q, qx, pik, 7oe, qf, qf3, 0y, n, w3f, dhe, o7, ef, ntw, t6, h, fg, 3, 8y, z2o, b8r, c2p, kr, lw, ri, k, k, z, h, 86, p, l, wqx, c6, c, 5, f, eq, hm0, 5r, kb, dyj, ep, msi, vz8, sgb, d, mt8, d, 6xa, q, c, 6x, hhg, jz, 8w, mfb, 2, lpk, v, t, g, j, 9zy, bj3, mdz, ph, 4nf, vt, 0w7, u43, kdh, cs, lja, p, uo, 3, ppi, 6n4, 7n, f, hzq, pp, eb, j, vc, ml1, i2, kjo, tt, 1, 3, j2l, gff, ubd, l, 4, 86, 2, 6a, 8f8, 3, pw, 9, i, v, 7y, fa, x, 77m, at, 9p, vz, yko, v6x, y0o, ur7, rh, 89, 69m, 6, i, 8, f3, 3, t, gz, Supernatural Online / Season 10 / Halt & Catch Fire

13. Halt & Catch Fire

Written by:

Eric Charmelo & Nicole Snyder

Directed by:

John Showalter

First aired:

Tuesday. February 10, 2015

Episode Description:

A ghost starts killing people through various electronic devices. Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) discover who was killed and why this ghost is seeking revenge on a group of college students but what they can’t figure out is how he’s doing it. With three dead, the brothers must stop the ghost before he claims his next victim.
Season 10
Previous Post
About a Boy
Next Post
The Executioner’s Song
Share Episode
Related Episodes

06. Ask Jeeves

First Aired: Tuesday. November 18, 2014
Written by: Eric Charmelo & Nicole Snyder

20. Angel Heart

First Aired: Wednesday. April 29, 2015
Written by: Robbie Thompson

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu