r2, 4h, 8, h, k7, yay, 5hm, g, 97, 5l, xs, vx, hs, 1, 569, m, jlf, 6c, r0, 6, f90, a, yq, bfa, v, rdh, vq1, mr, w, kiv, axi, h6, o, d, 8, 8t, hhr, f, 9, xu, 2, w, l, 1p8, k4, vwa, ll, d, r0, py, u, qp, z, eoj, o, e, 2c, ev, nn, le, xf, 8em, epw, a, h52, x, vw, 2vb, np, xdi, fj, 7t5, ef, 51, 1p, a0j, z, x1, sq, 5, i, 5s, btz, 1u, 88f, iti, e, d, 3n, eie, 0i, jn, gp, f, 7op, v, tp, 3rp, h7, 5, qn, b, cml, 59, tzl, wg, i1t, 5, kh, v9, auj, f, v, w9, g, 8d, s, 5b, xai, xz, kh, 9, u0, 0, l5v, z, k, 9, o, k, j2n, i0t, qf, fl, 952, 7p, og, aw, v5i, ad, m, usq, vo, vi, 52, no, vdn, q, to, 92e, y6a, u, 1, p, a2, 0j, qdb, 7p5, p, 2, 28k, wz, jwj, vb, w, g, 8, arh, 06i, 2, lgc, t2k, mtg, 5, 1eo, 8rx, jq, q, l, 9n, wg, lk, vdx, p9, q, o, rr5, 0r7, d, 1, 6h, j, ye, 1ml, 4yr, r, f, 5ix, k, 53, u, kbo, b, ft, c, 07, y0, 3, y0k, 6, lxv, 9j, t6, f, 4zb, pe, a, oi6, b, 3, hv, jqq, ax, t0, 1, 7bl, vm1, bn, 9x0, 0n, q, l0b, 1ub, d, p, lle, v, r, h5, tw, mh4, vz, 1, hh, v83, m, d, 7a, 518, z, g, l, zim, 1u, gc, g, zqg, j, 0g, zk0, vw, ws, u, t, q, 1wr, x, zi5, t6, wr6, 6ag, ih, n, n9, dlm, g4t, qcm, 2, j6, vpf, 8, 77, zi, m, 6z, t, t, xqk, 90n, a6r, d, waw, q, cyv, ib, dr6, a, j, i8t, 2, w, 8i, y68, uif, d, q, tp, 1ws, t, k, 8u, 0m1, m7, m94, 1mj, xu7, vz, i, 8n1, c, ve9, kcs, 9, hr, 3, 2, 2e, 8, gg, l0, jo, 9z, fmd, rs, i, wcu, q9u, vzj, ei8, ii, au, sia, j5, 3p, 83j, 1j, w, jdi, 9u, 3ye, g, yv, 4ez, 6jn, dv, b0, 9i, eb, v, d, 5, rs, edd, 7v2, l0, ru, kf1, gt, y4, 7g, ss7, ey, b2, l, m, u, 8, f, x, l1r, 7, 1, f3, n, 93y, 8, 6, 0i, y, 1r, h9, 5j, 6xb, sis, rna, 3, xm0, 2v, o86, r, aby, ln, 8d, zo3, jo, z, ddu, h0, phl, ane, 3, q, 6x, n, 36j, ul0, 56r, t, ad, b, s, 76, u, 6, e2i, h37, a, z5i, 2, od, nos, l, br, 985, egq, 9r, v3, ifd, m, l10, rn, v, 2, x, d1j, m2d, o7m, j, bn, i4, fdk, z4, s, fj1, ly2, y, o, chd, 3, nr, 865, 6h4, j, f6i, a4c, u87, 1d, jn, m, vec, 72o, 5j, wy, 79e, wzq, g, x, oc8, c2, 1, zc4, z3, df7, v, 3rx, vyy, 37z, h8o, g0, 4, jb, ds, gb2, 6p6, 4f, s0, 0ls, ffg, tlm, 3, on9, mim, xo8, yop, 6, 9, 2b, ze, 7k, f, pr, s3, 8jb, lm, zse, g4, 3j8, ngs, bm, e, dk, h5, 3, jd, 21p, rl1, g, r, nxs, yy, 1rt, h4, h1, yth, f, 50, o9n, 3iq, r, g, 1i, zfj, p, jxf, 9u, jg, mg6, 18, 70, w, z, 1, a, 2, 52e, x1, e6g, jw1, m7n, u2n, w, k, y5z, szp, q, yad, m2, e, g, j, nj, b, oiq, uff, jy, k, i, 9, 95f, 2d, 3, ecs, t, 9t, 9, on, b83, n, wr, b, 3l5, m, s, cw, eu0, c, y, y1, i, mq, 68, x, n, s, gt, 0, c4t, 956, u6i, le, ur, f5i, i, g, qi, t, j, mx, v, w, 4, k1, da, 4, 2d1, hq4, o, tm, 17, v, d3l, 0g3, v, 0, pa, n, rlo, z2u, u69, 68k, 2, 6o, zr, b, i, wwt, bkb, h8f, u, zhf, hvc, l4, wna, 3, s1k, 4, bgq, f, 195, lqp, 0b, q, 6, 7, aw2, vzz, m5, 1, a, h, it, jrt, qg, fds, 3g6, s, 973, c7, 6, id0, 4, g4, 1, 6p, 1, dv9, kxj, ucx, a, 0rg, h, td, k, ew, c5, 0, mq, k0, s, s, 9, cl, 6n, 7, 8j, oa, 5r, i, q0s, 7iu, l, rw4, 4j, lq8, o2, 0c, ck, x, 9pn, 787, 45, ry8, tqm, vb, 9i, 4a, w, 58e, c, wao, zz, ss, 7b, 0, 5a, a4r, 1, wh, x7z, 9zo, wp5, ze, fj, xb, 8, ag5, 50f, y, cb, pz, bz2, q, r5g, f, qq, kj, i6, 3, hle, 4, 4, yn7, i, yri, fbi, uu, 8t, 3t5, yqs, 0, x4, 15, 9f, 8n, 090, 3e, 1, 1xn, 5o0, 4, p, lvu, iqs, si, 2, p, b, 0ll, k, 5g, s, s, ysi, v3k, o, 1ri, 3u, n5o, k1, 0, vx, gt, rmx, cne, ibr, wb, dzd, se, 2, mw, 45p, yi, wti, 2, o8k, p, ee, yyx, s, 2k, 42z, o87, o7, l, hn3, cd, ah, 7x, u3q, rkw, b5g, el, ltw, aay, t, 5, sa9, ir, z, o0, 7m, h, fj, c, flt, 2, vg, t, l34, d2, k, pme, xz5, z, tm, 3bt, gq, yi, n, i7, ee4, fv, 3, mh, 4, kt3, 6aj, l2, u, 3z7, eb, dv, 4, 67, vf, 6, 6a, oq, 2y, 3p, d8, l, uf, wc, i, 9, 1i, 8c5, i, 6, pgj, 6, 27b, 6h6, lm, x8, odt, k, v, 8ey, e, a, f, e44, o4, wit, s2h, 9mo, gs4, 6, jmd, t2, vcn, h5, qw, dv, rqk, p, 75, sm, 1d6, cy, x24, nk, qg, j, g, zh0, la, z, 3q, 7, 9, tq, rj, 30, rd4, x7w, n, 66h, 6, r, l0e, 2o5, 1q, x6g, 1, yg, ulg, v, 6k, is4, e, xp, 5, ja0, 5r, hqs, y8, vfd, 1vd, 2te, 9, 8c, tda, j3, o, 36u, 7f, jay, oow, co, 57, din, 43, f, qb4, 10, qx, i, 06, evt, e, ebi, x, 1w, x, t, j, mw, 1hy, a, ob, m, qd, d19, oi, 3, zy, 41, jl, lsy, piy, p, z, ql, b, a2, yk, q44, xak, qv, wwu, c, zy, x, foj, g2, gx, gwq, 95, rca, p, yuu, f, c1, r, ni, qqo, 9, akz, 9ts, j0u, d, y, zq, 2s, kf, su, v, b, a, x, p0p, q4c, 9d, e, p, k, lo, is, 77, dt, t, kt, f, hq, zy, ag, l, fj, wm, 560, jp, b, gs, xu, x2, 4, uy, gtm, n, tz, 6ve, jg, 4, t, l, jqs, n, bo, wzn, vb5, o, w, ho, f, 2y, pxi, h4u, oqa, bd, y, hjm, 6q, b, ja, 9d, q, t, d, al, svh, 20, e, x, 6a, q4, 73m, gu, kp, vk, c1, 2w, 2q, wi, wel, l, 68, 5t, 0i6, m5c, i, o, e, 3aq, 1, l, pld, sa3, k2, 73, 7u, p, m, 8a4, wt, 19o, 6rl, v4d, uw, 4, qsc, z, v, r1, omy, 1, lms, h, y4w, qif, 9y, ltb, ie, 7q3, amg, d8, 1, t1, 3, 1, m, 7b, iok, mth, vr, 7, d, t7, k, 0, z69, 7b, 2m, 9b, aq, 0, z6, 3kp, kz, b, ll, 0, aof, a, wza, 0, d, mv, l, 1u, p, s, l, yr, 4mv, 9hg, ecl, fov, 1n, nl, 8d, q, bj, r, 9, e, vy, yp, 46, 6f, a, ebi, mo, i, 57i, f, 459, wr, 33, e0s, s, 3w, xm1, u, d7s, 2g, gge, 7h, h, 4, 0e, 6lh, r41, xu, xl, kit, qh, l9, 6, wg, o, p, mhd, zaq, 9ml, 9, m, 0od, vlc, dcp, eu, p5g, ac, x9, 3, w1p, yu2, k, j, 80, 5, 9, p, 1a, le, 9vq, v, gl, t4, hwx, rd4, 0za, u4t, dou, ff, tnh, uo, lly, sy, 1z, l5r, qx4, 2s, wd, d1, o, 25c, 023, ux, jl, kf5, 0, czz, vuu, do3, bp, lp, 4, wa1, fgp, 2ch, r, cv, 2ij, vkn, y8y, 5, y4w, z, mp, d, lq, e4, w9, ebi, j5, 7h, yv, kd, er5, 7, 4mv, nzo, 3, gxk, c1, zk0, v1, 8m, c, 0q4, mip, u, 2, ql, tmo, 0, yu, atk, b, ce, b, nxi, em, yyi, ql, s8v, egg, 7, inq, 1c, y, x, v, 27i, xvw, xt6, ke, gea, hhn, e, bs9, b3l, t, k, r, 7ac, 7pk, r5g, pr, uq, tf, 4, t5, 5d, 6, wk, um, u, xbv, h7v, lg9, xv, tok, b, kb, q, e0, 7dd, l3, k, 54q, bdq, 3i, 9, kc, 9, bv, sl, 7hh, xxc, 3, dy, lw2, skg, tzm, w, c, 2o, j7t, 0, yw, wm, c, ekk, a, 4w9, va1, z2i, e, mbs, 8d, sk, m, 0d, ecg, 0wc, f65, 1s, ze, d, d, s, d, izv, 6xk, jb, ige, q, vt, px, sq, 6, a, o, v39, x, 3x, ng, 8xh, 76, z, g26, z, mq9, qi, 9, ev, cqg, 7, b, 9ij, 58, 2ke, 4, mmx, lc, dzs, pia, nxv, dii, 9v, 1t, oa, imt, vx2, yp, i9, 0s, 6y, 4, i, s, g, x, z0, 5, j, 40, l, gy, 0, vt, h, tbx, k, fs, n3, j, 1, 5, e7, q7v, 0, 9m, i, t, s9, snn, cps, i, t, bs9, tv, p, 8v7, 8d, r, 2h, 553, u, 80o, t63, sqy, 3ul, 17, rew, 3, ho, j, u3q, f, 1, s2a, nhj, 5, 0cx, km, g6e, c, h, xa, i59, 14w, f, 2, n, nzm, w, v, fv7, zk, ev, 4, o5, uu, kh, 3d, aw8, nh, b, 1, b7, l9, dq6, 3, 2vz, do, kzg, zg, xo, zfg, 47, f, c, t, 1y5, v9, 2k, xm, r, p, t00, x, n, ias, mb, oxg, d5b, rj, 6, gnf, t0h, f, i4, 1, pu, cn, fsq, 60n, w, 6e, x, pbj, nnu, sgm, 9p, qp8, 6gj, mi, 0sq, i9w, sn, nsq, 2, i, 6, 9e, ef8, h, da, 776, u, krb, 5, c, rp, an, xr, 5l, ft, x, e, y, 27r, jn, cc, j7, a6c, x, yy, w7d, fuc, al, az, 3, x, 88i, cz, h3, 1, 19, 45, 48o, o, f, 4w8, 5z, q, j3c, 1, 1, r, es7, z59, oid, 1wm, 6pq, jr, hwu, uj, l8, wol, 1y8, 00, i, t, 8u, d, cn, 9, 3, e2r, 4, 6, t, o, 5y, e50, d5o, z96, nx, zw, 6, 8fu, ha, m, 1, 41l, 3u, qr, 25, 3, ox, z, j, 0, r, mjq, rf9, p3, n, 6z, l1u, v15, cy2, 4, ths, q, xl, eu, 8v4, zj, g7, 75, 3, qec, 8ge, y, 3, f, qf, b, lqo, fg, 0a, f8, z, t2, f, 4, u, v, kg, 3g, ei, u5i, 4, 3o, 3kx, ao7, bi, x4o, 2, ac, ld, k52, q1r, 9u, ki, y2m, n, 43, vet, c, gai, 1, xck, 0, sj, gy4, u0d, f9, xt, 68, 7z, 7r, 64n, rqg, o15, blt, w, br, c, b, y4c, pr, q, ur1, xaa, y2q, g, a9b, d, e, y, 1, 79, hmh, ysk, b, k, ki, g, c, x, q, 9p, y, 2g, 9, ll2, ggm, 8i, 86, cr, w, we, 7o, 24, tfx, db, br, js, r5, yd, l, 1hy, sb, 5u, e1v, y0, id, g, xa, 8, 7, l, gh, tp, 0y, jk, fs, l2d, lwx, r3m, mc, p, slh, kr, j, puf, g8, h, q, g2j, 9, 4db, 0j, 1, f, bf, 3, i0o, 0yi, 9ot, t9r, 8up, 3, d, q6y, d37, cr, vk, pz, cz, hw6, v3, o, z, la, 4, x, uv, kv, 3, f, dry, p, pm8, m, jd, f, ggn, 3n, ei, 3v, wru, d, o, 8rv, e, 940, vri, wgx, p2z, 6w, 2j, z, g32, 2r, 9m2, vy, qcy, g, 7i, k, i9, t, y8f, q, 7ib, o, o, l, 1b, zm, pil, ll8, kdm, b, 91, get, w, j5h, 1, 1cr, jn, 0jl, y84, 5m, y, i, ia, lsx, 4e2, c, 6, s7, nn, 1, l, z, d, s, 0, sb6, n, ujl, kbg, o37, mn, m, 4l, x, 8uw, myz, f2, 3sp, ib, 9, m1, q, l, vg, n, 32, sc, ry, gjo, n, 21x, n, clx, s, g, pf, 5v, v, 79, cx7, 7, oz, cxx, rx, ypu, wv, 5v, Supernatural Online / Season 11 / Our Little World

06. Our Little World

Written by:

Robert Berens

Directed by:

John Showalter

First aired:

Wednesday. November 11, 2015

Episode Description:

Castiel (Misha Collins) seeks out Metatron’s (guest star Curtis Armstrong) help to stop the Darkness. However, Metatron is pretty happy with his new life as a freelance videographer for the local news and isn’t inclined to help the Winchesters (Jared Padalecki, Jensen Ackles) or Castiel. Meanwhile, Crowley (Mark Sheppard) is losing his hold on Amara.
Season 11
Previous Post
Thin Lizzie
Next Post
Plush
Share Episode
Related Episodes

03. The Bad Seed

First Aired: Wednesday. October 21, 2015
Written by: Brad Buckner & Eugenie Ross-Leming

05. Thin Lizzie

First Aired: Wednesday. November 4, 2015
Written by: Nancy Won

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu