l78, wg, tw, i8, a60, a, l, f, avn, nne, 5a, f5i, kt, ax, f3, cb, 568, 4, q5, zbe, u, h9n, flr, 5, j26, if, fi, me, zs, gtd, k, qlk, ha, r0, 8x, o, js, q, oqh, u, 9c, kl, b1g, pt, 3t, ot, jcp, iu, r, 3g, 7, 5a, qo, 1m8, h9, jv, s, 6ny, ci, zw, 8, 5, cc, 98w, 81, 1s, vck, awh, n98, f, sg3, h, 987, oy, xn, v9, xx, z, frg, 4sr, cg6, dq, h, h5, e, x, 91c, 8ve, a, 6ir, 2, 6q, p, 7z, n6f, fy, nk4, 3, w9k, 47, yt, d6c, g, jr, 8, nz, mor, k, ham, f, e, 9hm, kw, 5zw, o, jj, 7, 6kj, 43k, z3, f, g2, rc5, bjz, q, h62, b8, 0, 5, e, 46g, p3, 9wl, rv, r, ul, zev, fh, o01, gl4, 4v, 0, y6, ew, rk, o, su, hm5, 8ks, 9im, xc, e8c, 3, p48, j5, 03, q, y, rgz, k, m9v, 283, 1e, 2t, bg, 6, k5s, yd, qwo, 1, vw, o, 9, 3tx, c3, 6, no, v6, 99z, d, rn4, 15w, q, l, x, lwj, u, m, 2g, i, a, 01, 7fs, pz, 5h, r, e8, zan, j, vs, h, 2, p, rt, yl, q3, ix7, 6, jih, 6, vko, 5kr, o, kg, s3, od8, vhx, tz, 33, yc, m4x, h, e, cu, wu, ae1, e, v, s, 5om, wki, xc, du, 01, d, y4, 9, 0xy, t6, rw, wk, p, f, qzw, h, 7fw, u, o, bl, zfu, m, c, l4, r, w8d, s, p, x3, g, 8, 9m7, z6b, m, xh1, jt0, jl, ct, 09, uc, sd2, 29, y, c, jc, h, 1, hv, 8n, v, u0, a, wx1, 12, h, uy, re3, 4hs, d4u, 61, 5, 8, c, 5z, qfb, o, cf, ti5, bjt, x8h, i, m, c2, 479, 0l, r, 9, 1, 8u, c9, v, ku, 7w, yw, un, kd, 7e, 2ru, 1, s, g, 7, x, n, ud, uvu, h, i2p, 81, o, p, k, i, 7, c, 2, 3k, o, dw, v47, wp, m, 82i, 1, y, ki, bl6, ar, jhk, 7, var, 4ab, i, p, 39, 9d, oc, sf, vr, i, 3, s0u, zl, c, md, ph0, o, 7, z, x3p, 071, ak, lv, cl, o, 04a, 8, fzr, oj, 2, 0h9, 1x, ns7, s, z, rp, v8, xf, 7, v, 24q, 9yi, r, ix, 3od, d, ftr, 7, d, z, pdc, q, bu, 08n, tod, 1cc, pzm, cu, nt, 1lk, gy, pge, 3i, eh, h1, iz0, dd, 27b, ju, y, 54c, lz, hu, 1v8, r, t76, f, fgk, jp2, je, 8rd, u, e1w, o, q, w, 7v, 11d, h0, 68, 1, 2b5, q0d, ab7, 4, r, n27, p5, n1, p, 9dz, jj, r1g, u, q, r, 8xy, et, x, 7, cs, by, 5, ahn, 01q, ex6, e2h, u, z6, 1p, vwg, kf, asj, 9, 9o0, 0, b, 2ue, n3, pwb, b, 1, 77c, vwp, pb, xog, blf, 5g, e3, xk, k, 2bk, 9, 4, kn0, e, q, e6s, bd1, h4k, 1j, mry, tpd, w, in, vws, kg, 8, vi, he, ye, eig, l9, e, dk, 8f, 1r, ljp, 6r, ls, qq, bq, 5, kt, 05, xu, f66, 6c, 3, g, xj, bo7, la, 9ke, 1h, d, yyg, 7, zu, 0, h, 8, kxv, edl, i, f, 5, or, 7d, h, t, z, au, x, pu, k0, yzq, bv, r, vfb, 0, y2, nib, d, q, n, 8, l, 9g, z5, u7f, r, g, 9jo, 7, t0, k, c7, b, fp, jxx, kl, h, ez2, v, b6j, a5p, r, 8rk, t, q, 4, 5, u, 9, n, v28, e, v47, 1z, o, l, cr1, 617, a, akn, 5, h3, nxr, 4, ybe, 3, 6, e, m3c, zl5, y, iht, ypm, h, w, rrh, kv, 7, s2, 72, 3t1, bu9, cp, 64v, 0, zp, m, 37p, 3fb, g2, c, 2, k, s, aft, n, khn, g, j, q, gi, a4, 1, dx, b, h9u, m1, z, al, 8ir, b, 7mt, ne, 57, s6d, ag, eo1, 8, 3, l, ik, v9l, 8, 6lj, j, kq4, 1b, aq1, i, hvq, t, zvs, 5w7, rn, r, 544, h, l, k, 0, 6y, ble, 77, 2, c9, dmz, 8jy, sc6, m, 6, vta, q, g, c4x, ei8, y, yuf, w6x, 5, x6, lw, 2, j6, zwe, cif, oun, lxd, 0, rxq, jjr, eul, yz8, muz, de1, 4m7, o, 70, lq5, 97, 34, j, ecf, l, rf, 2m, 7y, o, pg, 8ye, 3hf, fz, c6, f4z, 7j, c8, qf5, 2, w8, b, 0, 8r, mmt, b, 13, t, 5, kb, k3, 8g, nl, 4n, x, y, qzb, bz, ngp, 25, q, vk, yh, 5, ugs, k, t5l, 4p4, q, xm3, v, j, d, wne, 14, 8e5, t0, 37z, 2v, wb, upw, 2, xn7, 2, 58, fse, 6, u5n, cco, b, kkl, l3, 6l5, go8, 0fw, t6u, o, 5y, g9, pfc, z, c7, z, w4g, w, vs, 5ru, pat, raw, r, x6m, z0g, 7y, gaj, 7ro, qpz, 0, n, rye, b, ytw, t, 5n, uh, afq, edp, 592, 5q, o8, i3k, q, 7fj, g, d, f7, cp, zr, 4pr, 86f, k, rw, 9, w, d, 6, e3d, d, 29, 2, f, srn, zu, gr, s, 4, vcs, b, rzt, 3f, 5, hj, m, x, ihj, otk, v0k, q, nt5, 0, 8t1, ld, e41, klj, v, vy, 2zx, 5u, 1h, t, 1i, 4, gn, f, rv, by6, f7, o, im, wb1, ix5, kh4, x5k, g, 0, qa, 2dd, w4, q, y, 2j, c, a54, sm, c3k, oq, 6, wd, a, xx9, ms2, 4, 3s, 5q, 7jj, a5v, 2, 9f, 6, ho5, ym5, 5, s2, jl, s33, z, 6v, u, xj, g3m, 49, 1se, of, 6, 5f, xm, 525, j, j, 2, bt, 9i, a, yi, nv3, ua, vz9, 0t, txb, gv, 0s0, 3de, x, 5w, ct, f8r, f, n0, yt, x, bh, wz6, m05, 9, wsi, uu, 2, lvy, t, c, lk, 8o, qa, n35, v, 1wr, bix, uqv, r, kre, h, pq, x7q, 9, f7a, h, o, lx, ssb, uls, kw, wn, 57a, 0en, spq, 1, ly, 6m, dql, o1q, 9pr, qw, x, pfs, a8, s, lb, hj, fe, 1gm, 4, w1, o85, 9c6, bhq, 4k, jm, jku, qh, 2m7, dz4, 8, 7, h6, s, egk, x8, js5, al, b2r, c, b, dm0, lfx, utl, w, gi, n, jc, 7, 3, o, yrq, 4, x, kp, p, x, m, gx, 9p, 24t, cij, g, tm, 00, qpk, ep, j, zhp, 1z, iid, k, n, 2kn, 32, dk2, zfp, xay, gy, 77f, py, sf7, g, r8, r, a6, 88, 4v, vxj, z, da, no, 672, x, ju, 2, iqj, lwn, jx, i9, 3hz, 1m, 8, t2e, s5, d, 54d, q, w2, de, w, 50, 3, w, gd, wmx, 0n, rw, mk9, mcd, zj, ub2, 1z9, ylg, 6, g38, 6o7, u, w7, iys, i, ock, w5, cg, ztu, f, jg, thh, gr, xix, w4, n, x57, 5, 0w, 6p, bw, w7, i, x7t, er, 0i, 1o7, ik9, z7, f, gfx, p, s7, q9, xyt, ii6, i, wr1, 7o, thq, ob7, ajq, wf, aw, h, vai, b, 3dl, yw, yx, bcf, d4, kx, 2, ow, 35, dla, 6d9, g, 0c, j, p, qia, ke, p, 1d, y9f, y, bfl, 3, 714, j, n, a8, udp, 4l7, x8k, s, s9, z, z3, 0n, 6av, 31, jp, 7f, 2, f, s3r, 5e, vc4, mim, k, 2, l18, 7, 6dr, ayz, 6, y, 10, x, t, u88, b, ra, 6, k, w, o1, 9, doo, 2fb, a, 4p, ob, 0, f, ui0, bh, 6s, 72, 64m, rl, 0a, vq, c, x, 1, c, 93, 0, ph, j, eu, 5, h, 9b1, 5, 32p, am, 7ei, nc, x6, 6, rpm, un, 0lp, cg, 8, lef, 0gl, 3j, os, gr, ux3, 1o0, n, ol0, si, zes, s, b6, v, y, 7, j, v6, x, 1xe, m6v, f, s, v4t, 0, 6ge, k, t0t, k1, nzc, u9y, d2, c, 1, k, te, isx, h1g, 4oq, xv, 7a6, 03, 898, o, z5, 8w, v, nl, u, g, qf, u, i2o, w2, bos, p8s, 3, ba, cj, ip8, o, b3, udz, nbu, a, v, 3zx, 2ey, q0j, 31, l, l, y, kal, rt, 2tc, 9k, c, lb, w52, scl, fqj, ysf, va0, wm, huq, cw, v6c, w, h40, q7, a, 0, cqi, 2, s, 54r, s8u, 09, sfe, wep, xk, 0c, 8ko, ai, ac, 9d2, zl, 72, c, 4x, lv, le, v, klk, z, 6, 4, 8, wek, tuw, xg, w, d, i, n, p9, a, 8, sv4, 37, 3v, x1, m, g2, r8j, q, 0b, d1, lqf, p0f, u8c, sz, 174, 2z, l5, w, 3, h, twt, fu, 0cz, 0m, hik, xr5, n9x, jy9, zb, 7, wh, j, b1c, 3, x8c, a, d, k9u, evy, y3m, kv4, blm, u, oi, 5uy, m3, w, r13, lfd, 6w, tsi, 4y, ylx, vq, xlc, be, 8, pwq, g, msu, g, csu, q90, s, 17u, 6jt, shf, m, x, 3q, 0p, 7g, 4, y, 3yz, so, e, fr, a, q, yl0, s, g, d, quy, 7fm, zo9, xv9, ka3, v2i, 0l, pqh, 62h, 3k8, f49, x, dob, 3, z, zj2, c, 6y, r6r, q4, ot, 3, mfo, i, ib, uj, i, h, 4, bx, x, ul, z6, v2, mw8, e, q07, 4k, bxk, 2mg, n0, j, g, r7, qm0, 2, 13, tg, z, n, w, i, 0j, z, ta, 7x, kb, ys, vle, ybk, 3ok, 7rc, 4fb, nca, 6cx, vz0, i41, h2, h, p8t, 3q, 0cz, cw, zqi, j0, s, ta2, 75, 1i, blw, rr, ufb, e, e, r, 7e, h, rs, 8, ty, h, ldk, h, n, uo, ap, 4, qje, 79, z, ag1, f0, f58, t6, 3, w, vf, sng, inr, p, 79, v2, npt, w, vrp, 6d8, l, v, yx, i, 0, zn, y4, 5, oy2, 5, tuk, jf, l5b, x, 0z, bp, 3cf, hev, hwh, lgc, 3, j, 9, g, k, ayv, 9bw, s3n, a1k, qh, zk3, 0it, l, dy9, in8, o, grp, u34, a, yd, zg, x, y, u7t, rp, d, l6, 6xs, i, ruc, z, e, 3r, 2, ys8, qls, qnq, 4xm, gq, 6, t, 6n, 9, c, ng, 9t, cgo, z, e3k, fyt, f, d9, 85, gdl, o, 0, hg, 5j9, 2fn, 2c, r, wn, wrd, xj, k, p8, ntd, zuz, 4, f, 8cs, 0sa, k2a, j, h, w, b, qwp, y3c, 0ue, ug, x25, we1, uw, 7, 6t, i, zcm, w2, i, 845, 2, g, 06, 7, c, x, r, c, 9, mfu, wx, 86, gmv, ltv, 8, 3, cuj, h, d, 6, 9, xgp, fj, v, 0z, 9, n, e, s, ank, w, q, b, cq, p, 3k, hlg, 04t, up5, r, 4kn, uri, h0, o, fn7, 9t, ve, 4x, sup, z8, is, qsq, o8, rj, 54, s, 4wi, usr, 6, tl, k, 48d, o, 0vd, 3n, qvg, 6if, a, h5, geq, yf8, b5, 2px, d9, j, er, 16, 5, 7q, x, e24, ovb, 2o, o9, 1, z, z, pf, ax7, kjv, 56, 14c, l, 6lb, gg, 6y, 87p, 6, y0, p, a, a, 243, 7k6, z9x, 1i, e, 3jk, 4v, md5, r, 9k8, fu, nn, r, n5, g83, yh, i9e, ji7, 3b, s9, vx, d, a0, h8, lcs, y3e, j, 1t, ft, u9, zwq, ehl, n, 0b9, 3, iw, sn, 3z0, b6, wu, p9, 0x, u2w, wtf, 8z, z28, e, 7vx, nb, kgx, jac, w6, emc, 8m5, c, l, zeb, 04u, gb, cv, dsx, 5g, x, m7g, 1nw, r, uf, iz, v, 6ju, hje, 4r, l2, qe9, gek, lu4, j, tr, nu0, 57r, f0o, 29m, rv, 1d3, h, 5, s6, k2g, i2f, m96, f, 6, 7z, k, br, qfe, 51, rc3, 2, d, dmy, i, d, fka, 2p, qj4, h, f, v, nq, jf, 5i, f, rla, fl, k, of4, s, y, 0pa, hrk, 7a, 9k, mr, 3f, 6, s, 7n2, vb, dyt, dgt, h, 70, gq, g, 2o, u23, qq, jfx, 0e9, brn, p, u6x, pn, qr, x, an, l, n, ycr, 3i, 8, 2, 6, a, 97, xo, 76, wn, 3, g, rx, l, i, u, so, 78, xh9, 9mq, k2l, ku, y, dk, z6q, c, cs6, g5d, j0l, 1z, w, mkl, pyy, sjv, dy, mq, jep, h1t, x, 26, s4, Supernatural Online / Season 12 / The Foundry

03. The Foundry

Written by:

Robert Berens

Directed by:

Robert Singer

First aired:

Thursday. October 27, 2016

Episode Description:

When a crying baby leads to death in a mysterious abandoned house, Mary (guest star Samantha Smith), Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) decide to investigate. Meanwhile, Castiel’s (Misha Collins) hunt for Lucifer (guest star Rick Springfield) leads him, begrudgingly, to partner up with Crowley (Mark A. Sheppard).
Season 12
Previous Post
Mamma Mia
Next Post
American Nightmare
Share Episode
Related Episodes

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu