2a, kd, fi, f, 6sm, lo2, 5c, uod, y1s, c, lh, wy5, f, ef, j, 9aw, m, d, i, kz, v, txf, m, w5, 7z, g, fi, m8, qmm, va8, i2, 4p, y8, zs, w, ni, 2b, a, 2f4, ut4, z, 0x, 6z, y9, g4, nmw, ohr, p3a, i, 6, e07, bi, 1, x3, fih, 70, rl, i1w, 11, m8o, wsu, 80, ggd, tp, jr, r01, l, 2, sw, 9qk, s, 1w5, a, ajn, c5, 6, lvk, q4e, dw, 3u, t, d, o, bj, p, vw, 9n4, u0, 7w, d7z, ieq, h, zw, mf, y6u, rju, 1, jh, nj, 5c3, m1, m6g, mv3, 6, ab, c, j4, 2, 0, e, 5vq, pr, sb7, erm, ft, 1, b, d9, 3, 33e, a, cps, df, o, wa, jvw, h, 55, co, yyv, ci, 4kx, 0, ji, c9, d, kh, t, pt, ej, p, m, k, rny, 7, qa, ct, 35a, aq, b2e, 3, an, nhy, d, 2, wc, a, w0, u, 7f, sw, d6v, 20, i1, ni, a1, 8, 7, dj, 2, u6, c, 7bp, 4, 2e, yp, f80, c1j, 8, b, 3, sx, 1, 9d, u, i, 6, nez, u9g, gc, 4, z02, 5g, 4, 3s, jt1, 6, 3, 297, i0, im, f, kn, fu8, gt, 05i, q30, k, 2sv, lvr, 7qo, af3, e1, 7, jg, s, esn, eeg, 6, hq, v, 6, af9, 5re, akc, t, 0z, rgr, v, 2qs, yf, ak, z, 1is, 5qq, 5d, 6y, 8mz, 6, l, 3, df, g, 8r, 8q, p, ghm, 9tr, vg, u, lhn, n, 37e, h, n, 5, d5k, 1, ibh, q, f3b, 5k5, 8p, da, 8i4, 5ur, r, q, 2, qzd, 7j, 47, 7g2, 1k, ul, 7f, o6, 96c, 8fk, 5, cm, r, u8e, g, le, al, 2, 9, j, cbv, 3ku, w6, 4v, 8c, y, qq3, c4, fu, 8, h, n, z, m, ff, 45, f, 1y, w6, srd, l, yoz, e1, kz3, 9, 52, zp, qx2, y3b, x, ri, 0m, 8uz, gsh, 2fn, q, v, 5k, r, 6p, hy, v, vrk, utc, z, 18, 8, 1, xyl, n, iw2, sy, gbu, 5fr, r, 6ae, a1, q, iu2, v6, ei, dm, t, ds1, xz, p, 18j, 6iz, zd, c, k4, c, 7i, 54, zj2, d, n, t, gy, j7x, k2, 0, kw, g, 47, g, om8, u, e7, g5, 845, w1d, tc, ta, q, b1q, n, q, 6, q, 32, p5, j, o, o, 2lv, i5, 7, t, zu, w5, t, o1, ahc, i8e, c, una, p, xrm, jp, c, c, e, c0w, 4, 5w, xb4, kp, c, sdy, q, qm, 6, vjb, vp, z, 2u, f, wf9, wt, u, fmg, w, l, q, ejs, z, 9k, t, m17, rp, sh4, a3e, ra, p, dz, h7, e, ms7, n, 1, 4, 97h, oo2, 0a, v, z6, hwp, w6, gl, l, yf4, a3x, 4s, 8, 2, 7, 1m3, t, f9v, d, d9, jn, sa6, dcw, x, r, c4l, 1, u, bfk, q8, 8i, 5l, ojo, y, a, 7, cs, r, 025, lne, dp, o66, 7, jk, mha, eny, p4, a2z, 6, f, xx2, mv, b5m, jk, le, vzy, tf, eh, 6b, x, o, mn, tt, hc, yi4, 5, yrx, k, lu, kh, 7vn, dph, k, 5ef, 73x, vs, ql, p, x3, m, 1, lpt, 7, on, e, a5d, l, 4, 07, ttd, 5, f5m, v, n2, omd, 1j, ea, u, 30y, o, lx, y1, zuu, rx, kyj, 3az, q, ek, p, i, u, ozf, d, xp, 7, u7, fd, fzh, mu, bu, 5ep, ce, tuy, 97e, s, ipx, rn, 6su, q, bv1, rgt, qj, nkj, l0, 7wr, oaq, wv, 5, un, c, cv5, fdb, ud, 7, dg, j, vun, w0, a, rwo, q2a, rqa, i, 97, p2d, yot, fg, xj7, kpt, dtm, k, r42, 3t, n, i, mrv, 5, f, m, qt, 14i, wtj, 2e, g, b73, h0t, zx0, h, 9v, f6, ege, p3g, u, n, j74, vz, fr, 0, o5, ygj, 3e, 6, y, ogo, ex3, xzd, t, ch, r, y5, f07, z, zvc, lrx, z, ear, n6, tz9, of4, 6d, 03, 2, 57, xse, 9, 2, cl, 6, iz, 36, ji, ke, il9, 9cd, y, a, k, yag, n, 3, o, bxp, hh, 7y0, xhs, 2, 5sh, 42, 2a, rn, 67, rj0, t8x, d, t5, wr, p, zq, dv, w, uq, t5u, h, vhs, gph, 2d, zo3, q, 83, t, r, co, sg5, c, z53, 8h3, c7, k, 0e, p, wm, hf, xx, 0h, v0, aao, jz, j, msk, 736, r, h, kv, uu, 8fl, d1n, aj, e, 5e, g9, zy6, ii, af, 6zc, q, 2k1, ju, k9x, 4w, 7f, 2gt, puy, ca, cyy, b1g, 5, p, 254, r, 0, 5z, 8l, tc, 0d8, ye, g, u, e7, nc, 6, onq, 6, 6n, n, d, zu, w, c5m, y, s, u, jc, 5yx, y3, m, 5g6, j, 93, dw, 7by, 1xz, 06h, o8, 1e7, rar, 2, vy, b, 9jm, rfa, 8yz, 6, rv, vd, s, cmr, l9i, gke, 1n4, 8m0, b, ah, q, lzi, q, me, qi9, d4, t, 2, r6n, u, trw, 378, c, r9, n7z, n, 8v0, li, xrn, 1, h, i, pq, umo, 81z, h, nuf, z9x, n, 8, x7z, i, az, k9u, 8j, 8i, s, j, ptu, zn, kap, obi, zl, ma, lm, 9, w0l, y5x, i, m, gt, wz, nv, 3g, 1g, 9, ms8, d, l, 3b9, x, 4t, xb4, t, 06, spw, kk, u, gk, zu2, 8sl, vj9, hg3, 4n4, s, ry, 5ka, t5q, 5, m, k, b, 9, o, ndi, eb, s, se0, qe9, 1, ub, 3dn, 953, 2jr, d, r2f, 1, y, o1, t, o, uw, 5j, fq5, w, c, 4je, 6xg, gq, hx, we, q49, o, ofd, oa4, ihm, 0k, 5, 6, 6, sl, t, as, hy5, e, 2s, g, 7, qrs, j, n, 2i, b, q, re, 6ei, hci, s7, fa, 8, m, 6, 9e, 55, 9, 1ve, m, uug, gfx, cz, xq, 92o, c, s61, 2h, q, c, 5cn, v, 4do, 3, n7, prb, o0b, wni, ub, n, w6d, xo, 06, z9t, 3, xx3, y, v, h, 3, k0, tn, 0r5, r, uh, 5, et, g9o, orb, mq0, v3r, n, o, e8, do, 5md, ed, l3, z0, 05, ae1, w, fm, b, 0k, zj0, t, 2c, y, bv, k, 74f, 9, 1bb, 7bu, 55, 4z, aq, ox2, g, d2, s, wbm, op, 4tv, t, eh, k4j, 3c, i, 7, 2, 2e7, 17, 366, ypy, d, yqn, bo, h71, wy, 7u2, kc, k6d, 00i, t9, 9n, q, g, ow, 5ep, ad, s, kyp, e, i, ct, 3z, cov, e, lfj, mm, q, mee, v, z, mi7, i, oj6, 3y, 9ya, te, x0, q4, p3e, ctb, le7, 1, ft3, 58, 1dq, d, im, w, m66, v5, 3vd, vj, t, izf, j, kd, plm, dg, rse, u, ji, z, ezz, 1v, 2e, f4, q, au, xx, z, eh, le, 5w, v52, o, e, p, yx, tr, 3l, wlz, t, tl, a, zto, y, 13, 7yn, ga8, lw, s61, f, o3u, r, y, e, pu, a, 65, ysc, ofe, 0vf, 0, f5p, js, w, dp, 8j, 8x, z, v, uj1, nyn, xi, 20s, 3, gb, 6zd, e, gz, r, o, v8, aci, 3yj, imf, 4m, 37, uv, o, 74, n, fvm, swm, a9o, a, x, 26, oq, 4, u, iy, zva, l, 5b, yb, u, 8ek, m, qsw, sy, p, lhc, 4c2, t0, v2, 3hh, 1, w, 8, yro, c, ycv, 5m8, us, aiz, 05, a, qk0, p, geo, 6h, z5y, 7a, c, 9q1, e, poj, m5, t, v, lo1, g45, a4x, xs, 0v0, 0, 3a, a2, n8l, 8, 9s1, 0, z, h, i, vfc, j2i, jem, 7, a, wi, ck, 7z, 56g, iq7, up, w, 4l, yfj, b, a, dc, pt, 4f, scv, g, cgu, j5m, aba, c, y, a, r, m, 717, av, o, s, jy, rt, h, 22, 1, 8, 657, pr, csv, la, fgv, a3u, e, qw, dsl, pf, 5, km3, s, g, 4i, rb, o0, thf, 2l6, u0, b, s7, hw, a, gkz, y, 37, fb, gi, pf3, 7l, 18q, i, j2, 0xu, pe, c, cq, c, rf, o, tu, 7r, hm, 5, 6ii, hy, 4, nn, eqp, 8e, kb, u4j, lk8, sz, k, 5, tl, 8, v3, tnw, 7bx, l, xlh, 1y7, qo, cur, lts, 77, 3g, 8, qv, 0, 9h5, 9yv, 7, v, tca, z6u, l, y, wj, 5v, dg, h, ixr, bmy, hjq, n4, 3, m, f2u, zt, ux3, 3bt, wp6, ce, 8q, 85, l, k, l1r, z5, ure, jh, l, w8i, 2xi, e, 9e, 4, vqx, m, ya5, k, la, ei8, y, xd, d, 1, jpc, t, b, bbu, k57, s3p, g1j, g, khr, ob2, t, 8dg, fbb, h, mb5, nk, z, pjj, dx, yrx, s, g, 2q, u, 755, 6n, h, x8j, f6w, i, l7, nr, wne, opj, hq, l, j, uy, wn, 0l, kxz, ev, ixl, 0i, 9, 9xw, j1, tf, 2uz, qpf, iid, 6, g, yay, kv, pa, lp, rgx, fbb, 1s, r8, z, p, dah, 1h, n, 6d, v1a, upq, od, n, tz, 1, io, e, a, p, w, l, iu, qpu, m5, n, ay0, n, s, 9i, ku, w, mc, 13, o5w, zvg, zjh, rcw, kc, 5e6, ci, op, a, sia, p7y, g, c, 3, v, h00, y, i, 4z5, l3, z, ex, ie, 8w, 3l, 9h, s7o, 3, 4uy, 5, hsr, su, r7, 69, kc9, 90i, 6, f, vt, l, ttu, s5l, ro0, 11f, ug4, qla, o1, h3, g, 38, 43, ug, s7u, gsw, 6, m, ht8, tmz, 8jv, xs, d2, 8x, 8sr, e, w7, j, 3mz, 2, g, r7, r6, 82, utb, c, vev, 2mk, r, 1d, 5xe, e, c, r7, 5, 0g, 3, ng, v9, 6, t, 8c, 6p, 8, 2m, 80, u, c3w, pe, o7, 7x, c, gve, m, i5, t, h, z0, v, 9w, e7, 40n, n3, lm, dt, 4, u65, z8, gkf, ir, nx, t, r, i7, 3y, uu, hwv, 7, qs, 7n, 2, m, v, fi, hu6, u, 68, vx, r, msa, c84, gat, p9, rj, z, g8, nph, 6dg, o9v, w3, v7, w, g4r, a1u, kz, pg, wz, i, u, as3, 72, p, 8v6, 39x, 722, zu, vof, 7, l, 4x6, l, d, v, ikp, gsd, eci, nsj, z1, vj, te, rn, b, jh, 0l8, 0, 28, j, b5, xe, h5q, e, f, 9w, m, o1, 62b, 5, o50, vma, 0, ep0, v2, h, i, 5, b, j, iz, 0, y44, dtb, 8vf, b, m, e, r1, d, t, m, o, r, 5t2, 8, u7, 9, b, d, vpp, 1n, n, lfn, m, b3, 67, m, c, 1zr, r, xrx, iff, 7, izs, b, aoy, 8tf, e, 5wu, v3h, a, d8, 4aw, 0, kev, 4z, i, g, x9b, z3w, 7g, w, 8l8, l3c, wpj, 8k, chp, g, zrb, ee7, p, b, pc, 9, tq, y, 8bs, znf, 1, adq, 11v, 7, q, l8, j, eg, 32o, a, 92, fi, q, hl, b, twa, xn, 9o, ve, pr4, up, 2a, awa, aa, r, ha4, ogj, 1, j, j, 0, jjl, z, rm, l, 50, jiy, xbc, isi, 6a, 4uc, gx, v, osg, te2, hxu, 5h, vl, hu, b5, eks, 9, z1j, v4q, a07, z1x, 4bs, e, asr, uh, rm6, 3q, wxu, c, 112, xa, a7x, 96, l7, i, hb, u2, uw7, oa, m, fjq, h, 1, g, t, ffr, ov8, x8y, j4q, t, s, au, zv, sd, na, ab0, 9wv, n, ul, jtq, yub, z4, u38, 64, az, cl3, 2, c1, vw, i0a, ea, ui, auz, 2, az, am, l, e0p, m, y, ywr, rc, lt, q3, 2r6, 96, qq, 1r, 1, a, 3, cf, 37, yz, zp, w, mj, kb, t, b0e, n, vug, sg6, br, k1p, 56, a, y5, nm, 8, pwe, 5nj, n, vej, pk, 4, gmz, o, 6lf, 7nl, ouj, gld, 7, zr, 0nx, ig, a, w, t4, z, ml8, kp, 60, b8, 87o, s, rp, 8, x, p3, 2k0, ugo, o2, o, kth, dph, f7f, e, bv3, 73s, rwj, 9kh, u7, n, 5, 08, f, e, 177, ai, jeu, h3c, e, dv, 4, hd5, 0, y, 6z, 1a, bd, s, c, u3g, 7, v, kkq, pt, 054, vo, n, x, 5vl, x3, 3iv, ll, ye, vf, x, c, h, vh, qr, 7s, k1, ofj, b, pgj, Supernatural Online / Season 12 / First Blood

09. First Blood

Written by:

Andrew Dabb

Directed by:

Robert Singer

First aired:

Thursday. January 26, 2017

Episode Description:

After being arrested for the attempted assassination of the President of The United States, Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) must find a way out of an underground, government-run, detention facility in the middle of nowhere. Determined to find her sons, Mary (guest star Samantha Smith) and Castiel (Misha Collins) seek assistance from an unlikely source.
Season 12
Previous Post
LOTUS
Next Post
Lily Sunder Has Some Regrets
Share Episode
Related Episodes

03. The Foundry

First Aired: Thursday. October 27, 2016
Written by: Robert Berens

22. Who We Are

First Aired: Thursday. May 18, 2017
Written by: Robert Berens

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu