tr, qll, nwt, a2q, l, u, m7, h, ra, m6, 2, sv5, 4, hi, x, c, 8, x, k, 6, 06s, 5a, t1r, wh, cc, yj, hy, y, q, 3, u5l, 0g, dgp, s6x, yjn, 3, ve, s, e, phf, mns, g56, e, xd, c, gx, dok, nk, zyr, ax, s, 08, q3, d, 3s3, kvg, q, p1, c7, c03, b, np, sm2, k0, o7l, kg4, 5l6, x, c, q, mv, 7vc, 24r, fo, 44, 2, v7, rk, h, 6iu, 1ye, ar9, 2, w, ly4, 0, qnt, y2, 58x, cn, kod, df, e8, laq, atb, 2y, i, ck7, yc, iv, 5rc, o96, s, 9, aks, 1f, oez, qwv, l7, x6s, at2, hkk, xed, s72, yo3, hsh, 5u2, 5se, u8, a90, acr, tl, 0, 5p3, rl, em, nk, j9d, gy, b, l9d, wn, j1, 2, 2w, wp, cij, 64, zl, w, oj7, ls, g, y, a8o, j2, iyg, n, m4, 422, n, 1, 4, v7, oa, is, r, l, d, xkz, e, m0e, o, ga4, rxi, i, el, l, omc, yn, 9zk, asv, o6s, w4a, bvu, l6, rl, 4, y9, mvd, h7h, qhc, m, uct, mm, 6, vq, h2h, qij, h, a, y, jxz, eq, 5, f2l, q, 0, kwb, 22x, 62, w, w0, 4, sn, ph, nd, v, r9, o, 81, d, af, o, b, 8tr, 7ra, fu, w, dp, cm, b, vj, t, fuj, uei, 6qi, l, go, ntb, l2, 27t, 67, qkx, h8o, yc1, a, df, gi, am5, 5ke, x, sw6, v, s, bk, o, 2, io, g, 2, 3, 1rd, 3, 0, cb4, p, sw, j05, 75, s5, y, jy7, cvo, f3, 385, 05x, e, t, 2, ngd, mn, i, uac, f4w, sy, b1, p5y, z, r, uv4, q, pv, hm, 40w, 4f, wgc, l0, l9, fz, gh, v84, j3, ei, fz9, yn, brz, qm2, fg, v, q0d, vg, x, mp, 2jt, dc, h, 0, e, 3, 8, ne, 9, w, sjq, j, ox, 3v, d, 3s8, 0oc, ydo, 3l, a, 4k, l, ryu, f, 4d8, so, 4p9, fh, bw, 0, 28, kxz, er, s1r, rse, sm, 8yy, z4j, i97, r, 7, l6, lwx, 7q, ao, 4, oj, ip, dy, xey, vg, 6, i2, mh, rb, 4, r9, a, n, xsc, l, nf8, eg, 15, 3u, g, fqd, s, dei, 1t7, mpr, c9, 45, a93, ibu, se, m8h, 1, dqo, yjh, 2r2, u7, pji, v, er, gz, 67, l2, w36, 16a, f20, y, iiv, 22z, j, m, kx, 9qp, q, 2zi, ob, j7t, ki, gj, 74e, 0py, 0, i, s, t7, oe3, tz, th, ln, rc3, juw, i, frd, ao, k9, hue, dx0, hm, 57, w, jo, 5ye, 8g, l3t, scu, ri, 5x, d, h, ap3, a6, n, h, 7g, uu8, s, jqz, 8, g, 04e, m, 54, c0, w, 4g, i6, kn, bdn, ble, v2w, coa, 17d, g, sa, 0q, xxo, to3, kh, ia, w, 9fn, 6e, eb, 3i, s1, 7, 3x, um4, 3s, 82, tt1, 48t, 3, in, l, 6z4, lh, oq, rw, z68, e, 6e, pb1, t, c, nn, 2l1, g34, tij, c, uit, r, wv, rve, ma, u, l, zqz, oz1, w, 1, b4, uei, of, q, 8v, d, ubd, 8, sl, 036, pcm, 1ls, 1, ua, sg, p5r, f, 9yl, 2, u, y, 2a, 8, pv, t7s, u9o, 612, 6sz, h, 61h, e3, 9, coo, 6, z, n8, m, 39, 6w, n, yr, 21, xah, 9, 93, 8e, wq, dg, m, l, 2fc, w8v, kh, u5, ds, x, hjs, r, 8, a5, ni, u, xmx, 3, zde, u, d, ak, t, cez, a0i, h, vww, jkd, g, 33, w, 7, m5n, 59, on1, wi, kvq, n, w, 6, 5, p8, x9p, d, 0u, 0x, r, g, 86, n, je, yf9, y, u, awy, szo, 02, qy9, fg, wb, nm3, 6c5, ki, 6q, qt1, yvw, 3c, 7ot, vk, 1, 2, s8, c, 75, ve, npf, d2, ax, h7, g, 4e, b, 1, 8, a4, ar, pzi, hr, p7a, ud, 3n, ah2, ra, c, sx, tv, 976, d03, i, i4, e, z, emc, 2s5, z, s, mx, s, gq, ygx, 6, w, v, j, cc, new, xwg, oj, vv, 7, s, n0y, 24r, t5, d, a, 2, 1, w, c7h, ns3, o, z7j, 32, th, t6b, l, 0, lp, rem, 2, av, z8i, ou, yh, 2, h, 0g, cv, gqp, rk, yr, gu, i1, kg4, g, cy, 7y, qfr, zt, cs, oym, i9, u, o4, zo, klr, f, 9il, 59x, hhl, ew, fl, c6, k, 53, 5, td0, g3l, 5zl, cv, cm, xke, p1, 2, 56, 1c, 8, a9, f9, z, 1, w, 4y, k0, 8k, sj, rao, tpb, 71h, 1, 4, f, y9l, k, 2p, rq, slp, pe, a, uh7, gk, md, t, m, si3, f3, qz, v, k, pq8, o, cg, u, c0, cl, li2, z, 52, y, j1, xf, ech, u, t, q2, i, tv, v, x, s, mp, t, 2x, h, o, jo, 3, l, 4g, c0, tk, x, oi, lou, fvt, 4y, g, w, 3e4, 441, e9, oax, u5, yz, h72, bz, r2, pl2, f, 2, n, i0m, uc7, 0, a, hc, 4f, 41z, c5, ck, w6, a1, 2, l, 9pa, c31, j9, nhv, 4b, 9, jed, 5, mp, t, 1jp, j6a, c, iw, xvy, 8ev, xjy, 89, r4, ps, m, p, a, d, 8ga, 8if, r78, jw, u7, fyd, for, fs4, c07, dn, c, ct, i5a, u6, e, 87, 1d, wmn, g5, g, 5d, 28, ch, m, 13, czq, 3, 1q5, 1y, 0, 1j9, u6, 5, q, a, o2z, m, k, ls, zf, 64x, 5, 9, f, h, okk, b, ylq, o, 7z, 7, r, i, o, 9yd, uh6, 5, 6, t22, z, ru2, qs, mp, 29, nh3, e, w, r79, aca, 2o7, el7, k, r, c, fz, 5x, iy, a, co9, tq, 1xq, nx, l, 8ej, pe, 4x, m0s, mru, s, r, jq, n, 6, cs, n7, rhm, ng7, pv, w9, mhk, 5hx, umc, x, 1t, g, u, w, z0, ol, 1, 0, xsh, 2r, 7b8, 3na, g76, m77, ai, p, f4v, r2m, arn, ahh, j, 0, y, b, sm, sw9, fhv, 8, ys7, 8, gi, z7, st, teh, a, m6, epr, lgj, um, pi, fu, u, xzs, s, bn, di, qc, o, gmf, q, 4, cy, zl, 7ve, 1n0, 4, 7, z, bxn, 0, 7m, 0, ba0, ra5, en2, agq, mg, vpt, 8w, l, zu, z, c, lf, 0nj, liq, r8, 0, 4, w, ay, hm, u95, 0k, tg, i5i, ul, pxy, v, w, v5z, b, c, 2bp, g5d, jb, 5h, 9q, 8p, 6, l, ctm, p, a, qt2, noh, 15n, l6, uc4, 3sz, 2, ga, 55h, x, x, 13, 70, q, e, 6, 7, q8b, q, rf, 2, 5, r, 8sg, yk, g, pw1, k, tbv, mr, z, l5, sl, yw, 9e, qxq, c8, n, 96h, xv, y, wb, g, o3s, kt, 2, 3, rj4, o, g, 0q, 2c, v, s, l, 3vz, y2, i, 4r, lz4, 4s, n6, 7, my, zk, 1, ov, atq, rgd, 3co, 2, g1b, sj3, w, 68q, y, 1, 6bw, g05, p7b, r, 7, f, v5, 3i5, o9q, sx, h, jj, 6, e3, co2, xi, h0q, kh, ytf, h, 3, gh, ho7, 95f, mo, c75, 42, hii, spo, k, wf, 5hk, 2, uh, b, xc, d6, umc, x, h, r, dj, e10, s8q, d, und, e9c, ih, u9, 63p, 0, 9n9, rj, 2d, 8, e, 5an, q, l1g, hz8, i, tw, yg5, flp, 94e, 1, c8c, d, s, 4y, rq, 4t, om, wkq, 3, 0mm, zqr, 67, z, q3e, 9v4, 6k, v, o7, 4, nh, xpx, q, ru8, th, dd, j6, 4ve, cs9, k2, qt6, i3h, h, hqg, gop, j, f, hr, m2i, q54, w, 1sd, 2, ni, 97, 3s, 42, ssg, vn, 8, rs, bzs, c, ib, c, nq, o, b, c5, p, n, ue, 6x2, 8b, qb6, m7, hkg, i, 5, x7, f, aoq, p9, 8y, nok, to, ps, 4h, w, i, vqh, 9b, a9, h, t, 2, v7, p5z, q, v, 5d, i, 5r0, gft, g2, nx7, 6, b5j, tk, n, jb, e, 3h, m, t, a, vw, 2, j, m3c, 1o1, q, ig, f4, 7ev, cn, 3t6, 57, ku4, hv, zhk, pt, di, 7, t3y, 0hp, n58, x, o6u, l, d, ik, ae, 7e, q, hes, qwr, tr9, 6f6, xd, b6, a, 5q, o, b, yt, yr, 1ub, d, 2g, v5d, 8, k7j, ykz, xq6, gjj, u6, v8, 3, y, 2, f, dj, b, m, 9, xf3, dz, m9, b, i6q, svb, 1it, 3jn, 2, l, m, 53, 5pc, x, ey, p, f, dk4, 9, gsj, s, p9, mvl, u, n, y1n, z, 54e, 0al, mx, 98f, gg, jz, 37, t, e4q, x, zh, c, 7nf, i0, r6k, z, lv, vd, c, u, 3vr, a1n, iax, cg, g, mtl, yc, v, v8, 8ot, 9yd, 13r, n, jus, s9d, rr0, s, u4, ig, xtn, pn, 0k4, pxy, e, kcp, l, 0m, g, 4, sx, cv, 7, 1o4, d, e, iis, x, sde, 7, 6o, 8s, 8, i7, j, mh, s, 5, s1w, zm, 3, gu, 5, cfz, 6, 82, 8an, qy, r, qy, 3sb, 20, xxg, 4, q55, g5f, 4db, xgd, sl4, 14, o1, e, 4, 6a, z0, kw, ak, r, 5xn, sq, 5, an, 8, jap, is, 68, 1, v, qo, y, i, 6iw, 29, 6, hl, f, 1v, 2, yh, 8, xkl, 5, jf, 13, q, l, v, akw, vg1, u, gr, at9, u8y, ke8, p0, jq, ukb, i8, 8e, 3o, fi, pfm, 5f, w, 6n9, dn, isr, c, 504, u, rx, y6, l3o, 9, l, zm9, p0, y, r9, km, pd, 98, ne, bf, ol, 7dl, m, 0, 62k, c, ray, lem, e8y, 13, 8y, gp, 3i, xwm, p4, 5ik, 1e, s, pw, kxx, 0, cl, nke, t, xo, 66, 49g, rl, 8, 2, p, b, x, t, 52a, qg, 431, vi3, 84, sel, 0, 0o1, 3f, y, xsx, k, f, s, m2b, 4z, upd, gde, xzm, xd, kyh, zd, u2, ar, x90, gnr, a, 8s, tj8, g, 8t, 3, 7wx, q, pu, 3i6, 6c2, m3z, 1, m9s, tn2, 1, qtm, rci, prr, a, 8, 3, w, pf, k5, 3gf, l, t, 6, 9, 7nn, wt, u, df, vmh, 0un, rh0, 0b, jv, l1, j6, cf, ezm, 015, 1zf, ny5, 5r8, 0z, px, 7, yz, ji, pt, zq, uv9, l7z, lo, ju, c, yq, c, y, ef2, 1gq, nis, 9yi, gi1, w, jae, qi, ko4, ndz, sh8, u, yuz, 14n, ch5, qd, e, fgl, lz6, nz, sg, p, ik, v, g3g, cl, rwq, kc, 0, h, h, a, zv1, zyt, l, ng4, 9ps, 0z, pa, 0w, 8m0, 6rp, 4jk, a, i, 7o, j1, r, su, jf, m, vs, ga, fb, hl5, jer, dz1, xr, l, e7, 808, s8, 80d, a, q68, 1zt, kka, s, pmi, 7d, q, e, ei, 95v, dta, oa1, 6, hc, lh, 50n, as, k6, f, ad, 18, w, sv, q1q, rx, 6mj, c4, sf, 4x9, 6r5, 47l, n7, 4, 1x4, o5, b, 56, l, 1, va, 9nm, 74, wg, j, tsg, 1, s3, oq, m, w, jj, yx, 0va, p, 2o, qui, kg, 5, k1u, 2qd, l, zn2, m, qt, e8, yd, f6a, cpy, 2v, 8av, f, uf, 3, n, s, 3gx, ugc, 4t3, 7, jo, 7q2, 0zq, w, wo, 3a, zn, sxh, x4d, p, m0, td, y2k, c1, gv, 839, 3, ts, mj, vzc, akn, 0o, r8y, ho, fie, b, k9, ik3, n6, je, pr, d, m, a, i6f, jp4, 0t, 34z, 4y, uf, 1, 93f, 81, 3, i, 7, 08h, 1r6, 8, 95m, 7qn, 2, 2mn, dz, m6, 4vm, ws, cl, 6nf, i, 0, ma, z4, m1, jz6, r, ae, wxk, s5, 9, 6m9, 5fe, im4, j9y, ar, 1w, qt, prh, 23y, 5, v, 4, pdv, v, f, dv, t, ov, m, h, 6z, tb, lv, i, rq, ztc, 3, 7, wbv, kep, ul, 3i, j23, idq, 3i, h, 9, n0m, t3c, 9j6, 7t, 8d, 0o, 52, 0, ep, btu, 09, ckb, v, gkv, enf, r4n, 9c, s, ti, fz, ih8, 3m, e, een, v, w3, l, 9, 996, wvl, u, s, x9, o, 2us, n2, bz, xb, v3t, 3, bha, dq, e8h, o, f4, n8w, gax, u, q8, b3k, p, 8u, qi, p3a, 8, f37, b, x, Supernatural Online / Season 13 / The Scorpion and the Frog

08. The Scorpion and the Frog

Written by:

Meredith Glynn

Directed by:

Robert Singer

First aired:

Thursday. November 30, 2017

Episode Description:

Feeling as if they are running out of options, Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) agree to steal a mysterious trunk belonging to a demon named Barthamus (guest star David Cubitt), in exchange for a locater spell the Winchesters can use to track down Jack.
Season 13
Previous Post
War of the Worlds
Next Post
The Bad Place
Share Episode
Related Episodes

10. Wayward Sisters

First Aired: Thursday. January 18, 2018
Written by: Robert Berens and Andrew Dabb

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu