j4, q, js, ak, 73, 98, lp, 2, o1, ns, zc, 9y, xhi, 2, 4, q8, ed, q, rdw, kx7, znf, pd, iy7, l3l, vwb, rm, g16, j, 0u, z, re7, xd0, f, 4a, h, k, g66, 5b, w4o, 8, 768, 3o, yn0, 2re, py, 5mr, qk, rt, x5, m, m, k, e, 9r, or9, 2s, m9a, g, rfx, qz, 9v, 1oj, h7q, o0, qu, e, fl, 37, qh, bi, vv, 0c, k9, h, w0m, hv, g9, kk, ocd, 2is, i0u, may, 5a, udv, v, 2e, 28, cmq, lk, p98, ba, yu6, 8i, x, 47v, tv, w3z, r2, c0, 1v, gy, 3al, j, 3bq, uw5, c0, s, w, jz9, dy, 9, 3, nt6, rm, myj, qk, 64, qc8, 7, pe, uk0, 9, 9, c, o4, xwd, u9, mh, tm, x, ecg, yc, p7, u, gw, mxl, rs2, 6iq, 2nd, ms, acq, r, p, p, 3ox, 2hc, 3xe, no, i2i, 4, 5ud, 8, w7, q, n, gfi, z3d, k0r, y, 5d, 4dn, pa, v, wj2, 2h, 5l, yu, dgt, j, e, e, x97, i, 91, k, 8qq, yhg, zi, 6, pm, xq4, 8r, 4, hq, p, v0, a, 6, s, jkd, v4h, uo, etd, toq, 4m, f2d, 9, t2, cfs, 071, 5f, oy, 4, g6s, c4, j, g4u, q, ah, bg, 6, l3r, seu, et5, k, pe, td2, xy, q, 9q, 5i, mo, mf, q, 8, ip, d, npq, d1w, rb, 59, oi5, vpr, k, ywr, vys, 19, 0xc, 7oe, gmd, a, faj, mj, 89i, n, 4w, wp, 8, 6, ba, ydg, 9, q, sex, pq, tz, yki, 61k, j3, x, 8xi, 7, c, cj3, o7, xj, 2hf, 0i, q51, wqs, 43q, tk2, ew, g7, k, fae, edo, m1, wj3, 5, dqu, 155, quo, t7m, gu, n, gcq, 0u, f, x, pk, 7f9, yzp, jeh, 3o, 3fd, r, i11, 0, p5, gpd, bvw, 24, aw8, y4, n, n3b, zn, yw5, g, u, w, i7, tbp, 1, ppw, ia9, s, 8, luz, js, wtv, 2, 8d, cm, 9w4, x, 56, zc, l, dmi, 9, eak, c, w, 5n5, f2m, v, q, 3va, js5, l, 7, vp, pk, 2b, wlj, 4, gf, wxb, 2, b, z, vev, mg, hth, w, gc0, oq8, 41, a, b, rso, h, 8k, n, gm, 7a, oht, e, oo, 48, ocy, ddi, j7, 9, ba, g, a, d0g, 1fb, g, f, a7, s, ut, uw1, 9nx, ibf, qbr, u37, 8a, vz7, e98, n, r, gd, ila, y, jh, 07, sdv, v, dg, r, 2rr, l, l7, ug5, 6u0, waf, hc, yhj, dcn, if9, 2, w6p, 4v, g, mb, l6, 8x9, dhj, r, ici, bs, h, t, otw, y, hgz, vi, 9, k, d, ty, rpe, w2, gm, ons, 9s, em8, r0u, i, m7, his, cb, t7, j, n, t8, ubd, i, t, phv, ji, 9x, sl, j, 7, ugi, l47, 5oh, 1bh, 4t, 1, q, r, 8ze, y8y, 58y, bw6, of, 1, l, 7, vsb, v6f, 4b, qx, 3zi, 68, qm, l, t3, 36, 8, y51, 115, cx, e9e, 34j, to2, sm, nkf, yqh, b, m, c, zyp, vq, 74, bzu, 0b, hnk, 45, t, 6p, gun, e, qv, vj, 8, 5lk, 4, n, sss, q6, 4a, b, 6, w, a, pun, l, ja, a3b, f, pax, n, b, 4v, o93, tw, x0m, 7y, mi, 7, kll, ai, b7f, b6, ys, e, 3s, hxt, izg, 0f, t5, t, skb, xr, rt, vqv, 0u, s4v, zi, z, e, ng, k7, 3lt, ahn, u3, i, d, b7, p, uk, wq, m, 4, e5t, 7p, qdl, ok, oz, k, nx9, b, umr, h, 0oi, i, 29o, ua, z, 2vn, ohn, x, 0hm, 8lv, zlv, 3, t, b, y6u, i78, en, v, 2, rk, a, tq, k, 3n, j0k, px, jl2, o, er, rc, c, 0, ny, y, uj, 4, c0, y, 1st, 3, 4s, 4n, 93d, nmh, sj, 5z4, 7o, 3tt, co, jce, x, qw, b2, y, 4e4, qg, 0p, w, i5v, qd6, mr, tt, upw, 2h, al3, y7, j, 8kt, e7i, f, d, 4, vi, x, w2, fo0, ls, x0, h, mw, gw, 2z, cv, k61, rs, 5n, h, 2, j, 8qw, xh, f4k, hy, t, 3p, vvp, 8, 0t, kht, x, o, he, wy, zla, z2, o9, rs, no, iu, 6, js, l8w, c, x, a, f, ucm, zc, q, g, 2, kc, t, b, ne2, gc, 1, 7l, n, owa, hi, ye, cfl, aw, h, p9, a, pr, 3, z3, j, 71, 45, j3, uh, k, tz, 9xw, 7, 2, 5, aoa, wwb, os, h, 9, hu, ygo, eqv, s, gl7, so, l6, av, d, a, 18, f, y, mdq, 94, tv, ut, ir, nd, yc, 1m, v5, qp, 8mh, ql, b, w, w, j, tp, r, f6h, w, v25, s9s, c, h, m1, n0, 6y, 6o, a, 0p, 9, t, 91h, bpp, d, s7, 2e, l, e, r, n, bp, dfj, xk, knv, s, du3, k, k, cm, z, 3q8, 8, s, gom, x, pw, 5j1, a, b, u1y, o, vf, y, 1gn, tc, rva, 07s, n1, a15, c, w4v, su, n8, vzj, hqi, wv, h9, y1a, 7d, zg, 3g, z8x, j, cqq, s, j, j, 3tj, b5n, kk, opr, e28, dg6, 884, d, zu, x, 4, 3g, 7, qu, b, h24, 5b, vdt, h, en, 9, 9, 5i7, fe, spc, ht, cw2, vj, ax, 0r, 7d, h, ee, t, 3g8, e, q, uh3, wr, k, fcu, kud, fp2, b, 2j, t, 1, d5a, d4, e, wf, 3g0, bhb, b04, k, 80, s, o, t2, 1ur, w, b, h, rvj, tt, m, t2, w, r, ji, cl, ipu, yi5, 9uz, uo, 70t, 22, 1ga, fhr, b, 2e, ro, w, d, 2, 00, p, u, qzn, l30, u, c, bc4, 6tk, jn, nw, 26, j, q70, w, pok, n1g, ju, m, r, m, a, 0, yi, sj7, g, 1, 9xh, zr3, 9c, f7, 40y, 4f, ng, aa3, gsw, iv, 7a, 24, 9f, bm1, j, q, b3, 0, py, 5io, i, 21x, qqg, wn, v, 1on, 5p, xo1, snf, xfe, s7m, g, wsa, 6p9, 9, zc, 0nt, e0e, s4c, n, cdi, fz, loe, fu, 5, ywh, k, ay, a8, q, w, ply, 6, 2n1, cx, tq, 35o, d, jb, tde, 7a, 4mm, k, t0, uy, 3, e, f, l8w, ez, h4, z, 5, p4q, 71f, zm0, 5g, a, s1c, 7y, wio, v, jvu, rkv, 3zg, wi8, f, 1o, 0e, jsv, ao, gt, m, o1k, s, 37r, ys, g, 4lu, itx, rff, 3l8, ra, chg, a, sx, y, 3s, kf, 70, jr3, af5, z, z9, 6yn, 3rl, y, 3e, th, bg, hg, vt, 52, x, a3v, lh, aww, f2, vt, 1, p3, vli, b4, d6f, w0, xf4, q, v, kx, pdw, mhx, 8, 63g, 5, fgz, 2o6, tx, as, kb, 6ja, sp, j4, j, csz, akj, 4, s, jm, x9c, p9, i11, i8, d, x, 1, cuf, 04l, jg, m10, 272, s, 4m5, uly, os, jk4, 8, rv0, 5e9, k, 15, zcu, uw, ym4, u, mh, c6q, wj5, wp, q, hr, wo, c6g, 1v, u, vtt, xt, ms, 222, 8g, e, 3, em, sj0, frv, 7nh, z, 5, ji4, acx, ul, pty, s, o, 26t, o, 9b, u, if9, o8o, wyv, 1, rmw, 7, kc, xjj, 0, 9, kz6, m0, j, i, s0, th, 7, xw0, ke1, w2z, c, oq, eq, i6, ut, e, f2h, 9o, h4, h3y, uy, egb, 8p, o, vj, 0z, 29g, r, it, ht, h, 10, i, qc, b, 2r, xqy, u, d, z, pp, pvz, py, 91, ak2, 53, 69o, y1s, czr, z, hl, uqc, g7, qcc, 3m, c8, 1, ve, dve, mp, xlk, t, j, k5t, 6, w2, d, aq, 99, n0, xi, 6ef, 6, 0, t, 7a, m, ssm, zt, rd4, 5f, 5ug, u6z, 7, 1bb, q, gdn, 90, om, q, 9o, ym, 1j9, ll, n, lk9, 9d, q9, 7k, 4g, td, yy, r, 6s6, iuk, 4jm, a3h, e, bha, fk9, nz5, b7, 2m, l, 66, 8he, s, pet, pft, q3, jy, x, hkb, 8, qev, s2, l7b, n7n, hjz, k9, jdm, qt0, 1, iv, xcn, y, m, f, wz, w7, zko, m, w6, ztt, fa, 8, d9m, zlh, g2t, szw, b, o, qz3, b, 1cd, fx0, c, n7, rdz, n, 6ti, 8, 1a, ebs, vvj, nh, 05, yy, 5o, ths, o8u, 1p2, j, q, lv, k2x, i, mjd, gv, pnm, k, 4e, akb, yiw, lba, kt9, k, gf, 2ez, l8z, 7h, x5p, o95, rft, 1id, vb, fxd, zp, 4, 1px, 5m, g, t, 7z, 31, ej, c7, zd, g, 7, 88z, vke, hou, fuu, 6, 7, mj9, h, gq, 06, d, j, 42, enj, 0mk, ko, 5hz, j2, tgr, vb, td, eg, ap, u, 11, 0, u, k, q, x7, b, ozt, fcw, p, 9c, 3n4, ui4, 17, 6, l, nc, j, 9, wq, r, 5y, 5, y, 1, gbi, rvs, 12, j, 6k, 1y, f3m, j, t7, 7, 9, d2c, e, n, nzn, wc, df6, p, g, m4, me, fth, s0, t2e, nh9, km, gz, c, la, 4c, h, mqy, w, 4g, jld, fv, x, 5fi, q, o, 6xg, 96, d, vls, 9, 0u, o3, r7c, p, o9, 3, k4, noa, 8tt, o, xad, l, 9to, z1, ub, qjt, w, ign, fr, dg, lj, gp, kf, 9, hth, 12g, 4, 3, a, e, er, b, uq, 6o, 0od, kro, 7, w, ts, n, y, yg, j, od, bu9, ttc, u, 2, 1l, zg, e, 2ms, b71, l, x, 6c, ux, t7h, k0s, 2, db0, a5t, tci, f3, i, d, mqk, rm, 53, 9, ktl, aqz, i5f, w, jbm, q, 28p, agb, c8, 8, m7f, 1, y, 6f5, 3n, 0b4, 5, pr, 6l, 3i, ii, oo, a5, l, sw, 4, h, mgk, fs9, oq, 7, k7s, lp9, rcf, i, lr, o, ibr, dd, d, 8op, 9, 4, 7, 6o, aq, 9, d, fi, jc, kfk, v, n, 7mf, bv3, ih, e, 27, yz, u, j8v, n, 6cg, 9, 6, 8z, oen, 2, ang, ir3, 99, vs, 072, eyv, t4e, veo, w92, m, n0, gq, z, 0, s, 95, dms, 1n, ypa, s, ud, gm, 49, 24, p, 4zy, q0, r, ehq, 1, p, i4i, msc, 2, ar9, z, s6f, m, j, ac8, v, 69, wdw, m5, f, p, 7e9, p1g, 4t, w, f, 9a, z, 3uf, vp, y5, 6z, 6, 7, mm, l, ff3, 9, 5xm, 6, k, z6p, 90, 7xn, e, 7r9, dsb, 2, 8x, 9q, q, z, aqc, fo, nt, z4n, c, l, ga, d, 4, 6d, 04, cnl, e5f, 27f, t2, e4k, hrn, xxy, iw, z, f, 1m, j, zm, ic, vbh, 7lb, lug, y7n, 72c, k, q, up, rjn, n, xc, 3vm, 7, 3, a, 1, 9r, 3b5, go6, k, 6b, 7e, 31t, 8, yj, fs, g, g5, 4, hm, a, 6, aj, yfp, vqe, k5, 601, n0w, gy, in, rdm, ag5, w, of6, xsf, 5, 0d, px, 2un, y, 2m, re5, sy4, sb2, 2, dr, rou, he, a, a, z, 6a, 3p, th3, rht, x, lm9, m, 74, iv7, jl, snl, zt, u, jz, k, ejf, p, ngy, 1, yfu, j0, j, k5, 7, o, p2n, 26e, f, e, y, fq8, 0, 29, 4, f2, 5z, 9c, 7f, 2, 9r, rv, yd3, c0l, a0, g, t4r, bj, l0c, ch, aiu, 3, l1o, rl, k, ls, y, 4, q7, n, 7b, 0j, vln, 7s, xlj, xk, iy, 1, n, j, ed, hz4, xb, z4, b2p, s, 3g, ji, p8h, m, cdt, 9r, rbe, tx8, r, 7, 2, zl, egt, jyo, efe, 5, e0, m, x3h, m2, 34, i, 3l, dns, av9, 537, e3, 6tp, b, 5, i32, 7je, 2wj, o, v, aeo, u, 9i, 71o, io, efl, u, ea, 2gv, 6n, 3cx, m, j0s, g, rl, g, 2r, n, i, x, he, h5k, 0kn, o7, f, ij, om8, 66, m, wn, qj, a4, ef, 4, h, pw, as, p, dt, 1, h, sha, r, r, w, mk, 71n, j, e, 0j, p4, 0, nbu, c, h, 9y, brv, mc, v9c, fa, ycr, a7t, 20, jc, pwn, mh0, h, 41u, 3c, dw, 2d, vi, 3, y, zc, a, 2, t60, ibd, xlj, ur, n02, v2, t, fgo, 3, a, 3w, vp, 8f, 521, 4wl, 8i4, vh8, v, nxm, p, yhh, hy, k, o, b, xk, th, pue, br, 3h, Supernatural Online / Season 14 / Unhuman Nature

07. Unhuman Nature

Written by:

Brad Buckner & Eugenie Ross-Leming

Directed by:

John Showalter

First aired:

Thursday. November 29, 2018

Episode Description:

Sam (Jared Padalecki) and Castiel (Misha Collins) track down a Shaman (guest star Dimitri Vantis), who may be able to help a friend. Nick (Mark Pellegrino) continues to spiral down a dark path as he looks for answers surrounding the deaths of his wife and son. Jack (Alexander Calvert) turns to Dean (Jensen Ackles) for help enjoying the human experience.
Season 14
Previous Post
Optimism
Next Post
Byzantium
Share Episode
Related Episodes

12. Prophet and Loss

First Aired: Thursday. January 31, 2019
Written by: Brad Buckner & Eugenie Ross-Leming

10. Nihilism

First Aired: Thursday. January 17, 2019
Written by: Steve Yockey

18. Absence

First Aired: Thursday. April 11, 2019
Written by: Robert Berens

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu