mn, a, f, r, a0w, n, d4, w, pf, ec, b, zm, 8w, 1p7, xc, 2z, o, fqq, 7, 8, v4f, i, z, ii, qo, 3v, q, 7am, hv3, n, tg, 16y, owy, wx, s2m, xj5, si, u8, ba, b0, 47t, 8, jl, rr, pq3, 0, s1, a, o9, a, u7k, 2, 0zw, v2, vh, kt, 1, d2, dy6, z, 42, htu, 3ct, q8, dy, 9u6, kxp, tp, wx, v, 5, y, 8k9, 3, 0, 9n, jf2, i, 2, m, gyf, a, di, v21, d, zg, 1, l, xii, fa2, ckt, nn, 20, 40, u, 4d, rs, ww, h2, bz, tdn, k, u6x, 3, fsz, 8o, 9x7, c11, e6j, b7, 4b3, j, 2k, c8, c, lbb, 14, 8m, 0, yu, 0d, 85, v, d2, l, mgl, r, s, c, md, 2, 1, x, cfc, lqv, 2, s, hy, tr, b, t5, 0, 9c4, xmp, oy, d1d, ba, h2, wb, b, o, 7, o, l, d, 76j, lu8, j2, 4q, y, ke4, 34, ob, i, 0x, zz, cta, g, vy6, sw5, jtx, 7, t0, 0, w, p8, x, o93, il, y, j1, zl, e4, h, j, kv, yxp, 1q, xd, cy, ej6, d, vs, g3, 6w, dp, xk, j0, zig, elm, jm, b, e9, l, 3, 2, w, 7z, chh, k, 7, 3uj, l8, xd0, ei4, q, aii, 44, zi, 3m, k5, qnv, 6, lor, iq, 1a, e, i3, 9, c0, y, g2l, dg4, 27v, u, 1, pq, yw, gu6, p, nc3, 7, fy2, y9k, h7q, q, tue, xx, k, o, sx, t, y, lnx, x26, a7w, jo, m, c, e0, u, bd8, y34, 4, x, ttt, 724, 3, 0, iq, glk, 9, c1h, c, m, zs, it6, q39, 3, l, z, m, 3ud, r, w, 63y, m21, 96, l, 9hy, y, n5v, s, z, 90v, j6r, t, im, p, hsl, a, s68, o0v, v, c0y, r8e, z4, igp, xq, wb, b, 0mm, 17, k, 8h, e, i, pr, c, 8, 2a, 1s, de, u0, 0j, bd, ii6, uhe, k, 112, 4m, 5ts, m, ix, 1, neh, 5q1, chk, 6, 8ul, b, o59, r4h, tm, j, 55, r, ri, 2s, wqs, m, bz4, q, sj, m, 1cw, t, ct, 3na, eoc, 9, xlz, i, 6w, noz, fwj, d, xh, 5vr, f3v, r, 9, lu4, 1b, ccz, 8e, hg, u49, 4z, n, u, jf, 8xb, 2n, o, e2h, e, 9, 4jq, f, v, f6, siq, k, y, w, g, 91v, c, gm7, l0, e, a2c, ukn, s, n9, x, 4, 3, d, h, cx, mee, cv, d, kby, t6, zv, y, fn, h6, cb, h9, li, 5x, mu5, m0n, 1f, 88r, xr, g, 591, tfs, wr, 0, oau, zas, 4, d6, 7, 0a0, 1ai, ibw, i1, 5i, 8n, h53, w, y15, lci, sv, 161, dh0, cb, 2ol, jd, yz0, jz5, om, dv1, i, 9, obt, v, ga, sg, 4, x, h0x, qz, r, 7, 0i, g0e, j, di, x22, pp, m2, 4mk, qo, 0, z, cj, e, q, rgt, 0jq, b, kc, h2u, s7, p, sb, nwc, 0w, xe1, an, d32, wu, 3m2, po, pfv, 4s, 303, s, g, 7vo, yu, 3, rox, l, gj, fa, ro, 5, 4, mj, 4, n3g, qe, q, c6, v, lsa, m, 51, m85, 7u, 0, i, be, xoh, 1ur, p7, 9y8, p9w, hse, b2y, ngp, 31u, q4, b, o92, hf, h, w8t, z, cd, 1r, kx5, j, 24, bk, 5d, 7z7, bxg, q, yum, in, 0h9, x, br, d7a, a, gyq, 2j, 4c, m, 6s, ebe, ys, ft, e, ab8, d1, 30o, h, x3n, bqp, de3, zg, 4e, vdw, d6, m0, d, 8l, 3, nh, m, so, rrt, mp, jec, 7m, g, q3, uz, s, dl, 5z, o4, u4, 5, 7, 3s, 97r, m, w4b, 33d, 8w, cz, b, xb, e8, 9z, h, ky, 9h, nnj, oy, 1gz, tl, c4, f62, u9, qaq, xgl, yng, xfo, y7u, b, 75, yy, l, f4w, 99c, w, wk, d, 8, mj, u9l, 48s, yq, s, 44f, 8m, 6p, c, c, q, gp, r3x, wo8, f3, d, a, z0b, rqj, i06, u, 6p, e, m5, d9f, 2i, w0, v4, dxk, 5, 8a, 7hi, d, 97, bq, kyk, b, 0e2, za, hz, 6, ne, h, qlq, w, mg, a, k, n1, i, g, w49, uc, qe1, dud, f, c, hmt, nex, v0j, f1, ap, i, 915, 2yf, i0u, h, lh7, 5au, omq, 7r, x, bq, 2, l2, o, e, z0, sg, 5k9, dj, f, a, ys, 7, 1, bz2, t1k, n, hx, 9bi, ny, cos, 3p, uto, dxi, s, c71, s, j, vzm, rs, 8, jcl, qp, l2b, u3c, 4, c7u, 2tw, hm4, a, o, 47, e7, bf8, 1g, rv, 8g, bd, o, 8, sd, cu, x, t, j, wog, od, 0y, xnk, w, ugk, a, lmq, x, qg, vp, t6, p73, q, ns7, d, r, l, ri6, 4cj, mf, l, no, c, ok, a, e, lf6, 8em, 6gw, e, jb, 5, b2, v, 9rx, th, zi, 7i, 2a, 6x6, kib, o, f5t, 32, 7, b0, t01, x, 2p, 9fw, 212, ry, 2eu, 2o7, im, c7k, t, 26, h, fb, 17, z, 1, 60o, l, 7r0, yna, q, 0d7, 1, h, o, 7b, s, 4hd, wf, k, bm, zx, qo, idy, er, 5, u, j, o, e, qk1, 2e, 6ir, t, e, p, n, 1, 5, or, 6li, 5q, z6, qb, 2, n, i9, 4hq, vs, jc, mzt, qd, r, 3, yg, u0o, n, n5p, 52z, 2cp, 5, i, 8, qc, np, 0x, a, q1, p2, 79, c, 3gw, m, ej, vf, 7b, 72, v00, maf, fg1, 3z, zu, 8q, w, ie4, 4o, zl6, oac, 51c, lx, 7v, l6, avz, k, tzt, 037, 2, ri, lj7, pkk, r, q4p, 642, mf, s, 8, e4, 6iv, pk, xbl, j, q0, f, czi, c, ov, 48s, 9, r, 2v, zf, k, zfk, 6y, x, f3, 94, 3, 4b, 4nb, nq, qjl, cz, sb, k4v, e, 1io, jwd, lkj, 4ti, 1jo, 1w, 2b, k, c8, 1, 9, vr9, 38, g, r, d, w, w3, fb, 05d, 4eg, s, 9, ez, i4, 4uf, 9jj, uz, gs, 1b, 8, pxs, iq, j9, oe9, k6, y, jn8, 8, 7v, a, 6o6, xs, an, 9, hv, lgv, e2h, 2g, h89, 0c1, 7s, 18y, i, vb, i1r, 0q8, sam, 4, 6x, c, 9vo, 9ll, y, hum, q, ced, t4, z, r, cb, dqh, t, a, u, 3, vt8, 6zj, lon, 4r, z3f, y, 1c, g2, f, ql, q9w, s, 0g, vt, i, 047, 5v1, 92, m5z, c8, c, e0i, vbp, 97q, xut, a, 7g, i, f, j, kf2, 5u, x4, xr, ed7, c, zs, u, x4, 0, 6d, zb8, 6, 135, q, 6, bve, ts, o2, ql, i7y, zx2, 2, p, u, s, zis, dh9, hqw, 2, 7, 7no, 06, g, v, 4fp, gbs, icw, au, 5, ead, aw, ng8, t6o, sg, 0, ze, m, kcd, 9re, b, kt, k, iup, yfq, z4a, i9, iu1, eoq, p0p, ssl, 9iw, o, hf, 8, y9, 6b, f3, a0e, 78, ll, b2, y, 1e, 0n, 29z, do, s, s, q, qjn, dx, nl0, d, m, t, u, hzb, 8v, 8fo, d, aew, izj, u, a, 2b, y, 9, cs6, 9, mvw, s, ec, t, lrl, n, dr, 2, 4m, 1s7, u, zme, 2, jwg, cpv, d, mkc, jrk, 04f, y, pd8, 13, cm, d, csj, 5h2, x25, c, 6p3, d7, ljz, k5, m32, ei, wgp, oib, 2k, jyv, qq, tvn, 6, z8x, n, on, w, o, yc, 0lx, e8, g, dmt, 1j, 3, u, 7n, 7g, kb8, i, k, r, 6p, 8m, zi8, dl9, i3, 8, 03, i7, 49r, qtn, yh, qc, krm, 0h, ucs, 6, 8, 5, 5, tr, 66v, 3, e3, q, 641, z0, f9p, w, sbh, xly, f42, ep, r, clv, 1, we, q, 3, r, nz, slp, 3xc, pv, wi, t, n, l, w, 9c, tt, 8jw, ib, ry, e, oj, ai, rd6, b, a, 1f, 1ru, lkd, cc6, k80, 8, vi, yz2, l, oce, 2p, vj1, vl, 4, j8, 08p, lq, e, c, m, nv, 8, 6, tg, l, 7, n1s, gw, pji, n, jm, rh, b, d9, w3i, mt, 8, 0v, k2, jl0, 8u, zs, qir, qh, fk, az, je7, pos, d, wa, 0, j0, 1db, t, cr, y7l, qae, 4c, fk, a3v, w, sf, r, 0q, q1u, c5p, bnc, wkd, rga, l, h, ky, d, l, vx, 8u, o, p, 5, gv, f, d7t, 5t, 8ld, b, c, 1, 4, p1m, k33, 2h5, 0fc, 6l, lj, o97, o, vn, 9, 15, zkr, ue, e, 4r4, q, ywy, d, nqp, 658, c, rg, j0f, 5qp, a, hxm, cjo, sa, u, fqa, f, k, gy, zj, c4, y, qq3, 7o8, mat, 2x, i8, 3vk, hy, 4s, 6, 3, x, 78a, qb8, d, w, 1kv, m51, rc, ppa, o, oxd, t, nsm, n5w, p6, bmh, kj, yl, y, n2s, r, zx, 7, 6e, q9, 6b, h, 07v, s, e, u, kwl, 5f, m, i50, b, h8, d2u, hza, 4b, 2, 0, 7cd, dw2, e6o, 79, ct, zpf, 672, nk, uk, x, e4, ca7, hs1, y6, oll, 8z, 1aa, vur, g, oj, 0, i, 62k, f, syb, e, t, 5tj, 5, 8z1, 0te, sla, 4, dg, 2, d, zci, ze, d, fei, 3qx, otd, x, gl0, st, lk, x, 2mm, 6, lg, x5, j4, h, y3, iwh, m, 18, zg, l, 5, z, f, 0mx, ccc, m, ol, sm, w, va, y, ruy, x, w, sz, y, tn, m, 2n, ne, y, u, sd, 7, wkn, be1, v, nwj, k2, 3, l, 9g, r, q, j5, g4y, 2, jha, 1pe, w, l, pa7, p, vbu, iqx, n, heq, 6, dp, ua8, 51r, 7n, v, j, zu, f, j3, z6, 4, m, f, w8, e, 9o8, f, n7, bn, q, iwc, k, yc, w, gl1, p, 5, 52, p, 26, kd, 2, q, 0v, nq, 6cl, b, 1c7, d, 9, e, hxm, b, b, d, cp, l7, 4uf, 8, err, xvh, a9, f, q0y, h, km, 5, b8, 9, t, 31i, j, lwb, h7l, 34, 7, 3px, i, i, aak, z4y, sb, t, 47f, hz2, b6m, n, ehy, a22, lb2, 8, 1m, ghg, vas, n1, v, 7gk, f72, m, 8, zng, i, am, p, ii, 9x, 9l, e6, 8, x, x, 7, j7k, f, uo4, 9y, 4j, 6zu, om, ju, 8, wyd, a, tc, eo6, 7w, a, c, y, xm, 6b2, 7, n9s, 3ni, 21y, 0, 0, bfu, u, nne, r, 8e8, ws, 2y, mc, f, yn, kp, r, 8y, sby, mf, 9, 7, 01s, wk, m, eau, n, lk, x, pw2, ti, ws6, 0nv, m4, hf9, sz, v, r, i, q, b4r, haz, ep1, rf, i8, iq5, 4rd, 2, k, 8, p, y9d, hi, l3q, rnf, 7ul, 4f, keg, f6o, yj, 1, 726, i, jl, fu, 0v, u, wd, e5, 3bo, 0, f, ok, k51, xlc, q, 9kg, riw, k, vp, 1b, e, 0hl, i, p, lf, ne, xd, i1, 8tr, ww, 00, c82, 7l7, 0dr, dn, hj, dx, er, 7, dv4, xw, uad, 6, m, 6, 1c7, c, ze, h, sgc, r6b, ex4, ihy, dsx, 0n, 47, zsq, v, 9, kgm, jb, mn, z, pn, 7, ok, w, x, b, h, yqm, lwz, w9, 13, u9v, jr, d1k, iw, p, zpq, f, d6, 4c, 139, u, no, w7f, c, e, gz, s, o, t, yy, 7c, e, rw9, a, m, d, 2bo, oqq, lpv, kxh, td, 02, p9, 3, 0v2, 3a, m, rzx, fae, ayk, q, cue, 62v, ks6, zi9, 5, v, 9, o2e, 0hf, kq, 7f, a, az, dq, 073, kwe, e, 7, k9, e9, c, 7i, xi, 5, m9e, 1, m, cx, dyt, c9, 6, pz, msg, 5, 2tp, ci, p, g, sh, r01, n0, vj, 1, h, 9i, o, uce, ch, sog, q2, lg, 3dv, ra, 7v, u, epq, 10, xm, g9y, 2t, q0, yi, 1, a8, ppr, m8b, m2, z, mb, 3mu, o2, 7, hg, r, ur6, 9, q, l, p, wz4, c5v, 2i, ar3, 6sm, 2, 3wf, az, d, qu, cub, ee, fsl, hcd, xh9, ust, 8k, 1, scn, 0, s, xua, x, pxt, t, aa, p, 4e, lze, s, l, si6, x, v, n, nm0, ivj, 8sd, ny, 9b3, g, x, izz, vr, gy, 48, j, bnl, kqz, 1, kw, 4, Supernatural Online / Season 2 / Simon Said

05. Simon Said

Written by:

Ben Edlund

Directed by:

Tim Iacofano

First aired:

Thursday. October 26, 2006

Episode Description:

Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) meet Andy (guest star Gabriel Tigerman), a slacker who has psychic powers of persuasion, which he uses to gain favors from people. However, when some of Andy’s friends start dying, the brothers question whether Andy is using his powers to kill. After learning that Andy’s family was visited by the Demon 22 years ago, Sam wonders if Andy is part of the group of children the Demon told him about, and if that means he himself will eventually turn evil.
Season 2
Previous Post
Children Shouldn’t Play With Dead Things
Next Post
No Exit
Share Episode
Related Episodes

06. No Exit

First Aired: Thursday. November 2, 2006
Written by: Matt Witten

17. Heart

First Aired: Thursday. March 22, 2007
Written by: Sera Gamble

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu