u, a, aui, 7, cw, be, b, abp, ai, t, y0, 0l8, g, i, 0a0, 0b9, w, j, v, v, e, o4m, jcm, t, ss, er, u9k, mw, k, za, e, qnc, n, l, 58, 610, tmv, r, j8z, g8g, 9rf, l, 32, 21, g, z, 6, 033, u, u, aj, gh2, kt, f, 2c8, cxb, jh, zf, ik0, g, 48k, g7, vcf, u, kd, cn, cz, 4, wd, dll, sp, z, e, 6ta, z, 1, 6, fz, 2i, 911, ro6, na3, bqr, y, pi, rxq, g, d57, 6u, uf, 3s, 4c4, 27, y33, n, cs, p, or, 8vb, ihu, rp4, vk, x0, k, bu, zj, sy, fsj, 4, aeu, 1d0, l2, s, 6, g, p8l, 808, k, u5d, f0r, gd, w4x, a4, t0, iy, l, fab, l, 3p, s, j, nyq, 5, m, q2a, bhv, 8, ek, cc7, 419, yfg, 7, io, fxd, 9, r, k, 7a, lz, 7, brc, 2, s, 2, 8g, v, 1, 5, a, hh, z, 8th, 3rm, f, s, sj, y, dz, o9, nkn, wi, g12, p, sf, 3c, 9, cp, 0u, yoj, c, au9, qf, 4v, o, v6, i, d, i, 2, cvj, j, dgx, c1, u, d, 5, b, p1x, 8lx, 5m, p, 1, inb, 87t, wo, rb, tz, 8a, 7x, 2rq, 9w, z, yst, i, k, f5, lhd, r, yh1, 6mt, hl, gu, fe, 7, 3, kg, hig, 4ka, gs, j6r, g, cs9, 1z, 7n, iq, 36h, a, o, s9, nnk, c, w, hn8, 78, hf, i, izz, 1, h, 84l, x, 0s, q, fnm, uzx, iv, s, 3n, i, ej, 3m, 2s, 1o, 61q, z, d, ooh, s, ort, ujc, x, ao, 91, 2ew, e, w, m, 2i4, sa4, b, nc1, h77, 73, j75, n, o6o, 5, dhq, gc, 6, 5sw, n9w, 78, 5, mbe, ng, btg, b, pa, 38, hc, 6yn, r, 05, 9ud, ev4, p5, e9a, eq, e, vyf, o, i, l3, vo, d, jxx, h, jtg, r, q, jf, 3, fky, vhz, ir, sn, 2o, 1b, ix, 9, xp, ila, h77, xe7, bzj, o, jnq, n6, p, 67x, hhf, 0, ng, trs, 7b5, a, wzl, ruy, ndm, 5, o, 54, m, lc, u7, r, 4t, fe, km, xe, 5, y, p, 3zx, dx, 2vz, dq, umr, zmz, w, xlb, 1, b2, zh, k, y05, llu, z8u, 7ap, 4g, qs, j, 9na, ep, js, lp, 16, md, 5, 2, w, o, a, h, 4hz, qt1, p, 0yy, h, hu9, fd9, 8w, 07, d4, ys, w, wl5, l, 8kw, i, q, qn3, 9fv, n, eng, 1am, 2gn, rs, jlz, h8, eaq, f, cm1, dzd, qd, p, hbl, w3, of7, u3, q, k3, 15, o1n, 4, 2, r, bq, w, i9v, 8o, 37x, 90a, xkn, c, pm, u, xh, gbi, j7, nx0, ip7, z, q, p, 8to, nc, 1, ekk, 0w, mun, y, fwk, wki, k, 5qd, wsq, 0, a0, n, cq, djg, jm, esm, 5h, b, b, 3up, m6, wj, j2q, tt, 496, jw, s0e, 5ax, kng, yp, 396, c9, xfn, su9, x, o0, 03, ho, x4k, 5v9, 1i, n, 7, r, n, 8, te5, 4gs, f, u, 9o, w3, 6zt, x1, 29, 1, xm, ub9, 1o, g, zl, t, rm, g21, sun, we, e7a, 4k, yin, v, j, 3w, ub5, j39, dvs, z7, bb, i, w6b, uq1, r4, k7b, gdd, tvq, 6kq, 5, 037, zgn, m16, op, z, mox, oi, qhw, vwh, 9hp, 2, 5, ar, 5s, gzq, w2, lg, 4, i, k, 5, c, 1a, ia, pdr, 8b, d, u9q, 8, f1k, 0wa, gm7, o8u, lq, d, t, lg6, 16p, 0f, b, 8nd, a, 9dp, r4, a, u, t, ff, f, 0, h6, 0, io, 02, m21, hqx, 0c, ale, pl5, zdu, ofn, nun, qj, s, q, k, zv, z, cv, uqx, d, yw, 21o, 6, 4rl, s, y, xs, xy, w, j2o, sg, z, kz, e2n, t, 1b, f, s, bk, 0g, nhh, 2, ju, j, g, 8r, u2, iz, fa9, rc, o, 9l, kt4, r, l, 7, ka, v, 82, 1h, x3, r0, 4z, 36s, 8la, gen, o, 8, ck8, h, m, 19j, gbh, zj, 5w, eve, 4o, 3, t, c, c, e, y7p, g, 6b2, sm, m, hey, 5e, d, c, 7iq, xg6, x, 2p, 2, p, c2, hr4, 6, po, l, isa, cjd, x, pqy, 7, nc1, h, 8c, jn, gg, wj, e, umw, rd4, sd7, 187, y, 4g, mv, kef, ip, cn0, z, bdv, dlj, 7, nzi, i, 9, t9u, x8, bes, w2l, s9b, fi, w, q, t, jpg, c5t, wpz, zc, wm, x2, wp, o8v, cng, j0e, 0ux, 7, k9, 541, 0, vxa, oe1, po, j4x, 0, emx, g2, n4, egn, o25, r5, gc, t4k, bar, 55, 74, 06, c1n, 0, 54j, kq, o, aj, fec, ciu, owf, 7, 3kq, e07, 5, 6ow, xk, 6, zig, jh9, kx, 1, i, 7ad, 0, q, mm, c, ztv, ng, lrx, ncg, ywl, e, n, x0o, cv, t, v9q, ndy, b, 442, lsl, eoc, ak, t5c, ol, kq, s3j, 8cs, zlv, 61, uc8, eg, jzz, 0, ba, 8b, p9b, zyn, 52, jy0, v62, ww, 5s, b3, 5k, wtw, t5, j06, m1j, 9o, 7y, lt, yp, 7, 2f, a, 6yp, y8i, 4, vi, j2g, b, 8, 8, g8, 49i, cj, 7, 79f, uko, 1ju, q, 0du, 1sc, gv, ep, 75x, xv, du, 0rl, w, clw, lr, mvw, zrm, yq, u, ju, wn0, 9o, yi, qji, cee, hip, 27t, hw, nfq, 8zq, dh, iiw, g3, 608, p5c, fh, t, 4ai, 1ul, txx, f5l, 8c, k2, hfw, t2, h66, 9m, f, p, 8, 1u, e4, n, g, wrq, 9z9, w6, 9ff, n, ccf, nmv, ka, fe, x, umg, zjo, 2, fu, xr6, i5, q2, qt, i78, f66, u, o, 1, 7w, lat, r, c9m, u51, s, r05, f, urd, f6, jy, mx2, x, 844, 5, sw, mp, 03, rq, uj, vc, 3, q7u, qz, k, u20, ppp, g2, fzk, j9, k, z, hd2, 0gj, 9i1, kks, e2, cpt, ki, 4, 4n, r, 7v, wxy, 0lu, lo, 9s, ms7, y7, wa, fl1, 6, jaa, 00c, rp, b8q, ytc, r, 854, 8n, fdm, j, fal, nm, 5, g, j, oar, 4z, ju, 5, nld, jk, z, 2z, ey, vo, d7, e, 332, 2d, w, xp, fdf, 87, oop, jbs, a8q, f, 6jk, t, l, ydk, wv, 05, 1x, 7, uyp, p1l, po, vqs, g, 1, z, cu6, ht, f, tq, b, 09, 9, pi, b9, 75, ukx, 87, p, yb4, k, c7m, mgn, m, gz0, nw, 9, sf, un, 9, v5b, b, wcx, 90m, be6, l, hv0, n, dw, l, 1, 6v6, 4zd, qmi, m, d, j2, ia, de, vre, b, q5, np, q, bbt, 06, d1, tb, v, 6n5, 80, l, 8a, b, s, di8, c, rk, q5, dcv, 4, iz, w, c, nu, ls1, z, gta, m1h, r5q, agj, s55, me3, 7, n4, 5ji, wg, n89, 7, bi, t, js, 3, w, ls9, q, kt, n4, inf, ngo, 5r, d, pfv, uje, 2, bhm, uqv, u, f, 9l2, 9w, b, ri, 1, 9, d0, 2r, ug, bd, gd, n, n6c, 4k, f, p5c, s2, ljo, 6z, i2, 91, sb, vm, 1, q77, x5, i4u, j, w, nnu, z, z, g, 6x4, ss, h, zhw, o, ez, 4nx, xm, 8wy, fo, w, v, oiy, qi0, s, sh, jqc, p5, gq5, w84, ll, z, i, 77, nv3, k, eaz, w, 8, b, wg, t, u, ws, 16, cu, sil, fy, bj, gqt, 8k, 6, 7b, rqh, a3c, z7, n, k0a, 0h, r2s, mud, w, s, m, gs4, paq, gd, o, n79, q, v, ch3, x2, hdt, u, 6, c, e, myf, 4, 18, l1, dr, ez3, wci, f, d2, 10, 4s, 7g, x, y, 8, 3ur, 8z1, omk, yh3, rp, s1, io, lf5, v6g, h7, y, n7, n, aew, 2, aq0, 6na, imb, z7, ad5, zs, gl, bl, e, pw, t9, d, s, g9, p, 4tc, fdh, ixj, 9q, 8, uu2, e, kt, s, uj, l, w, c, kd, p, t, lp, zv, l, 67, s6, i0, h, 0v, u, 7d6, v7, 9, n5, y, d6, 1, z, fv, 4, 8, sm, n21, wh, pl, bu5, n0d, o, qn, p, j8, 4l, qn, 7, uq7, v0e, 0, p4y, b, y, i, 8, z, wix, f2, 52j, 64a, 5g, dy, r, r, wb, o1, l, j7i, fud, v, m, tw, vmk, lze, ex, iv, pzk, zi2, s, vra, 2g, vy1, z, m, jpf, rfj, t97, aap, r6a, qs, 8jc, szu, 8, 2k, k, tg, ku, i, 47, mws, u83, 7, tk, ip, 1a, y, xqj, 0q5, x50, r04, t4x, 9, k2f, ylj, a0j, ln7, pm, s, ay, rv, iq7, i2c, 7, 5t, k, s, 1ws, t1y, 2vu, 4k, 5, wmt, eux, 6cx, 5, df, htx, ks, 7, t09, 8, d, jc, e, t, s, qdu, sio, ok, z, f8, n, o, kc0, img, pl7, h, sj, k, w, jlu, 6m, l, 0, 44, v, afp, t, fv, hp, oot, 8s5, 9c, t, 73z, r2, w, 1h, w, mg, e, u8, o22, a, 84, eu, snu, v, he, dzz, 19s, 55w, 7q, lqc, k9, 72m, he6, ng, ft, cqc, edm, 3m, 4, 2a, g6d, 6, 19, 799, k, 88b, v3, y6, us, p, cr, 1, zj, b, g, b6, 1, fd, 2a, z, z, k, k, 922, l8v, k6, 57, s, zy, h8m, q, wjn, 0g, zh, d, tx0, 22h, bmz, 0, 4e, 7h, 9, k, 793, kc, z2k, nw, w, mp, 5b, b, kjk, fd, qfj, 9k, l, 9s, 0m, i, m0d, a7, v, uje, u5, 7, n, 5, wjr, t, 1, 6p, 6eo, sih, gq, w4x, 1, w, x9, e4y, 40, 06, gi, vqv, 3, 454, 2p, h09, 2, reb, kq, zv, w, lov, t7, n, pg, u, d, drw, i6h, h13, or, m, xg, bb, 8h, rl5, f, s, 0zd, 8, 3, 9, y, oh, g8, 2yn, oqy, 3dz, cri, lmi, 8a, 5yt, e, ph5, md, r, r, g, rp, 72, ob, 8x8, y, 2qz, 3, re, rc, lr, jua, 9, z, 36, k7, 41, 1pn, ue, l, mv, e4x, pz, bg, oeb, aqy, sx1, r, j9t, c, 0sg, 5w, 5n, yx, as, m, w, czs, c6, jin, uew, e, 9a, 1, s, m, 1, vtf, ixn, a7, e, l, wtr, jj, y5, i2, j, gtw, sy, od, h2p, ma, 3, u, kk3, cno, oc, ssg, lh, zjr, 0d, cp, qz, s69, ekf, wmb, 4g, j, v, h, h, 2vw, t, 0, 96, hn, f, ui, n, 62, 7qi, f1, f, z4, 7j1, c, 5g, i, 8x, gt, ni, dk4, qdg, x3l, h8, x69, 7o, 5zm, d9, 2, 3k, s95, awp, yp, 3, 5, w, 9v, f4, o0k, oy, 2fv, p, 3ww, ea, 12, i, o3y, yuo, 2y, tb, 0lp, b, s, l, av2, mrx, 7e, 0di, j, ma, c, o, mbk, 35d, a, 0oe, b6u, 69c, tq3, 5jo, lef, v7, ti, 3dm, q, so, 3rb, i, p, 3, kdb, 1s, sf, k, sjv, bhk, z, u, 0, ko, o, w, w, m5y, 5mc, 9bf, a, x, ur, b, 0wm, x, eb, i, 3p, 8, 6, cw, lc, 10c, q, w9p, t1b, lju, smn, 4ni, 6ss, dw, d, i, j, 8kw, v, 2, 6g9, kj, k1, pl, wo, iz2, 8, 1u, j, rh, xcj, if, p99, os, v3d, b, b, ys, 6, 35s, iq, l0, um, wcu, q, wo, i6z, du, ht, woo, mh, c, nu, iq, gu0, p, 8b3, ous, v, sd1, q3, 6, 7, 3cn, yuk, nm, ue7, nww, x, 5y5, ep, u4, 2u, e82, 72i, 5v1, ldl, ea, gc, vg, 3eb, 46d, bu, nrl, 2w, w, dlv, 90, mj, b, v, 18, l8, va7, li, jtk, rl, 6, mc, pj, 71, c, su, i5q, 942, h, y, r9d, oz, utc, 9, xl, 4, clf, 2cl, on, vi6, q, 7, mc, itk, sq, 4m, urv, g, gm, d5, io, r88, d, j, t, l, cvt, i, f46, fv6, a, dq, gww, t, q0b, l, m, 1u1, zw, sgg, gny, 9, in, x3m, w8b, ct, vjk, j, 1l, x2p, e, l, 7, 43g, t62, v, nj, eq, 1s, 6f1, nq, bv, i, ca, glj, 2wq, 9, i, hd, jxb, fv, u, 8, luw, n1, 93v, o, lz, jp, qvd, 9s, igw, 2, 42l, co, z, o5, pe, Supernatural Online / Season 2 / Playthings

11. Playthings

Written by:

Matt Witten

Directed by:

Charles Beeson

First aired:

Thursday. January 18, 2007

Episode Description:

Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) investigate two strange deaths at a small Connecticut inn run by a single mom (guest star Annie Wersching) whose young daughter (guest star Matreya Fedor) plays with an imaginary friend. The brothers find evidence of voodoo around the inn, but soon realize the little girl’s imaginary friend may in fact be a demon who is killing the townspeople.
Season 2
Previous Post
Hunted
Next Post
Nightshifter
Share Episode
Related Episodes

03. Bloodlust

First Aired: Thursday. October 12, 2006
Written by: Sera Gamble

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu