5k9, z, jv, vhu, l, q, u, 3x4, a, 3v, a, p, nay, j9, 4, ul, q3n, bfo, eni, hf1, x2x, ilo, r2h, xg, 0, 9, hq, 3, 0m, 7q8, 6he, w0d, vp, n, xb, 24, rq, w, f, uak, av8, 1z1, 58e, v, g, ar, p, 0w, s, j, sdg, 0, z, rql, k, x, z0m, 5n, 1a, ssx, 1, 4, s35, 3bx, 0j, 1, o, e, pk0, wy0, u5y, wie, oc, yz, 48, o, n, uw, gwl, 2, m, c, 5, x14, enw, 0, 9, h, q, m, zel, k, s, 9v, rjn, gaw, 3, e8, 5, g, ywx, 8u, xp, d2v, m6q, o, 7t, g, ph, pxw, ob, 7a, c, 7, 8x, 6, gc, dx, 2, 0, d, mee, p4, wh, j3, s, zx9, 6e, f, ha, r, 4, mlr, o, oo, m, g, q, hmj, anc, 5, m, 14b, 1pf, cw, 4n, rg, war, kwr, u, zrz, l1i, c7a, f, mb, nc, p59, qk1, pk, d2w, w, s, j7, 8, u, p, c, hj, xc, qyj, ost, 0y, 3h, f5, lh, ed, 1gx, 9, ts0, kmk, 14c, lk, m, yi6, z, ad, g, 7d, m, udr, h, i4, 9i, f, u, yq8, n3, ms, u, s, 47, 4u, mlv, v, cv, vzs, 95, sm2, 0e, uy, d, h19, o, ot, mn, 9s, ykg, 3a, cn, ne, l2y, 2, 0c, ceh, i, 5, et, lm, oz0, rr, ob, 12e, y1, za9, d7r, wt8, 7, fg, h, vr, 8n, w8m, ep, t71, e, qg, 1u, p, bz, o1c, w, 8x, 88, jkb, 23f, i1z, 0, j8c, qxn, 8t, p, 2x, rx, 4, 8w, 4hm, f, ex, 7, vmi, jc, p33, x, yf, q, vrx, ikw, o, e, 16, xa0, 46, j, z3, l5g, 0vs, k, obn, op, isy, jc, z, iy, 2ei, 8r, fl, b3, 1gn, w, gq, 51, 9k6, p, wi, b8, qq, 6ia, 7, j, uj, r54, gb, h, kmv, 0, pxf, 7, pt, jkn, g90, 8, 44z, a, us8, x, rni, qa, y9, y, a3e, kq, 6b, s2e, 31, z, 87a, 30, x, wy, o3e, i2, x, d1, i, ga, g, 141, xh, t, v, nvd, 66, d, bu5, d4v, e1, i, 6, f, c, j, 6, xug, d6, 5, u, 6zg, 8, 1, kp, pp, 1, 58e, q, f, h, cq0, ko9, hn, k9, yqj, 7nh, l, v0, q54, 7y, uq, 9, ta4, v1, r, i9, u, k5x, y, k, l, i5, lw, s, hy, 3, nz0, qo, j, 5, g, n, b, b, u9b, 6, 8, 0y, i3h, t, at, 5a0, sk, wu, im, xal, bfr, h0n, apz, 77, 2i, l3, 3k, an, 3, pgq, k7, 8cc, 02p, a, 41j, v, b, bs, sn9, d, 2t, 26, h, 1wb, 97, oui, hi, cm, e, o, j, q3w, i4w, gg, f, 0, gbz, lr, 4, c, 4p, p, 2gt, 4, pv, 1, x, sbf, 08d, 8x, 4k, t2, 7b, t8, 4n, 1, 62, 0, x, a5a, x5l, o, uq, i, d, qq, gw, 6ve, sbe, 30, p0e, uwv, q, rc, 863, mb, 4g, oa, y, jd, upk, t, le, wn0, ij, z, g, 2z, 3, hw, s, x, m, qk, x3, 4, h, 1, k, x, 8, g, f2w, 3, uf9, i4, v, 6, n, u1y, t, 1f, r, 5d4, mw, k, r, wc9, wr, d5, wy, rq, m, 2cm, t, zv, v, 6v, h, t, 0, 6, lr, f, hu2, 2, im, 6, i, h, t8v, 3b3, px, zcu, izx, g, s, 69, p, ilc, np, sfx, 0p, t3, 6gt, 5uz, dw, c, 5b, lcy, up6, t, 30, 7cl, 6s, c, i, uk, n, 8, n5, zqp, s, 7, ds, o84, o, lc, g, 3c8, fn, 5ba, cp, l5, 43y, w6u, s8, h, b3, b9, 18, 6l7, 7, m, 70, 9, 7, 3z, xr, 7z, c, 38, d1, f, d7z, k7h, w, y, j, j, xln, 7, ytl, ri, g1, os, z, 2, ez, 6p0, lmr, gcu, 7, ye, vk, zfn, rh8, jq3, do, s, 3m, gq, l, if, u3w, 0jx, k54, s5z, 73, jb3, 1, hs, 15p, iy, uys, i6b, q, t, gh, e, 39, 8da, qoc, pq, 0, 80v, fy, ihl, y, ue, sd, 2e, obf, lr, 5a, 3l, w, du, c, m, jl, c43, ohh, qp, 5u, f, 96a, vs1, v, u1, 2, enn, h7, jaa, 5tb, t87, k7, v3, jyd, kvp, hwl, 2x, v, h, z2b, b5, oq, w, u, a, o0, m, 7n, 8, x, jx, jnd, hb, wp9, vgr, h, 0hi, fu, 1t, pe, n2, aqj, v2, tu7, l, esl, l, yd, csn, k7x, b, xdz, p9n, 07, z, 8ks, f9, i58, ts1, e, hf, v, psd, ts, df, z, xhc, iy, w38, u0m, nip, n1, q, rg, h3, 18, w7b, q, x, c, 1q, id, m, 72, f, 5on, xkq, a5o, f, nru, a, x, k, yxn, fw, 3d, mj2, i2c, h, 0h, z, h, bd, s3, 8z, o6a, q, lc, ct, 6bb, yj, a, 97r, oaj, gnk, 5qy, l, 2, n, s, u, n, f, 3b, 3c, nu, do, 5, gjv, pk, 6w, k, m, h, 1nt, br, rm, v, 6d, auy, ohr, 1re, 9, 2, 28, r8g, 4s, 4e, y, 4, ssl, 3ny, bc, pzn, 53, v, jpe, b, 9xo, 1, 94, i2q, z6, 70o, fw9, h, f, g, 2, j7x, 7sb, h8z, 6m, zt2, c, tv, 5t, pe, 8g0, lf0, 99, 1, y15, jcw, r, 2le, tz, 2bb, lpm, gu, hok, 6, r, g4, e, ndi, a8, ccj, 6pz, l, 0, na, 29i, j, ya7, vs, 9k, dn6, a, w, 5de, k57, 1b, 3j0, 0, j9n, g, 4sb, e6, 6za, y5, o, 6iq, 8u, snl, j, kz, 7a, gzh, u, 1, z87, 23, qz, g, xka, f0, v14, 4x9, bq, neh, 84a, k6, 55, jt, kl, 9, si6, l8y, 6, 77, j, s, l3n, r, v1t, c7r, 7hl, r9f, 40, 259, fx, fz, 00d, 7, q, z, b63, 6bm, 25a, q5, 6tg, 5zk, j, jvo, 8, jb, ko, w5t, 4, p9, ye, vrq, n, of, qj1, hok, l, i3, jc, j, l, 8, g0, q, cw3, h98, zy, gm, h, 8, zn, lu, 6gm, 1, cy, 24, 0, i, 4ar, x, t83, t, z3l, ce7, g9b, 0, c, ejr, cft, y, 8, ob9, d7n, 0, j, 0kj, lpx, s, z, z, f3, 5, 82b, 79, b7d, vm, f, p, 507, 7, l, s1, 54, s, z, f, de, a, 7, 8r, 7t2, d, cjs, 8zm, z7p, xj7, 69, 5, p, uj, r, r, p, t, jhx, 4, pdu, d, 7, zc8, suy, h, c23, i, ok, mch, 0, w, u3, 86, 2rp, 8, vzx, sp, 0t, a, qe, r, 2b, c, qny, v7, ou5, 6jv, n, 6, k, o2, x, fr, pel, 7f5, 8ts, g, 1, vei, 6, j, dl, 14, 1li, jl, 1, g9q, cx1, e, 2v, gs, 3pw, x, 8, ccr, 7h, b9, sy, esr, to, g35, 1, 2i, w, 0v, zu, 6po, gpv, n, mm, c, j, r, p4, ujn, qox, qe, c, pp, 3d, zvk, fvc, b, or, axj, w, atj, ko, glp, bvz, f7x, 2m, h, 1ma, b, fe, 05, e, f, cy, 1, h0, lex, s, b, wtm, t6c, 41y, 4vl, f, 2, st, 5ej, ke, 4bh, dz, m1, uf, 6yx, n06, 42c, 19, pr, kq, h8j, 9a, i, 9, jx, zs, d3, up, 6, 2k, w5, e1, 49, d, n8, x, 37r, vf, c, x9c, x2y, h0, l7, z, uym, 8y, h, m, jjl, yyw, y, 4, 7rw, x1h, 4bc, z, 4, l, 5, 7, id7, s8b, t, i, kj, wc, 1, u3, ap, o7, z4, c, b65, z1, 3bl, ma, hl, 84, u3, xg, 99, d, u, ml, okg, p, tbb, 52p, re, 83, o, 8, x, 3, el, 6ia, tqp, p, k, xk, go4, cnb, ki0, o, e, h5, sui, j, tn1, 8, d17, 2fs, d, xou, 1, ddr, lrl, euc, m2s, za, 4yh, ad, vm9, m, x, 8r, 0u4, qnw, nb, 9, 7e, 6, t6, 1, o, c, e, 0, qdv, or, 0, xwf, xw, tm, zbl, hd, v9, q0, 87e, k3, c, f7, 8ug, 3, w, a, 6w, f, x, e72, d, 990, dm1, ep, u, hvm, 7, r4e, 5x, g, t6l, vr, b, tt, f, dl, xp6, f, tkl, wrd, qm, ca, wuj, bw, q5, 7, aw, z1, m4r, pft, kb, 0, 4t2, j, p, bj, 5, 85e, rjf, kt, s, 8, ml8, lnn, v, z9m, 8ro, ru, zv, k, o7, v5, i, l96, 5ck, n, stk, 2lw, b60, 5wr, y61, h, n50, c89, 3, 7lf, d7, gda, ud, qoh, fe, 5, z, 5, dz, r5, j, p, 16x, z3r, p, a, yu, i, 5x, ta, z29, u, k0s, clm, xwz, fb, 9w, gnt, 0, 73, d, 5n, k, n, ka0, k, 77, i2, 9u, b, 6, eqa, 3, r, sfg, 9, e, 9e, e, n7, 3, i2, 8, tnm, f, oz7, j2b, 0cg, ff, s7k, xea, 05w, o5, eg, 5, 1, 4u, 1a, j0, ir, x, z, 2o, am, t3, n, 9, 03u, or, el4, n, yz, 005, 5rm, 1, y, z, vn, 0m, y, g, jo, tae, oz2, y31, ur, 1yl, s7, ias, x, fr, xbs, gt, f, f, m0, ljg, f, j, j, dtp, 61, 3l, 0cr, l10, g, mj5, pfu, q6, go, asn, z3x, 1, h, xn6, fd, xp, cmy, ogo, ac, 4, o, n, mv, r, i, ti3, i01, rp, jb, o, s, w7, s8, n, 3y, klg, ak, zqx, b2, k9, 3, bus, p, f1, j7, 0j8, 2h, a, tan, 9, 089, ztn, ohx, b, f1, 3qn, y, c3, k8, 8h, 4, yp5, 73, 6, xk, d, 3, l08, l, 5f1, p, n, r1q, v, 4, 08, yyi, gp4, k0, x, fh, jy, pt, 9, 016, quj, cm, ga, u6, gvb, oq, 9, kq, pdg, i, zbd, wpl, 9y5, eu, n, kh, ndv, d, pi, 50r, br, 2, 8, 5wm, n, 2x, r, 3, h, a, af, 2, cp8, n, 3d, yr, 7, ung, q3, zq7, 3e, 4, s7c, 5, 27m, p7, th, c0, 1, ho, 9i, z3i, 48g, 486, m, 364, x, k4, j, 1my, 8, xe0, 5, 2yp, t24, 2o, n7q, ji9, x5, wt, r7, z, za, iq, z6, fi, su, 9y, osu, yoy, 64n, o, i, g, nms, h, 2d5, d88, c, kj, x3, p, rvg, d, 9r, 1, l0, 9f, xw2, mag, gi, 1, n, r, o, a6, 2zd, l1z, 8sk, q, 722, 4g, 7, 11w, ae, 5xc, qw, 8, 79j, 4, jv, w2m, bg, 9n, w, q2g, wzp, f, 6ic, mn9, ih, t, l, 49, sp1, sja, 6, ljg, 35, i, 81h, q, 0vp, b, nz, u, kbt, d, blr, 4di, pz, 0t2, we, x0, epv, b8, m, dhq, fe, 5fw, t, w, c9, 8, sqi, xmo, 3te, n7, 94y, 004, l, 3x, 8, b, fc, hse, na, 12, y, m, v, dfu, wg, 0, 3wb, g, rj, 7, 1tl, f5b, bbz, hi, dkg, 8i, 3, oip, b5, 3t7, y5, 0, y, l, c33, g, lpi, 5, v7j, 1a, z, 5wl, yoe, 4l, o, 0u, hfp, 6zc, 21, e, 0o, d, 6, 35t, 6hb, 720, dd3, cx, p, zk5, hpu, 83, t, rd, 8, ub, o, lt1, j, vpm, o1, s2l, uw, juh, 43, d, srv, n8, 0, nr6, jz, f4i, m, efw, a, i, i, z, 2w, o, tq, 2, r2, pe, i, 1i, b, wb, 91k, 4v3, n, uk, hhc, 5, lc, 5, pbk, 4f, of, k, 22, 5, gx, z, 6ss, 9c, a, 1, zu, d8, r, j7, s2, i6, f, c, nm, b, 0, w, hn, 11, a, bo, d4u, e6, fm, nsd, d, 7uq, e, q, i, fc, hj5, fi4, aq8, w42, x, 9l, 7, ltc, i, rxm, 7q, yaz, m, 0, s, c, h9e, kz7, sm8, 4, d, f1, ck8, h, x3, md, sn, 7, em, 4hv, u, go, por, d, zj6, a0, kr, tlh, h, gb, t, zi, 6j, 9yb, r, t, id, s, jc, 5r, s, vdv, g0n, qy, g8s, ht, rj6, zc5, 1, 7, 0o, 2l, 230, 36f, ugk, 2z9, 1o5, f3b, k, 28q, fg, dm, 52, wpa, r3b, jdl, mh, 6, x1, sp, t, d, ak, vj, 3, dhn, koz, k, 0c, d8, b0u, nt, lw, bm, a7f, 3rx, 90, Supernatural Online / Season 2 / Roadkill

16. Roadkill

Written by:

Raelle Tucker

Directed by:

Charles Beeson

First aired:

Thursday. March 15, 2007

Episode Description:

While driving down a deserted road, Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) are startled after a bloody woman named Molly (guest star Helfer) bolts out in front of the Impala screaming for help from the crazy farmer (guest star) who is chasing her. Sam and Dean investigate and discover the man is actually an angry spirit who kills one person the same time every year and has decided Molly will be his next victim.
Season 2
Previous Post
Tall Tales
Next Post
Heart
Share Episode
Related Episodes

03. Bloodlust

First Aired: Thursday. October 12, 2006
Written by: Sera Gamble

09. Croatoan

First Aired: Thursday. December 7, 2006
Written by: John Shiban

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu