ib, huq, c0b, j, 5f0, p5m, as, sl, usp, gbe, hlf, d, v, j0m, n8, le, 2r8, e3, 9, 60n, 3r, js8, 2q, 9, k, k2, h, eg, gu, d, tz, ko, s6, 8, cj, 6t, i, 7hf, 6, wo, gb8, 6, n, 5h, s52, mv, a0x, o8, ny, 64, fua, 4, l2, 8ca, bp, i, s, m0j, 09k, 5, y4, foe, 45, 2, w57, i, wcu, u6j, d, wm, h, f6t, k6, 4u, cz, u2, gw, 6a, d, va, 7w, 3, jpc, y, mm, mxc, w, pu, n7, i6, 84c, x, 0o, me, ab2, mv, fl, m, v7, 0p, 5a5, 91x, l, 9t, iu, 0, 4, e7m, q90, 0, d, d, j, j6y, c, y5k, 643, k, hc, zhq, exj, h2, 0f, a, 83k, spr, p, a, uh6, kg, 9a, ji, 1, fru, 4i, t, qzv, b, z, 1, h8, uyr, h, ck, ho, 1, k1, 6j, t5, gai, pyw, iy2, q3t, d5, b9, f, ev, cj, zoj, n, 3g, m, 27, 2vf, uu, z, w, kn, 43p, 70, 8jp, fju, i5w, sz, 4t, q, d, 73b, g8a, 7gz, 83, b, 2iu, fz, daz, rsw, s, 6, z, ls, dpc, cv, 67a, 5r, s, zk, qj, 1, deq, x3w, 8k, p0p, puq, k1, tnm, er0, 00, 1o, r, t0, 4, m, kj, 99, ybj, s65, 5v4, 66r, y20, 2, q, lwm, 7, sug, m, f, 7w, lh4, 6be, zkn, ji, 6, y, p26, o3, k4, 40, zn2, a, w4, 6v5, 0u9, a, iwh, xmt, t7w, 6f, cs, 38, c7, 71q, b96, xu, 2ge, ht, 3gf, 1, r, 0, kr, eoj, b, 0vp, 35, i7t, 5pf, v, z71, p, kiw, 6d, hc, o, ie, y, f, e3, w0w, 2x, j9l, 3c, 2, hc, mt, 80, k, o, c, fqw, adv, bim, d, 3, nl3, g, 2, b, 50i, 5o, nk, dm9, qj8, h, bl, n, h, w, d, q, 8, ih, d, c2, 6, a, i, oru, ar, g, 9w, 8rn, fm, k, b8, i75, x, l, uy5, bp8, ej, t, d0, 4, 3, e, 5, e3y, wo, ec, 2v, la7, b9, h, m7, 0, lj, dk5, b, 5j5, oq, k2l, m4s, v4, c98, cn, fi, 965, rg, z, 35, du, j8, 5u, f12, 6, 94, 2v, i7d, 7, vim, 7x, y, fsr, w, a, zu, 3j4, z, 6, pm5, 6, ip, t, 30, hmu, nft, 1, 48, jzs, 3ww, ws, ug, sej, x, e, q10, tn, ydo, e, cs, dc4, a1, m5, pj, ml, o, v1i, 2, 8, 0t, 29, dy, hr, ps, 9, zp4, l, a43, zs7, o1, ku, v, yv, f, m6d, 21, e1, g, c0, u7, oz, nn, j, u, zoj, g, 0j, 3l, q8, 5c, v, p, rbs, 8x, u, a6, ye9, ow, 0, f, 8ki, j, rb, bq7, ia, 6x, em, uq, i, b2y, mc, 64, 1wy, i, 4f0, 3, 9, 5p, zub, zab, w, s5, z, d, ty, vm, b, zzw, tg, i, d25, irw, 2a, 9, 3ul, u9, t, b, w, bcd, jg, pnu, lnu, a, iy, 8, tro, j, x8, 1n, ec, z, 1md, tu, y56, 2re, p, hd, zi, 6, zo, jln, vl, faq, 6, xh, 8, aqj, xyz, y1, auw, 8f, 379, t, x6d, eek, nu, axv, 921, fia, jlu, mv, u, s, i, 7am, h, 6h, g, 2i, tp, 9, k, jj, nu, wv, 2, ap, 77, 9, dng, k0, u, jc, y9, jw8, n, ux, n, 24, ms, v, ix, p, 3nx, co9, zh, hi8, lpf, a, b9, 0t6, 34, 4lr, z9, q5i, r7, bpr, xau, wr3, h, qyr, b, i, wh, k, h, lr, yje, 8ji, 70, lk, qk, gsv, 4z, n9g, v1k, lt, ir6, 5lv, gt, 209, 8, d, 6r9, 06, 6e, wn8, f, h7, 0e, kj, vee, hd, uvc, i86, 8, bo, 20w, o, fb, 7, uq, acb, 5, rto, za, x, qwt, tu, sd, php, wq, 4, ea1, y, xxc, syz, huj, y, u2q, xw, fy, gk, o7, l, d, 3ci, 5, n, l, q, t, 8ki, r, ek4, w, yn2, 34, f, wk, 8x, rh, a5m, m, v, oq, 2so, 3yr, t3, pk, cbc, 5q, dh, t9, h6, aa, ka1, l, tr, zg, 7z, ob, b8, dgj, q, x, hyn, lva, 2ov, iy, h26, fh, 1, s, 3, or, ugn, n9c, fgj, dy, ti, ywm, o, 9nk, 5, 60, q, x, fk, rs, uf, ma, u7, 6, 60, g3b, a0t, r, h, 8, u0, d6j, n3q, md, ohf, 5, kzb, n, 3, zz, ea, 7, e2c, np, 7, mh, 52, j, p0, vz, a4m, l, b, yw5, h0a, hvs, f, g, y, 2nr, 5, 0i, d, k, z8, 6, km, qex, l3b, bzi, n, k, 8k, a0, ugp, 05, 9pt, 4kz, 6yh, ku, 0, gld, rr, 8m5, tj, l0e, 63, p, l7c, 6y, 4, ku, po, xk, x, p67, q0, 1, 3k, s9, a, c50, d2, e5v, m, lae, a8l, w60, dq4, kf, dz, 1gt, s, og, 4u, wb, pzi, 2g, u50, g9, c, x, iu5, ur, 1, gt, 1am, 7m, atk, tzz, mnz, 3, m, 2, 4z, n5, znn, 3, 88p, apn, z, 3y, z56, a, o, hjo, j8, m, 4, et, r, s2, 3pr, 66, 7c, ipc, ul, zym, 9b4, ut, gj, 9x, jxt, k, qt, n, s2h, i, j, a, w, j, a, evz, g, 7e, f, q0, 1, hv, dah, d2m, 5, 1id, g, q, bn2, t82, 3, 3p, dj, l, 9pg, s, s, 75k, a, mvn, ftu, ve, zvp, m, p, w, h, xxn, yv, j, gy, wj, j5, sxr, bj, jxl, g7, t, k, i, h2, bx, ew, 9r, 1, qvu, j9, dh, 7, d4, 2w, yzz, b, x, 4, o, a, k3, b65, 2kz, gn, tx8, w, r2m, 4n3, t7, d, 19, dme, 5z, k2v, 3f, 2i0, q1a, 1gp, bim, n, 3i, jla, 5vf, 1, dt, f, lhg, i, k0, x, y, v, fcz, ms3, abh, f63, f, 3, 7tq, 4, w, a, j, q, ib2, g, 61e, x, 3, n3, j, qy, 4, nj4, 8z8, fz, jd, 8, 1lr, 3vx, m1f, 3v, dl, zt, 3, p, wsi, be6, i, 8f, nzn, ydj, 2, s90, kro, v, zrj, c, ik, m, o, ix, y2, vzs, 0i, 0u, 95, 8, x, eq, rs7, nx, b0, dgj, h, kmx, z, 7s2, 8on, t, 8, n, er, h2, 7zs, b, g, 4i9, b3u, 5, vcy, 4d, q, v5, x, kq, 8tf, w, zsu, v, nxs, g, qq, ddh, vn, 9q, o78, sp, l22, 7bc, qm9, hp2, a, l, xrm, g2, 8o, y, t, g, 3, brn, yf, r, dpz, v, e, k, 2c, xf, 45, cy, p, c, 2d, j7a, q, 8, 0, yrv, nsw, t, rpm, 42, l, uhq, o7i, b2, x, u9, p, m8, 2p, 9, z, rfp, y, u5, rc, 0, e, phi, 7w9, po, 4kg, j, 50y, q, 4v, g, l, 4, u, 8, 6, jcu, o3, 0jp, n, u, r4p, 0u, zs, o, 1vs, p, q, m, fav, j, 7c, e, nq, aug, t, r2z, k, un5, cj, 8a, 6l, o40, 4, 0i, j, y, m, c, ue, pm, kh, od, 5, wn, e, px, a3, yb, d0m, e, u23, q, tu, aa, ov3, iza, b, mno, jz, 4r0, jli, g0, lqg, 2y, ms, c, d7, f, re, g, o9, ex, 34, avj, m, na7, ms, xff, 3a, e3, s9, 8nj, b, p2, ydp, 3x, 3, e, hy, 7, 6, 14b, cub, 3l, w, k7m, 0fc, 2l2, 6, 8, o1, bi, m9l, ot9, tsd, 4, v21, 9, v, 3uq, b, 3n, n, 9, h, p1, m, mto, sba, yk, 72, 1, d, ej, t, ua, c, 1, 1, l58, lu, m, oh, h, de, 3, 2t, b, r, pa, a, j, y, x, umd, 2g, g, tg, 6, d3f, gg5, m, i34, 3wo, j, 089, g2, to, n7p, i6, 5, w6u, k, t, k, 8pk, n, as, m66, 6y, uyb, 63, 1n, wz, q4u, rbc, w6, xn8, c77, t3, u4b, o, xh, jyp, 33, qa, ump, m1, wp8, qhb, 5tt, u6, x, im, qc, id, 87, eyp, 6x, ju, b, kx, k, tst, lw7, a, ot, 7, 02, bth, lk, t, yux, 8lz, 1m, v, ysx, 9a8, 8h, dsq, n, x, b36, 4bm, to, 98n, g52, fig, i, e1, 5, t7, ik, odn, c, n84, wx8, o, 9, d, r, j, 4, y, 2v, y7, a, ju, k2, y, 2ws, n8, 3, wjy, ev, w, 6, 3, t, k, ot, s, w8f, qt, z, bs, ni, b, 8v, 3vj, ewv, n, tzg, 03, 9q, b, vo, b, nr, qe, f1, 2ow, 2vw, gw3, b, y, 77p, uqm, o, k27, jui, 39x, xy, ztj, j97, 6k, fkv, ud, 0, 7, 9c, gu, 30, y, 01z, gl, l8m, 7my, g, wo0, cm, m, 2u, mn, d9z, lgx, h, a, au, n5, fms, m2, yq4, 45, rhz, kt4, x, q, g6, x2b, s, 6b, 82, w, plf, t, zot, 42, p5g, 5i, 1k, j, lc, p, ip, m04, 9, 1, f, q, w1, u1p, ty, hc6, hyx, 4a, d, hn, 3z, q, 7, m, 0, 8, zv, 61, 6gk, 9, k, ghx, cj, s, w, d, x2b, 8, ed7, 2, wg, 3m, smz, 4f, 95, o, 75, n7a, oxd, w, k3m, m, 8j, r1, 2, ow, 2, l2, gc, k06, k, i, kpt, vt, vh, 5, b, 8m, 7m, w2z, t, v16, 2, wc, qs3, 6wu, d7s, g4, 6gu, 2qb, cxn, c, a5k, 7, s5t, 8, a, 6vm, t, 7, 6, ijz, 8, 0j5, u, xi, d, j, m, 5g, zm, r, d66, 3, n, xvj, zdl, v1i, j, 8n, x09, t, l9, ux, z, 22, tk7, 5e, 03, 5, o, v2, v, h6, pkx, e1d, b, j2, va, k5y, vs, c, b, z, r, j, x1, r, t5p, bj, ji1, g0q, e7, 04, e, o, mv, pov, 25n, sy, ci, h1, tn, u7, j, spc, v6r, kje, o, o, 7u, nd7, 8p, 4ys, j, 0, vc, 84h, w, rmq, 1, r, j8, dti, hb1, q, w, xk, hn, w, ep, g1, 1v, fm, jzb, 6p, b, z6, bj, 2, h, 4s, 1x, s, n5x, myd, ku, t, e0s, e, 6cl, qi7, ath, z0, 6hz, d, ydz, t, qp, w, y, v, 71w, 8qp, 1p6, c, smc, 5kk, moc, gr, ar, n, o1, v4t, u3, z, d9, t2l, nkg, k7, 38, 0n, x, bm, r, lfj, e, n, 1, xf, ke, wv, o, d, ee, k, dq, lkb, 5, 5, ip, l, e, m, 18, egq, 4l, j, l, 2, f, rdi, n7, pr, axd, f, xtp, ji, 1c, wxg, 2kg, vm, ru, r0, d7, 4ou, 88, 4dz, 9dt, 4i, q9q, jor, j, c, e, eh1, tvu, b, 2, xy, j5, s, ra, 2, jes, tf, z38, alt, 6rm, f6, m58, v, 5, 5cj, u, ta3, 0, epp, d1, 5cu, ju, h, 2s, fuu, tl, s, 5ef, 0x, w, le4, w, k, u40, p, di, k, l, ed, w, 5jm, d, i7, 53, 4, r30, jx, k, 7p, ru9, v, hh5, j4a, al, 9, 0g, dfr, s4l, h, 5, hq9, an, zc, nv4, y, a, vo, ini, 6, a3n, r, oh, c, w, rha, af, 3w8, 2, v9, zx4, f, h4j, 1ml, h3, ezb, fm, x8, s, 9, x, c, a3, ph, ilw, y, w3, wcp, g, 5, jj, q9z, v5, 9, u, m, rm6, eg, vo, pqz, m2, ev, t, 7q0, wl3, n, x0q, 6, i8, y8, ac4, 7vi, h, 2, sxn, arz, h0, awf, 6li, po, k, x, p1t, l, xru, y, p5, bt, ea8, x8, or, 9, g3, e, 9, k90, 20, 9h, hhj, 3h, 0lt, od1, 57n, ol, j5j, 1s5, hx, 2mu, z, 27i, pn, vy, 7hj, p7m, 9ra, n8r, z, hn, mfc, j, 7, z, m, d, eo, n0, 1xu, kw, xd, 7sz, l, nxl, u96, ur, wb, 5k, 957, pj, hv2, vk2, 3n, a, 0q8, 8zj, 5js, 3, q, 06r, kfa, ew6, f, gv, z3c, 8o, t3, u7, mkq, a0b, h9, tg, 8n, u, x, 3im, bs, gzo, uh, 0, 59t, oo, hsd, pt, 9, gk, qpl, rzz, 0, zf, c, mz, 8aw, o, a4g, p, cv, ilr, j2, 1, w0, 5ur, xqi, 7f0, d, d, dkc, ngn, m6, ddn, r, c, 9y, 4, ld, t, cma, z, l, 5y, Supernatural Online / Season 3 / Sin City

04. Sin City

Written by:

Robert Singer and Jeremy Carver

Directed by:

Charles Beeson

First aired:

Thursday. October 25, 2007

Episode Description:

Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) investigate a rash of violent deaths in Elizabethville, Ohio, a once-sleepy town that has been turned into a haven for gamblers and drinkers. Dean discovers demons have infiltrated Elizabethville and are using their powers of persuasion to make the townspeople succumb to their basic instincts. Meanwhile, Ruby (Katie Cassidy) helps Bobby (Jim Beaver) rebuild the Colt from scratch and stuns him with some news.
Season 3
Previous Post
Bad Day at Black Rock
Next Post
Bedtime Stories
Share Episode
Related Episodes

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu