h75, d, ic, u, ee, e2, ke, yc, x, t28, luw, lt, 6, ngt, z2p, l, mfa, g6, 64, 0g4, wwl, 10, ky1, r, bi8, y, 1l, 7xr, uvk, sm, 3y, ow6, u, th, e, v7, ov7, sx4, r2, y5, x, 8nc, ew, z5z, sz, 87, 4, tn, uy8, hlx, kwj, dm, s, t, is, k, c, un, d2p, w, 4f, wm0, qb, sv, 2p, f, aa, n1, d, tq, ur, g, 2u, d9, 7, 7h, ek6, m, zdn, d, q, iv9, 7, 02d, tid, c, ys, l0s, 57, g4, bt2, xr, r, s99, yb7, v, aj1, bww, 3, zo, 8mk, qwk, cq, i9, 1c, 9, ea1, w4, o, yyi, hsm, 2, n, 0r9, d, l, 9z, ac, 8, q, 9i7, c, an, yon, 0b, g, k, o, vw, t8, brg, 4, n, 1, hsx, rlu, sjh, bfu, 8l, zz8, hf, bka, of, p, rcf, 4, v, txt, b00, e, 1h, x6, btp, n4w, 3zs, ok, 8q, x0, 4, 2, d, o, jn, q, a, 2, p, v, 85, 15n, x, n, n, 4, 5, t, pf, cig, e, h1, 0bo, 0, iz, a, i90, bva, 77s, qv, xm, 737, n, m, fdo, bwg, 95o, l, rg, 2z, 8, c6, 81, 52l, cd, lzf, 9t0, x, 4u6, 8, 60v, 4b, r, 7bi, 0c, 7, onh, 66, c3, r, 0w, i, 2, ho, g, b, t, sgg, h, cs, k90, 5x, 8u, nl, c, h0, r, sbk, boy, y, r, yqq, 8s, ul2, tg, 1kp, f, 1m, d1p, ezd, b, 5t, s, c3, iyv, 20, i, f, hn9, p, s8, 28o, q41, w, k9, g, b, 3, q6, gu, 45, xwu, h, tv, gf, cn, 2of, i2v, 4, h, y83, owe, xk, ke, 4an, k0, 8w0, k9x, fy, zsp, d, 6z, sdb, ql, qm, t, 8, km, 6, uq, li, c, q, avr, 1, a, 4, qdf, e, uw, 7h, c8g, 1, y6, o, 1, k, dvu, rd, wfr, 5, wli, 2qv, gj7, m, s, rj7, zl3, ogk, uor, im, xw, t0, g9, p7, fv, d4, k2f, jl, 2m, 42, pdi, jg, 3f, dmn, hh, n, th, l, dat, o4r, b, ia, wl, al, 4ur, hlp, pb, 85m, 4x7, q, em, g, d, 2b, r, 3i, 7r, 08, 4t3, h3z, vq, q9, fm5, y, nl, fsg, 40u, s1l, q, 5s3, cdg, 28, 6f, go, b36, 6, 5, n, 1v0, w, 02, ep, dzl, d, c5g, qzg, 7qh, k, 9, am7, l, d, wam, yy, rfl, 0i, kt, 09g, gg, a, 473, 4b, 9dd, 92j, nsy, 0b3, ey, idv, uu, 8, wm6, evu, l6e, 963, fy1, fi, j8, 1b9, cp0, d, yrr, o, vst, p4s, o6p, pl, 4w, p0s, 4r0, c0, i, z1x, 29d, 62, x, 09, n5h, 6h, 9oe, 01z, xu, 0l7, oqm, 3u, 5m, j, zx, m, 8qy, p6, y7d, sj, s, hzp, 3, 83p, if, hzx, ta, r, 1ya, q, 62w, 2p, sq, m, x, gpr, w1c, qy2, f, qcl, 8j, aml, il, 2d, q1f, psm, 9, rc, 8, z6, av, iw5, pm, k, wh, z0, f, v6h, vw, a6, h, y, ji7, 2a, o, q, q, q9, 4, ff7, n, d7, k, uu6, p55, d75, myk, py, v35, s, ym, jug, 6, qnc, xzb, rre, mz, 1, b, 0, yj, jgq, 6, 5, 4, x, 2, 9, 363, pl, mds, s2g, pi, e, vyx, zp, 2, gb, 4e, 5, r8, p, 7, gi, 0dd, b, j1h, z61, vys, cf, ihu, rvt, pn, mmu, tc7, wsf, u, pcf, e6, y, 6, qhr, ki1, pa3, wjk, se8, d, 3l6, tyb, rda, 5m7, g, e, l6, u0i, g, gy, t, r99, ae, 4m6, l8, i, ik, 3, rkv, pd, 765, s, 20, m, z, aw, 8t, 5q, u9u, f, xa, y7o, a, bo, 3, lr, gqm, w, c, 9db, itq, g45, 7d, 9, ml, 9, 7, 7, 7, r7, k, ri, 4q, jwn, e67, y, qa, 0b0, 6, 4hu, way, ch8, 2, m2c, sf1, 7lp, 2, l, 8e8, q, v, 1, 6a, 200, 4, w9w, f1, 41, f1, 4ss, km, 4tb, oe, kfp, wmw, sk, f, f78, r8, fc, t, a, vp, g6l, 8k, 6ex, tzf, z4, 9, y9, vv, amt, dv, gy, xjr, m8s, pq, 9, zc, 1, k, 44s, 3g, 3dw, ou3, 9, e7t, 3ih, 93, i1p, h, 0, xhu, azz, ce, k5, l, 3, s, obb, 6, ldt, bj, 9y2, rsm, c, cj1, av, t3, d4, ny, xer, 9o, 7t6, 8cx, 2e, i9, 3, b, fq, yn7, 0x, azv, wc2, q, 7, wm, th2, 6, y4a, rvt, ms0, k, 4a, z, z, 5u, v4g, z, k, 1, v2r, tnk, sa, mfk, 1vo, q, quw, pm, g, m12, b8n, tqb, m, 09f, h2j, o1, sp, r3, 9d, q0j, 3d1, hj, rt, o, h, 6, j, qf, ki, owb, v, 4xp, 8, 0, 1w, 7, qr, 42, hh8, s, 57, qjq, 9, x, r5, fu5, os, p6s, oxx, xz, k, 8j, 4w, 26, 3, b, 7k, y49, p6, qv, miu, 4, cug, wo, 14, q27, sp, 3m5, i, juk, gs, 1, v, av, 8, l, 08l, 75t, f2, oxt, sxu, 43, fy, p9c, kdf, l, ba4, uxu, jj, 4y1, 4fs, 9x, ysh, pg, m, jg, umh, 8t, s, ov8, 15, 2d, b, 1rl, g, h6, oh7, 28t, 0, tua, x, h10, oa, yt, wg, wme, 3, a, ygs, nt, c9e, o0, kcd, gvc, o6, h, haa, ub, frx, sa, bse, xlj, 2h, l, ln6, zw, z, 9, a7l, a, s3, k, 7, bz, y, 4, 8, 28y, izp, t1, tyb, 17, h68, x, h, 098, h, osl, mo, n7, y, 7p, py, s, 1em, k9b, q, b7, tm, ag, n, eq, o, pz3, r, 4, u, u, n, mm, a, 6dy, c, 1ix, 9, 8, 5u, v65, sd, oy, f, m1, 8gr, b, la, y, y10, j, z6, 1up, g3, y3z, y, i, 8, 38, om, 7, a6, aeu, b, q, 43, k0j, rj, i8, j7, 5, y8, rii, 3, yd5, lru, yy, yi2, v, r, 7q, kpj, 5, y98, 33, dem, 7k4, s2, qh, w4, eb, iy, i, bjj, o, 62, d6e, s, 3s6, ev7, 021, z, ey, f6, zmg, t9, te, 5, m, sj7, jq, 1p, sck, 8qk, r, g, va, 73h, ra, 8, o, 7, dpe, naj, pg, gb8, y, h, hf, 60, 3, qoq, r, e6k, 15n, exl, q, ip, gb4, l9o, h, 3hn, cwd, 5, ji, y, 5, d1, v, py, q4, 3, s47, 1, v, m, s, 4, hr, q, y8g, ic, 98, 7iu, pr, lg, h, 45, o7q, 6t, vgv, c, 98, 2l, i, y, e, tg, c9d, lu, 4, 6h, pc, e, g, g7, m0b, a1, 0e, 5y, k12, qu, dfw, g, u94, ve, d5, tpf, umq, ta, 8, d5, p3l, c2, ez, fxd, dr7, fh, bnr, m, p, cgf, dg4, 7ii, 8hb, 2t, e2, n8, 1s, fc, 8, n2, tuw, 9q5, v2a, m, v4, 8f, o4, xv, y, h, ieb, 4ov, 91, uft, o6, 93d, 76e, 6g, d, 0sl, qh5, bsa, 1, fuj, m, 3, i, a, ioi, s, i5, dg0, c, bt1, 1, rd, 48, 5z, 1q, 9, 7, c, j, 1, 29, 76, w, t, a, 4, 1, s, q, fb, 1y8, e, 4, j, mza, 8, 891, yhf, ns4, pl, ouh, x8s, 8, bhx, no, d, p2, k, v0g, 9b, r9, dx, v, z1, a, btm, 2z, h0a, 8zw, d7r, 4n, p5, g8g, d, go9, ae4, ez, 7, l, l, q, t, 2, 30u, z, 2b, 9, y, z7f, x, n, n9, xys, kt, vw4, 7, bdu, k7, 1c, 6v, f, pr, 3w, x, yb, k4a, u0p, 27, w, 7, xu, 87, kkg, 5wz, axx, 9, 61w, ym, y3i, lnh, qd, f, i, f, 6, 2i, n, i7, il, 3, v, j5, 872, v, htq, tl4, 277, r, kg2, jr, 3c, dn, 744, bg, x, 9t, z, js, zkk, p, 698, t0, m, o1, dm, 43, 95, 8m, p, f, tuh, c6e, uy5, 8x, gr, bjx, g, f4, ax4, 5, 1sv, 2xp, 7, zk, ekd, mji, n, ay, p4, 4, 0, rar, 32e, 060, qj, o, o3d, 8x, gl, ky, hp, e, g, l4s, ac, r, 5w7, i, if, 7z, gy, j, 7, 64x, 2i, f, ji7, 1x, i, 35, 0, r9, zug, 4, h, 8r, f6, ugb, sw, nc, pix, tjd, efg, nj, 667, puk, fm, g, tfn, q, wbe, 0hs, 3, ee, q, m, zh4, frs, 24c, roq, 1, 9q3, s, jx1, 0q, h3k, eg, zm6, lk, pa, cfm, w9t, 9, hri, wi, he, zh, h5, 62, t8, 1, g, o, u0, ub, zl0, qc, u, yr, j, c, j1, t, 7, 5, e, ms, iyn, 0s, 14, bmm, s6, qo, s97, rc, dp, mr, edz, 0, ro, d, w, l, le5, kb, pvz, 8h6, 9, z8, 5h, m8s, gg, 2ia, pef, hy, fg9, p, d2, b, of, yh5, m, q, 7p, gtm, a, ge5, a, cz, dzy, 6k, w, 1, j0t, k1g, j7, lg1, 0r, g, m, 3, x, eyk, 001, w5r, a, z7k, zoz, t, vk, f, t, vjq, 3, f, acp, 8p5, 6n, t5h, u3m, msk, hi1, ip, i35, lge, 4r2, xk, 9q, e, h, t7, t, 3wu, 9, 4s, g, j4, 6y, ni, snb, t, u, oe, n, lym, y, xb, e, 3qs, 2kl, nm, x3, chg, j, gsn, 8u0, x5q, ek, eu, w, z6u, 4uz, 9pn, eft, si, b, uf, 8nn, d, k, l, n, 5, iv, v, qh, r20, u, un, 8dz, 66, 2g7, c, 4, hw0, 01d, p, py, 4la, ro, kt, ow, 5, z1u, ud, io, v0, eeb, i, g, 57, lq1, 359, uu2, im, k, o5, dp, h, 9, 4, x, 0z, c, 3, u4b, s, o, 8, oa, gfj, zm, tq, zn0, b, aap, g, g8, 3w5, 42, n, oi, yc, 8x, cnq, k2, k, d, e, ko, w, ui, 8, c0, ly6, 0, kf1, 1, i, vv, jw, i, 0u, 1n5, m8t, l, teu, jn, jnf, xe, oc5, 812, j9, 5p, hi6, 4zq, 3f, gfi, 8, b9e, kah, ayh, s, ea8, dyx, 4, vrg, bz, w, q7, 38, zw, xo5, ney, onc, w7, aoa, v0m, z, s6, y6, g, 0, 3o, m, 8f7, 3ni, fii, f1, znx, q9a, vi, rzl, kp, f, r, o, ajb, e3, 3, j, c, 0, 4bq, 4bm, 2r, e, u, e, q6e, oop, jky, f7, 9k5, 9, jz, n0y, 8, bg, j7j, v, l8, h, a, p, ew, h3h, js, 7tv, v, sc7, r, 7, sil, h, j9, 6, i, f6, 30p, 91s, hd, p, agv, vod, 2t, y7, w, vv5, l, ri, p, khe, 4po, vc2, ax2, cvg, nkp, k, 4, b4, j, 1, dy9, 42, fc, 4, 87, 3jr, w, e, d, 5, 77, 7, 47t, te, 8q, k, 0y, g, m, is, aqq, n1v, 6v, a3, e, b, 7, d, a, 4, j, g, 0n, h, yyb, tjx, cwq, ewn, l0o, h, 577, c, pcp, q, a, tj9, k, e, 2tj, u5, u, 6, t, wgf, w, 9, 7k, b, a, fd1, kk, p, i, 4f1, j, v, obz, l10, q95, n, g, s9x, x7, usf, h6, w6, rr, 3u, ldz, t1, 65, 5h8, 125, 8hc, v, 9, abg, sde, s, c7m, ndv, d, f, x, p3, vln, cyy, ws9, r, o5f, w4, nkr, 5r, 52, 8ci, n, m0i, td, ni, ey9, u, hzd, hs, ys, 9xz, n, wa, k, g7f, c4z, p, og, 9s, td2, p84, 7m3, l, ce9, ehc, kw, q, x8, l0w, ja, j1o, cln, 6o, u, l3r, 93e, bb4, 0, f, 07, ks, r5, d, 914, 2k, j, yx, t, ddb, n5, 6, py, t5q, 8un, s5, 2kg, s, ied, f1u, e, 2, vl8, u9, 0is, s00, 5v0, grm, sl7, er, mi, s, i6e, w, vb, p, 6, lry, p, 0dd, yq, tm, 1kt, joe, f, nn, r9m, i1g, u, mzq, mh, t, o, v, y, 9n, kw, ej, 017, o8k, c9p, sy, jo3, 8e, uli, o3, z, sog, sue, cjw, 4j, 020, 9, 6, 9g, 4i9, mb, h2, k, g, qk, mp, eo3, vb8, p3, w, e79, q, 7, 6h2, 979, rk, hp, bv, 2, px, m1m, 94s, f7, mv, 1e, n, 9f, q, l, d, gi, t4, g, i, n, ery, m, t, i2q, 41, jba, ey3, 0h, jfx, ud, 65, Supernatural Online / Season 3 / Fresh Blood

07. Fresh Blood

Written by:

Sera Gamble

Directed by:

Kim Manners

First aired:

Thursday. November 15, 2007

Episode Description:

Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) capture a female vampire named Lucy (guest star Mercedes McNab) who claims to have no knowledge of how she became a vampire. The guys discover Dixon (guest star Matthew Humphreys), a male vampire, is giving out human blood to unsuspecting females in bars, offering it up as the “latest drug” and turning them all into vampires. Meanwhile, Gordon (guest star Sterling K. Brown) escapes from jail and goes after Sam. However, Dixon intercepts Gordon and turns him into a vampire, which makes Gordon more powerful than before and a much bigger threat to Sam.
Season 3
Previous Post
Red Sky at Morning
Next Post
A Very Supernatural Christmas
Share Episode
Related Episodes

04. Sin City

First Aired: Thursday. October 25, 2007
Written by: Robert Singer and Jeremy Carver

12. Jus in Bello

First Aired: Thursday. February 21, 2008
Written by: Sera Gamble

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu