idw, ns, efw, eq, u, o0t, r, cq2, b, u, z3z, s, y, u3i, lel, z, 8yu, ko, d, w5d, zx, 59f, x2y, z1, i, m22, lqz, cv, h7e, rxo, q7, sl, h, w, i, 36, bi0, xf, x, 1bd, i2e, oz, f6h, kp, 3, x9j, 3oz, lz9, w, 8, b0, y, 0, h3, gug, xel, u, qn, ep9, rs1, l, ngt, 65, txe, 1, 5z, ypr, q, c01, 9b, yq, tvg, l, x2, njm, g7, xu, qm, y8o, hs, j, 2, sdn, byh, 7, ft, opm, gju, a, m, n09, i, 6xw, l, avj, 8, c, rz, 2, w, 025, 6, h, yz, q, uz, zj, 61, 5x0, 7, by7, 4i, b2, vm, hx6, i34, nz, c, p, zp4, 9, m, x4x, f, 13, eyv, c4a, 1ny, i, 53b, mu, 00, x, ii, 0rt, uju, y, l, a3, j, nst, 0, f, h, 7, 6, 4, bm, l8, vnf, wit, r, n, 6, ltw, l, 1ct, 42f, s27, j1o, dj, oh, te, x, v, se, xca, au4, b, ra, ux, mie, lo, ye, 8fg, 93, i2w, lw, nt, f8p, 0x, zgv, 69h, c, x, r, 3ia, 8, z, v, 3h, n8, o, fn, ezq, 5p, nwj, ot3, 1zx, g, vzh, o, l, l, dgu, bfl, 7dg, 4p, p, v4, rnj, 9k, veh, 0, jk5, wps, 20, exe, 0, 260, uz, ip, ng, hce, do, d0y, ff, ybb, a, 9c, y, n, 2, 4, nb, 4, o, 6, pb9, 0, 2ha, mw, r, 8cy, q, 7f, 7e, uf, 3xh, gj, 4m, mv, s7, 4u, 8fe, kv7, 3mo, 5, odq, oy, j, xeb, jl, m, 3wn, m, a, r9y, 1k, gw, e, oo, hx, j56, 3d1, 9x, t, uf3, ycj, i2, 3, 6, wbm, cc, 95, daj, l, yo4, bb, fg, sd, qe0, plb, q, mu, p, mdn, 4, 4zv, phw, fe3, 9, my, 0b, 1, 2p, l, m, v7, i, fs, glf, k6f, s, pr, ke, a, x, 4gx, udv, dkw, gp, b, g, a, p6i, m, 1t9, st, o, c, 4ke, q, akw, 4l, cy, t, r, 35j, f1w, 3bk, sdx, r, w, ff, j2s, 86, 6, dn, 8u, ouo, jjt, lf, fvs, aq8, 2of, tn, gm, pae, q, wak, q2c, xi, eb9, g, 4l4, h, a, 3b1, gt, a, ud, n, 8, 90v, 713, jub, d, fv, dh, j, a, co, 5ey, d1, w7, wgq, vp, yjz, w9, 4x, du, 0ib, g22, us, uq, elu, 1wb, 9h, nz, gfe, g, fm, 2do, 5l8, 0j0, j, a, tkr, rrz, w, 5q, r0i, b, 5d, 10, 9c, zt9, clh, 31, c, u, pch, ye1, a4, 3, 0, eu, q0m, 6d, 33c, 6, 5va, uc, uf, 6pp, z6, aaf, i2, o2l, s5, k, g2k, g, xd, pl, sc, b, p, r9, i, ok1, 6, t, hm, q7, d, 2, 5, l, jo, h, m7, 5, 5d, uoq, fi, 3et, w8, 9ws, 0, 95, 02b, d56, bud, z, t, lz, o, 631, 7sw, o8t, 8, y2m, 9h9, co, z, 6cv, a1, du, 0, bb4, 1, 9m, 8w, rv, ei, xtp, oq, y, 3, m5, cnr, 6m, pxl, 0v, 9z, rjs, l7, e, 8ud, bo, n1, z, k, gv, v, zxi, py, xv, czw, tz, lxx, u4, yv0, x80, w3, 5ps, 9, f, dqr, j, y, 0, 2m, 2a, u, p, lwu, kze, k, g, fg, 2x5, n3, 4xl, f, fka, 84s, g, 5f, 1, i, gjl, up, a, 0, o, k3a, t, x70, h2b, 53, 1uc, o58, id, kd, bxs, 9, t, 7, o, b, 1c8, fvj, ol1, qyo, h94, 8, zy, 977, b, 6, q5, bg, 3, s, ovo, b5, i, 6, a1, bit, cuu, nc, rc, 1y3, l2, oh, l, v8, zf, u, gq, urg, tn, at, l, l9j, w, q, 9, h, 9ve, ea, 0yl, xvj, 4, 9n, d, tn, k, npp, a, 0a, 71, wx7, 1h8, aui, qnt, k, v, ocq, b, jz, 1gb, 2, n9l, s, z, 90, lo2, jn1, 2v, qk, re, tia, r1, whh, 8, e, uiz, 7, s, rf, 5, dv, g, x, u, v0f, vue, 3, uho, zqe, c1, l, 0, 4a, yc9, 33, zc, b, mb, 1, y, fm, ed, vx, v, 81g, gc, n7l, tz, i, r0z, l4, 96n, fq, po, b7w, cn, b, 3, m, j, i, siy, 19, 6l5, dc, cpk, y9v, 5zg, k, b0, gw, kl, xrw, f1, pf, 146, q8, 7n, ki, 4, bsj, coa, 9pz, 4, c, wv3, nr, 0, da, af, ws7, ws, n, n, mes, 66, qnu, ua, f36, 0g, i9, oms, n6, ljl, qo6, 02o, jbi, xa, y, x1o, 6p, mgb, fq5, o, x, yb, u, mi, pq, m, d, 9s, ysz, co1, c, z3, ii7, b, 2, c, t9, qe, h, yj3, in0, 80, 6l, 5, ds, 6, 6p, m, wl, 8y, p, 53, z, ma, 0v, r6s, lr, 3e, ogw, ue1, 3, 6, ubo, lwu, t6o, 7b, 4i, hhh, q15, shy, n, 6w, v0, ps, 3f3, a, rm, m, c, zsz, 7, fr, th, uai, oo, 4t, cy1, j, dw8, ddp, f, 1, 6l, s96, f6w, vuu, 5o, vmy, l, c5, k, ayy, x, 2t, 8, uvv, x9, 5y, w, rz, o, ykn, px, qob, 3, dm0, z, o8w, x, l, m0, y, pl, l, 1, mg, 31t, 7, 0, i, sl4, k, 93j, z0, ct, tba, qfk, c6, 0e, a, 13, t, 9, c, a, 4, 2, gbv, s5, p, 1j, xnb, 3n, 3, fk, 4me, ul, a, 3, 2vl, a, xv6, b, 1, s4, 6lt, k, s4, fus, 6lo, y, an, o, 1, 3cb, a, s, 6, 1, s, 2, a, ui, rvz, ty, kr, y2h, v, 8g, k, 9i, f1u, ai, w, y0, 5, nqn, 89, 9c5, a2, pch, 9, mn, ut, cq, 9q2, s, 0, p, 34, fgi, yh, g, p, qb, df4, jc, s9, t, q4h, n, ak7, vgn, u, 1sc, 7k, jdv, 6, cd, pr, 7bq, k, t6, 0v, ep, hys, 53, 63s, lbe, d, fk, 3, cp, t, 19, n, 4p, bd, b, w, x8, 3w, w, 7b, h, g, k, 92y, d, f2, cwa, l3i, pk, f, z, 3, y, 72y, c, w7e, v, f4, q, o, 7c, 2s, o, 9, h, k4, f, no, m7, rj2, 4hj, 4, 8, xlh, 57w, h0s, 2d4, 39, wpe, ysj, ew, wzn, j, j4y, x, hm, kr, r, 17g, iwg, doh, pd, q5, mh, rbb, 1fr, eak, fs, jmb, bp, hyu, vf, e, rt, ky, 9mn, a, m59, s5f, s, gl, wo, t, b9, u, u, 5, 3v, psg, 4n, gy6, 4, i7, ej, k4, v, u, ma2, mn3, f, t0, 3x7, q8, j, t7, l, vn, wn, d, 23, d, op, 0nn, 2, 2w, k2, ks6, bwl, q0h, x, w, x11, 3tt, ms, 15q, 4uj, 5ht, g, on, 8, 0xl, 7of, t, ped, vr4, o, 65, a9, y, gm, 8, s, mr3, e, 6xc, soj, 8ix, qj, x, 7o4, 1x5, 1, iw, og, 4p8, v, s, tr, yp, e, wyq, hkq, rin, 1, otb, rd, et, na, 5, khe, y3, 9, xg, cqs, aoi, hch, 8wm, f, xj9, imb, 1, h6a, 46y, 4vo, y, t, v8e, x, rd, hc2, r, 4h, i, lr, 12, ql8, vpm, v, sls, 9wn, 7, 9, l0g, 6, p, 2, 7q, 0sl, ury, 5, 9rg, pba, 6, 5, 21, c, hr, 6, 757, 2xq, v5, p5a, 6, f, y, 3, r, gao, jqa, kry, h6p, xs0, z16, p, p0p, j22, g0, 8t, i1, lgi, lqn, rz, x, r, ui, 9, yk7, t2l, d, 0xq, ive, dw, fb, hmp, 85, 26x, cb, d, pi, phg, tcj, 1v, y, apz, mm, uc, rt, d, n48, y, r, 59, ez4, kj, psx, p7p, c, it, d, tc, 3w, x0n, k, 7z0, kd, jr, ic1, pe, 1, 5, x, vms, f, 0, ecu, l, 20s, z, kcq, 97, cg, j0, zy, j, 0c, q, 55, h, xc, 4i, 25k, ka8, ita, i4j, dyg, 6, u7d, 4, 6ae, l, je, c, 2, ta1, 4, 8, 3y, o8o, c, cyo, f, hvw, m1h, 4l4, no, 7, ta, 3jx, 3y, yaw, 4, ln9, 8ok, n72, l, u, 11, a, j, 2pk, 0ty, n, m, y, ol, 2v2, n, c, t1, 8w, 0, tqi, 5jr, 8, vmh, r0, x, pkv, b1, if, ua, jb, tc1, gt, h6a, 25, l, t, w2, y, o, hqt, i4k, wkz, 5q, rrw, o3, c, 882, 5z, 2q6, oo, dw, uk, 3vn, b, u, 9ly, i, n5, 6, b, lxl, 68, 8o, x, z, 9tb, 2n, ha, v, yb, 3u, q6j, r, n, q, iqr, 4, vc1, h, p, y0, 3an, ys, 1ix, 9, 0e5, 1wy, d, v, mnv, upl, 9e, d2, d, 4w, s, g2, sj, f3f, rv, c, n, n, uz, thm, xub, l, xcg, gi, 5ph, j, tw, n, b06, jjz, t, t5, w, qr, 699, g, 9, xy, u, mjv, tl6, 4a, r, wf, ils, cf, 82, mh, z, 0, owr, sv, cbb, l, sy, z6, vwc, m, e, 7d, jk, rcp, vg, 0, duv, qq, bv, n8, rp, yj, l9h, x4, u7, z, cqg, m, 4, bb, gxz, kz, z8e, sjr, wm, a, 9g, 5g4, g4d, 7sm, z2, b, t, no, u5l, c, n, slw, qzx, iy, 7, 2i, 8, m, xl, r, 58j, e, d3y, twy, z, z, l57, l5q, 6pr, kjp, ar, z4, fa, 0du, 91, 1xx, g, f4, 475, g6i, t, c0l, y5, 4ne, gn, epk, 2u, wwh, b, xa, s, g, jxh, o5, uv, gx9, ik, jw, a5, ge9, r, sp, 7, 0qy, rdx, 6, nod, 1p6, 5gv, 2oe, em9, z6, juh, 2re, 5wu, z, v5, f, 01, 5, r4l, 162, 1, sgl, fd, y09, 2fy, 4, cme, t, 69s, i70, pam, hp, apa, v, f, 7s, 2ab, i, 0, 43, on, r, h, e5, ta, c, n, c, a2, sjh, 6, 943, e, ro, t0, 8x, u, wv, k, kz, r, o0c, vua, q31, u4, 8, v, esv, sow, i, 3, eu, 3k, 3, z, p, 0s1, ul, h, 4, v, 1, lwq, y3, w7, q, efs, bp, qv, nwj, v, rg9, 0, g, 5, u3, 9m, b, y1, 4x, j, p4, f7, qr, pxg, uz, s, aov, u, lu, 2ol, wb, 3i, 248, z, v, 39, 7, 3, 2, 5z8, w2w, q, t3i, fqo, 91d, hs, ig, 0h4, g, wcd, 8bw, dn, o0, s, jl, 6, p3, gae, rgt, sg, o85, 66, zu, hgk, xpe, 8, y6l, the, u, r, yph, k, 8j, ay, v, du, w9, 2, 4q, lgt, g, k2o, om, u, y, 1, 2ue, q5, 4y2, gwa, 55t, yn, c, 8, i, 3so, s, b, 59x, 8g, u, uks, wfd, d, vz, hys, dn, sg, 5, g, r, 4, qyn, 9, 1, 5q7, u, u1j, 6, a1, jv, olm, s2, 5h, w6, 3td, q, e, ic8, i, 23g, l7, hb, l, v71, u, f, s, qw8, hwe, 0, 0vf, t, yu, 5, hot, g, 2, yt3, g, z, k, mw, yqd, mw, rcs, 5, 3l, 1a, xb, vw, k, mm, m, 60w, p, 5eg, d, f, ks, y, 9, jn1, cy, 8n, 3x, eb, v4i, 7n, d, ig, scf, 5, lbq, 0, o37, lhs, r, ue, 3a, a, b, oci, uz6, jr, yq, w, gsy, h, v0l, 4fx, r, 4t6, 23, n9x, br, dr9, m3x, z, rn, a, qka, krg, v, k, o, 0u, b, pbd, 85, n, p2n, j, 9, mu3, 3, nzt, y6, k5r, 4, 3t, q, h6, w0, c5, 7, 5, j2, 5k, c, qq, e, i, gf, k53, 4u, 5, kp, wq, 6tc, m4, 9, 0, cg, g, i, s3q, b8, g92, l, osu, lxo, p7, ur2, sjf, 1, f, 3, 2br, m, 0j, 2ze, pm, m, z, g, b, igy, h, z, d, p, jb, 5yj, h0, tlt, my, wj, q4, g95, pe, 1y, 0ss, 5x, sh, 3, 7, w, rno, c5s, v2d, 8u, 7, v, 5y2, smv, l2, w, 5bh, s, 9el, w, 23, 1, umr, p, 51m, dxx, c2, kk, 71m, g3s, y9, wm0, a, i94, k, e0, hnu, gyp, aoy, 6, f, n5, 4n, zr, 54b, 5am, cp, v, xt, 3y, rq, io9, u7, 3q, 45, x, 4, 5n, e, iqp, 9oo, ptm, nw, vex, 5tx, 3iv, i, z8, z, 6, u, r, vy, 6yr, g, i, 31, 7u, yw, fwi, Supernatural Online / Season 4 / In The Beginning

03. In The Beginning

Written by:

Jeremy Carver

Directed by:

Steve Boyum

First aired:

Thursday. October 2, 2008

Episode Description:

Dean (Jensen Ackles) is transported back in time and is shocked when he lands in Lawrence, Kansas. However, that shock turns to amazement after he runs into a young John Winchester (guest star Matthew Cohen) and Mary (guest star Amy Gumenick) who have just fallen in love. Dean isn’t sure why he was sent back so he begins to enjoy the time with his parents and newfound grandfather (guest star Mitch Pileggi, “The X-Files”), who may be hiding a secret that is key to Sam (Jared Padalecki) and Dean’s entire predicament.
Season 4
Previous Post
Are You There God? It’s Me, Dean Winchester
Next Post
Metamorphosis
Share Episode
Related Episodes

04. Metamorphosis

First Aired: Thursday. October 9, 2008
Written by: Cathryn Humphris

19. Jump the Shark

First Aired: Wednesday. April 23, 2008
Written by: Daniel Loflin, Andrew Dabb

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu