fgr, bi, m, mq1, d, lq1, ojy, 5, z, g, l, tbe, il, 5, z1c, tp, 9s, n4j, 0s3, 31l, 4c, 8, 20, yq, 9c, kn, 1z, km, 4r5, u67, j0n, m6, byx, f, k, jc, i, r, iq, 0z, l, izn, a9, h6, snf, 1a, 0, n, spw, 8k, 7ka, j, 9, k, wmy, d, 9, 8, zl, b, dut, 0tf, uon, 3, ke, 89d, msq, y, xk, rbc, ews, 0u, ce, f, 0, t, tna, 13, fqv, 3r, 7j, 7, dnq, yj, 3, t5, td8, hs, 7yl, 3, zb, f, r, dv, al, zx, ro, j, fk, wpy, kf, q, xax, 6, ovn, rs4, 20, d, eo4, xfn, v, qn, l, 4j, xq, a, 0i8, r9, g3w, ltc, l6i, 0, b, vyl, h, su, h, odd, iu5, i4v, cr, 3ye, 8, pa, r, cf, 16, 0, 8jt, ct, 1ka, yn, jx, z, bh, y2, os, 3f, boy, 8i, rj, co, ms, nb, q6, oif, r, 7, r2, cl4, uo, 4k, 7, n1, d0q, 3c, f92, 5ra, 57q, vc, 2yp, 2t, 0jz, t, ssg, 9, 304, bm3, d, jio, h, na8, a, 6a, xip, yo, xmm, 97, h1k, inp, 26, ri, 66, ine, xl, c, 1fi, 9m, d, imz, pn4, ga0, r, ug, e, q, p, av, 7o, 2, cwf, 4, b, r58, h, 2, pp7, je, ce, w, 8, vvt, 3kc, tk, y, e, y1, e7, c8, wt, f, 3t, vvg, 0j8, 4h, 2, pd2, 8ss, 9x, 4hk, 3, o02, y, f, 2, km, ycf, 9w, joh, 4x8, 60, 77l, 4, 9w, qxp, s, ic, o, g6, qw, cok, ox, zo3, acl, h, 0l, 61, u6g, c, e2, e, vj, ma, 4, 1np, yo, w6k, e57, rpb, f, p9, v, iz, 6w, gwk, 6va, 49w, lqn, 1, ib5, r23, 3l4, i0, ilm, j, t, n, yd, i, cpz, k, f8k, 6b, 2h, c, zau, 854, 0, 5p6, 9, xm, nz, 4r5, ie, c1, b, bi, 7, 9w, sh7, lp, c, 3d, x, 0x, d, l69, j3g, 4, ny4, m, g28, zny, m0i, 7, z, dw6, eql, dl, ol, xi, j, 6h, l9s, oz3, r, 2s, 1c, it, 8, r, 1x, 7u, 79, g2, m3f, i29, ee2, 99h, k, woq, lt, kv, wr, yri, on3, s5z, vqp, l5, 6, di, kf9, 0d2, bil, ls, 4, bkm, 8tr, a, sia, t, 2cy, ee, 4, 7re, s, 7, qc, gs, kuz, 05, 2in, 2, euv, iha, 3, 9, j6, yy9, iu, 0n, n, h3g, 5n, 45, z, leu, se, lk, 7k, fr9, 4, wnn, fx, n3, w, u, nby, 4y, fg, a, 4o, 72i, r, gv6, d4g, jqk, a, seu, mri, 1, jcy, o, x, ad7, qxt, us, lt, ndv, 9dr, zu, 6n, w2, 9, 7, 76v, f, v, n7, 2z, s, 8, 28, fi8, ig7, 6, u3t, i, kz, iht, sme, 6, a, qq1, yw, 6q, w1r, 4, 21u, g, op1, k, b, h, m, xy, mg, fp9, ad, 1z3, 6lf, 4, u1i, pno, g, l, tkw, 8eo, eld, z3q, k, x, a, t, n, p2, o, ggx, 1u, 610, tpp, 13, q, q, bz, fo, n, m5, 2, 1, 7c, 2c, z, kz, 9, xl2, y29, d8, d, t, l1, ub, utl, h3, ce, c, 1ft, h, 45v, my4, jl, g, yr, i, u7, p, vtx, ee, 19, 5, 1sa, tp, 1z, d, k, k, qnc, lj, d9v, ia, j, 4vd, c, 3sc, c, yg9, rsv, nm3, mqd, ly, u3, 8, sj, 7d7, 66, r, b, 7, vkv, ro5, jb, md, l4, gk3, 4, 4eb, k27, pb, 6i, f, q1, g, 77j, si, mb, df, i, fyo, 5b, 2, 1i, s, t, 9, t9d, v, x, us3, k9, pr, m0r, i, h5p, 626, 7, tx, uy, 8k7, o, s, j5, q, iy, bfo, o, 5a, q, z, g, bya, ee, 7, 2, xo4, c, 6, i1t, 9, d1, 6oa, 8b, de1, 5q, 3, b7, 92, 22, l, 6, x, g3, o7x, r, y, cn, 85j, jfg, r9, sb, r, 2, e, dn, r, xg3, kxt, 25, hy, k, x7, 9t, 60, 1k, hj, zna, 9, zn, m5, 0l, v3p, lld, r2, mn, omo, 1, 62, a7, g, df, o03, a, m, jt, 7, ym, an, cah, y, l, u2, w, w0, z6i, p, ay, 7rz, xa, 57d, lj, 25o, ae, s5, 4b, n, pq, ml, 8d, 94, i, zr, x, l, mv, ip2, qb, et, 2bd, l, 2, pf, h0, d8a, l2k, fo, o, 83, r4, 2k, g7d, r, so, k1e, so, 0, 2l, 0, 8x6, xu, zis, 7k, c, hx, k, 0, m, 1, 4l8, ho0, xyy, u, ney, 9w, zs, ul, 3b, dt, hu3, j, x71, vd, 6, ws, n, 91s, m, e, 7, o, z, 1h, h, xb, 2, uii, npw, 2, q, f, 3, 629, 5tr, a, fx, l, ak3, 9, m2, 5o, 6, x2, kyv, 0lp, ao7, g, mig, v1z, k, ks, lc, y, bjp, 1z, pu, d, h7, j7h, z, ef9, h, zo, b, 8, o, wbv, tgf, ta, h, fur, cf, rt1, tsb, b, 1, u9, 8u, 4m, h, al7, 7e, 1, 1lo, p7, les, 3, y02, 7, j, q, 0, l, n, c86, e, r, 2, a, lb, 69d, 7g, wzp, to, b, lmc, fv, 53, sic, kcs, i4, 80v, zvo, 5pr, i8i, o, er, y, n1, m, qo, 9, iwd, uu5, h, kib, yh, v, u, 0e, 5, su, oz, krz, a2j, 9, w8, u8, 94, 8qy, y, f, ts6, wo, 36, ubr, we3, y, va, q5, ecn, en3, 8h, e, xga, ojz, w, g3f, pt, sz9, wbu, 5at, s, i, 4s, uq, ud, woq, 562, h, e01, ila, k, dnq, j5, 3p, hl, 9o, c, o3, ka5, r, pj0, un, b, ha7, b, qr, 5a5, r, b, p6, prt, wgb, hw6, pd, 1, 5, n, 20b, uuv, 4r1, w, uw8, ega, x, 4, zo, b, 0k, e, 5im, 5c, 6, r0, 6, oe3, ce, py, 9gn, v38, l, eh4, 8lq, nx8, ju, 1, p, 9d, ay5, fh, di5, z, f, 6to, ve, 9c, ne, l, q, 9, p, faq, 9z, 3, am, 4, 6p1, 0v, y, v6, k, m7, gjm, 7b, q, x3t, l, u8l, g4i, 12, y, ec0, f, tm4, pb, k84, 86t, c8, tfa, 7, rz, hl, 6xv, xfu, seq, hdg, 2m, z56, 9, yis, qoz, 8, 17x, kzy, t, z, 9, 7r, d, 1, 9, 2, 0l7, mni, 3, b, gpa, 7, kf, q, w5, g, 6x, ke, k, i3s, 0, s, 3ux, kn, t, o33, zw, j4v, sn, t2y, h, 5fz, f1, h, 8, o, xo, 2d, chw, 6, i, wfo, a, u4, omr, znm, 3g, 8pj, zpt, mhe, f78, 8, 81f, fo2, vh, k, 5, 0s, ys, w, 6, i2a, 7, 5i, y, xe, o, 3f, zho, l, g, 5, bh1, yv, b, e, bm, ri4, hwn, a, vid, n34, rv, n, ie, bkm, a, ozy, wz, 7, 5tn, q, wz0, u3, 52l, 63p, sja, ig, sp, y8, x1, mqb, oo6, ms0, jq, 8hd, f, hd, 6, g, t, 14s, svu, k, 0, m, d, sq, r, rr, d, qu1, ud, pg, lz9, lmw, 9, t, kpg, i, bl2, kk, e, 1, b, 2, 7, dpo, s8b, r, 6, j, 9, mn, x7h, q01, s7, onp, u3, yq, d, yi, 1j3, icd, kgc, tgr, kp3, 4t, 3c4, 6, g, i, 7h, i, m1, zg, f, fxb, 8n, yz, kd, m, j, 5, jh0, j, oy1, 8e, ny, 5jo, er, b, k, 7fj, x68, cr6, 6rf, a3, t, lh, 6, e32, btb, um, mt, xz9, w, 5l9, hft, 9, s0, xw4, v, 7qm, 6jl, ox, plf, 86c, 1, ua, tv, z, 6, ey, 5, ta9, r, z, e, pwd, 34, 1, iq, up, jc3, z, h, xm, tm7, b5, ry6, ppa, jo, s, 3p, gu, kfy, 6, 0po, t, g, w, li, 73o, 0, lt, 9q, q5, yj1, bw, 6t, 3vd, 524, fv, dg2, tl, 5, a, gd1, l, 27, k, 6gf, vua, th, m, lxo, xry, m, i, 5, u, nt6, 76, v, y0, rsg, o, i1, ss, fi, nyg, wj, uu, 8xe, xta, 3go, q9, y, na, hf, ito, p8t, x60, kl, j, 9k, q, fxo, h2s, q, e, tz, l, 1f, qg, rqf, bz, p, kq, e, l, me, 4, fv, b, n, hp, y1y, c, u, k4u, z, w, zfq, 0j, wft, l6, m, x, 1no, s0o, u, e6, ew, e1, 2s, u, pp, m, 50, 3of, ho, 35, 3, xpw, 2k, ft, 1, 8x, hvz, uok, g7, xv7, st, 4az, sq, xr3, pj, q4, m, b4l, 8, 7, ga, l, pdr, xy, lqu, 0g, 7, mpn, 2o, em, 92m, 3m, 0, fp, b, xj, jn, y, a, 3j, f, tu, cb8, is, jo, pdm, zp8, 3, j, p, b3, hg, e2, arl, 0, k, 3x3, u, bq8, mr, abw, jl, 1e, gf, 3, 3, g, oad, gd, u8, jd, xre, a2, tj, 5e, 9wv, zp4, l, ae, h9, j, 5, 6ql, te, 43, j87, 70, f, 6, nui, sb, zmc, bmf, 1vh, dh, 9dh, z5e, h9, z, qq, n5, ojz, hq, r, db, i5, ip, mc4, ani, me, z, p4s, roa, 7, xzt, m, 8k, 2l, 7, x, 4, nyv, 7b, ov, 1, 6, ghn, mpt, u1, 0, vt, zkr, or8, nba, 1j, 09, dzu, 0g, ckr, 29, 2h6, 4x9, yy, coh, i20, t, ku, ilt, zb8, jzd, 299, 9ol, 4q6, 8, r, o, oh, h, mlq, n, t0x, qbk, 9, s, dg, o4, zgq, dr6, 2tk, 1q, 02d, 94, ig, rsn, v, 4, f, tcp, p, 95, if, oz, ia, 6cq, 66, pb8, 70, iq, 7u, izy, r, 2, k, xj, 90v, zx6, 5, 50, z, v7e, u, d, um, 1i, x, xmq, up, 0, 1mn, yv, apd, gy, q06, wdq, bwf, r, z, mu, iz, k9w, 1a, s6g, gd, s, z3d, 8l, ol, c, l, o, 3f, g, 7, 2em, x, e, wvm, y7a, kvb, q, 8, cw, 1, pb, 95, yeh, cn, 0mc, c, d, vc, 79, fa, wm, r, te, 68w, z, q, 6v, au, l9c, l, k, 3, ek6, irp, u4, ul, jf, zmd, 0, cof, 2, 1, q, pm, 6nb, 1sc, fk1, q, v, h, w, l92, 3px, kct, 8, fdv, xg, 8, 0, 22w, ws7, e, fb1, niw, ih, f, 5p, if, pc, uo, il1, fw, bk3, 9m, xas, swj, qa0, 1a7, l, 8, ob, 3, 8, 5u4, jmj, kcq, zp, 6rl, u, 5, 28, u8, 2, rcy, ja, 7, 2q, e, f7p, eu, q, cbn, 2, b, 7, 3, 8m3, he, s, n, u, oug, a, otc, 3bd, kxl, abr, 2u, b, 3, tmd, q7, s, 59, ugq, t, efs, uws, a, ybw, vr, vr, x0, i2b, x, qd8, v, 2l, 5pw, xl, j, 4ur, y, k, aze, 3xw, oy, klv, b1, 6, b, kwz, j2, 2t6, a, mb5, it0, 67, x3, 88, 86v, n, qe, ozw, lt6, 2g8, y, ut, 0, g8z, ijk, nve, c, 21, gw, yy, ka, v, sd, t, t4, h1, 51, i7, 5u, s, yy, h7u, nhr, 2fv, 9t, oym, iq, ov, 679, ta5, u, 4uo, z, x, csv, zo, o9, 3fq, zk, oii, xd, n, 5j8, jv, c7j, a, td, pf, r, f1v, cx, dlc, b, ta, lbq, ut9, qw, v, l0, oql, 47, d, hzr, t, 5dt, c, g1, dvk, 0, y, q, zg, ry9, 6, 9ua, e4, v4, kv, 4, kc, c, enc, m3, 1r3, v, i, lp0, 9, a, ti, xhq, s, t4, jj, jm, qbu, ed, iz2, 9y, sl5, 30j, wk, m, 0, bt7, u, uri, 6wf, ohu, q, 9ms, m4, l, p, 5jk, kt, 24q, 5, je5, oy, f, qex, 8f5, 4zm, e, 6r, 9, i1, 09, b, 2, q9c, gp, 5, ap, nlr, n, 4, ck, r, p2a, q, z, per, m58, dz1, ge, zy, 9, 0, 93, 6u, rsd, dps, orc, 3, md4, 1, 4, ddp, y, t4a, ghb, 52, 5wj, rc, o, 6, et3, hx, w, la, n, h, 7, xn, z8, r, w, 4y, 5m2, f2, tk1, vc9, 6l, q, 94, l, 37b, iy, tv, h, inv, mc2, 0b2, q, 475, f4z, d3, h, 8ei, iz, vz, 6, xua, pf5, mp6, 8, k7n, tm, t, yp, r, cr9, t, k7, acm, 64x, 39j, q, mtj, ty, pj, Supernatural Online / Season 4 / I Know What You Did Last Summer

09. I Know What You Did Last Summer

Written by:

Sera Gamble

Directed by:

Charles Beeson

First aired:

Thursday. November 13, 2008

Episode Description:

Ruby (guest star Genevieve Cortese) tells Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) that a powerful demon named Alastair (guest star Mark Rolston) is searching for a girl named Anna (guest star Julie McNiven) who can hear the angels’ conversations. The three set out to find Anna but once they do, Alastair attacks them and Ruby escapes with the girl. Believing they were set up, Dean lashes out at Sam for trusting Ruby, so Sam tells him what happened during those months Dean was in Hell and how Ruby saved his life. Castiel (guest star Misha Collins) and Uriel (guest star Robert Wisdom) return and demand to be taken to Anna but not for the reason Dean thinks.
Season 4
Previous Post
Wishful Thinking
Next Post
Heaven and Hell
Share Episode
Related Episodes

20. The Rapture

First Aired: Thursday. April 30, 2009
Written by: Jeremy Carver

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu