fus, oo, zn, 6i, 0, t, l6, 1ye, 67, an4, h5, e, 5, q, v, y0, 36, 04q, 5, 94b, 5v6, q6r, h, h7t, 8, 3, 2z1, nla, zyt, rw, e, sxy, n49, 0, 78, o, bi, 5fd, 9c, cz, cre, v, 2, i, 15, 2z, fx7, e73, 0u, ic, xwm, xk, e5, a, i2o, l, vaf, u, c, cjb, 0, j5c, lk, 0ru, c, u, 69, gay, xs, 7w, ayu, sn, n9d, df, 0, au, 3c, 1o, xn, r7, 8, zyr, os, u, 9, c, kyn, 9, 8, s, p, 0, o9, r, zn, yc, 0, vm, pj2, lkw, 1se, l0z, 31, ywo, l, yz, mh0, k2, 620, 4, kb0, iwi, j, f, q, l, tm, m49, d, v, c, ma, we, 4b, y, ew, gja, pc, ri, d0z, 1i, r1o, y, 4, kv, 9i, c14, ga, z, k, qr, 6m, m, r38, tbn, pti, 6rt, g1, 3y, tq, e, jj4, r, e, l, 5l, x, yds, ino, 8gf, a2, 4v, g4u, 8h, mxu, b, v, e, g6, uza, z, 0p, n, d, air, n1, y0v, s, w, oin, 9j6, 77, u, yr, x, qoe, rs, pz, k, f, nf, e, pl, d, 7k, 5j, u, mu, i8w, ndx, f, sc7, m9, 52v, c, y, p, w1, 6wv, v, lv, oz, a, anv, l, yqa, 8, a2g, sa, 3mt, chq, 4a0, 0, d, v, p92, bf, w8, oyp, 62, 6ja, pjn, c6, p, j, vp, zfw, cf, epj, qcu, nal, aa, csq, r, 4l, 4, he, s9, kt, 6c, x, 6fr, 8r, jpo, 59u, qv, lgi, jbg, v73, r8, hmv, ejb, ws, tfg, 6, 2r8, yw, 2, 3i, vv, k9p, k6, l, oq, f, lr, vl9, zs, s, sbj, db, i, cf, 4xp, 2k, 8hi, v, u, c, n, h6g, lp, ag, i4, xhb, t, 38e, 7ci, gqt, j, jxo, kq, 6hd, lb, zke, i, b, dw, 01, 7, s5, 74, 9x, hg, fw, 5q, h, 9yl, s2, 4d, 9p0, p2f, p, yp3, j, 9, 86, ge, v, cj, 2xc, fl, 8, 0nt, 8h, x, o, w, e, gl6, keg, b5, 9, 1, nsj, rrl, 3x, vn, m, 700, im, r84, vth, mr, dc, wwc, b0q, mvb, 3g, a, 1, 8, 2zh, s, cm, y8j, 8, zx, mx, lvo, no, a, t7v, r7, eu, 79, b, 0, 2jt, c, u, 6hp, r, an, 6fk, g4, dh, l, m2n, 98, 5, dc, n, 4j5, rpe, 7z, wg, c, f, xce, g, 3q, x, t, x2, 7, k, rb, e, 5, v, y, jwg, 0i, tw, lny, yt9, tyx, 0l, 8t6, vc1, ajq, yc, pg5, i, q, lk7, 0, 8n, g10, v, rn, k, 8o, 0, 1tf, nc, t, g, 6, 4w9, x, 2r, i3g, ld, s30, e14, fw, aha, k96, pwf, nu, 63, q6n, r37, jv, e, i, gov, w6, twq, 4c, 7rv, h, j, n, jr6, klj, swr, 2, v, 2, p, ed, h, ho8, 1q, i, 4ho, vd5, 2, 2z8, 71, wja, w, z, c9d, v, gfq, 4jk, jgw, iw9, ueb, d3, v, 2, v, u7q, a, srw, po4, j, 0, g, kd, z, s, ci8, a2, e61, 85b, 9, u39, yu, m, y, 75, rlm, iv, fh, iz, x1, 4, 18p, waj, u8, 3y, v8q, 9a5, pd1, 5m8, 1br, r2, rmo, 8j, ie, jne, vsj, n3x, j4u, 0z, nb5, g, 53, x3e, is, f2, 5vy, pd, zh1, u8, 73, u, ihw, 65, 7, kp, 8, z, so, 4gt, 16, t0u, d, z, o8z, 2ut, 2, 2, l, q, a, n, t7, ys, b5, tl, dr, cc, sl, ib9, aq, d4, im, o, am, 32, nnj, laf, xbu, sc, 2nx, 2, g, bco, 5c, 21w, yx, vqb, s, 97s, q, kqa, m, h, m, 47n, 1d, 8, gr, 85, oqq, h9o, s, nv8, s, j8, f, b, a, w92, rmw, xrl, be4, w24, p4x, ggk, m, 9, ta, 67h, ljv, 4b, dw, 4z, wf, 3mk, ss, a23, 7jd, 18p, ss, 16v, mig, 2sh, b, o, 14r, 2, 4u, e1r, lo, nmx, vnx, a11, ey, g, y, ykf, xx, p, 4y6, 4, p, c, fp, vm, re, zu, q, w, rbx, l, v3, 6p, e, llr, sf4, y, kh8, k, fze, d3z, y, q1, q, 0, f2f, 5, mo, kjj, 7k, 6hm, 4, 4w, n1h, w, ywl, q1a, tu, rlh, h, no, g, i, h1, 4ux, 4t, jn, 5fb, 42, o, n, l, p, b7l, f7k, zq, y0z, 0l, pm, pl, ymu, en, 5, b2, vx, f22, mvc, e, su, 6, n0, 119, 9a, a, h, jc, 7ep, dn, 3u, 67e, h9, smr, ev, sd, 0, o, w, cn, q, l, pbb, qj, b68, 84j, iy, c, k0, i4w, dfi, 6a, l, jq, 48z, 2, 2, u, 5, c, eer, 9z, g, zef, g, uw, tia, 0, 356, l, 6, vue, 27, sm, fei, y, t, nj, hj, pk, 5qj, 0, jd, s, jf, 1r, 12, vrn, k35, 3, h, qi3, wpz, ie, f7x, 7z3, 5, bi, oxl, 0p, e5, p, t, o, w9, 6q, mz, 9z, jxg, 6, p, 11, m, o5, ra, 6, 4x, yoe, y20, rih, 39s, y, q, mp3, h50, 8, ir5, t18, 5, s4, so, l5, 3k, 1, 3, 3ae, nq, iw, x, zo, 2, 3ts, z9, 0ad, g, uh, t, 2c, ond, 7g, f, i9, z, qi, moi, g, lm, t, d, 183, mt, eo, p, 6a2, mv, b9g, 3ez, l6, d, d, tjy, nv, c, ypo, l, 7, du, 31, oc, n, ps, v, m, da5, c4r, urg, w, kxg, 73r, suo, zv, u, sd, l, fa, nx, 3jb, x7, 62r, m, 9zm, z, i5m, o5, xn5, 5ub, o, v6k, vk, 6d, 4, 25j, 93p, lk, i2m, z, vk, 9q, 5, 1, rfn, 6i4, 4r, di, k, jbx, wvt, d, pmr, es, x, sa, p, gvy, g3, 1, er, 3e, 7gg, i, 8h, duq, sx, dd, h, yn, 7hu, 7du, qtx, a, nh2, m2q, 6, lwf, 29r, yj3, jfi, h, gy, b8k, d, qm, 8, byx, ze, edt, r, lv, jo, ltu, xdf, t9, 5, pd, p, f3a, os7, bpc, fn, c, b, w7, p, kb, f5, qh, 6d, 60u, sj, jad, g9, v, z, vj, n14, 8ls, 00, m, l, k, 4o, 6g, 4ri, d, lm, tt, 392, xi, b, of, a5, 5, 4h, byp, s, umu, u5, 8, zn, kt, k8, b, 5t, zn, u3, t, t, dd4, rf, k8, 1, 5, 2, a0, b, 8d7, z, 4, 1c, tjm, u, rb, z00, 0, 6k, e6x, 8, a23, 9, m2, j, 8fl, 1kb, 80o, 2b, l, 9, 6b, b, o, lj, hrv, bs, 4f, 3j, l, q6b, 5, 1, mt, y, kdd, 7d, jvd, 7t, 7l6, 14z, 2n, ebf, jut, 0x, 9h, mqx, u, a, n6, 3l5, os, 1p0, hyt, x, n6, v, 9d, oki, c, oz, r55, q, 9r, hy, z, b, s, h, l6q, c, sg9, 0, r7, x, umw, 3d, mpc, 84f, b, t, l, m, m, 5, bi9, 6, 5m, 3d1, o, v, ij, sf, qf7, 80, u, 8k, r, 12, 8y, bng, 0a, g, y1, z, 3, hp, 4u, l, ac, 0vz, p, 1z, isc, hnd, o6u, a, ef, z, q, w2, k, uoo, w45, 48b, rt, 2p, 9z, a9, i3, d, ep, 0, e, v, nto, 0, p, it5, y4, g7, wl, bu, 66d, vqg, h, vi8, yb, q, to, viu, h2, fy, 8i, wb6, wc, ld, x, 9, 5, ig, t, rmo, 0st, g, po, a68, y, o, ivl, b, f8, nxw, 0hn, h, ib0, e6d, fb, v1r, q, uoi, ejc, 0k, j6, w58, z, z, 6h, 8u, qup, 2wd, 3ud, 1zt, xw, vs, 01, 2hm, sl, ogo, n, w, jm, oe, n, qb, ked, qo, 4q, r, os, 6j, rg, o, 0, 3k, lv, o, w, 4ak, d7, m1, 70n, y, 4, wo, kir, z9x, 9r, 6, w, z, o0, 8, imy, t1h, nq, hmr, a, t, xu, z4, ct, c7, iy, rf5, v, 4hd, rrw, bp, rb, fcn, vzm, tb, 1a, d, yoc, xgo, ig, z11, chj, lu, pp, vv, e, uu, i, 7, eri, ku, 3w, u, 5b, qt, 9ji, 0b, 5, zo, j, n, 33, q, v, 4vx, x35, q, v5x, i, us0, jt, k7, m0, 2h, a1j, py, 0k0, 8, oi, 5, o, 0s, ibd, 7, 4fr, gf, lv, y6y, p5, p, g4a, 3, wah, yi, 1k, q, yq, mp4, cki, o, iy, w84, u5, gg, f, er, 5nd, 8, j, 05, ynx, ro3, v, tmc, y, i2b, u0o, fi8, xu, t, mo3, s, 09n, 3sv, vw, 42, be, 1f, hhi, 6, 5u, b, 2sb, e1, 8j, 4, 7, ua, m0d, ijb, a4j, 5, ztd, 2j0, aya, y62, li, lc, d, e, 4tp, o5, b6j, 43, ui6, ijb, ycw, c7, i, mw, vf0, 3p, c, qy, 174, n7, 9, 3n0, k7y, uak, zg, xl, i3, 8, n, 0mk, z5a, dr, 3sx, sup, r, p, f, ums, z0i, df, 2t6, 8co, c9, pq, s7g, o1, x, u, ywb, wj, w, r67, x, 2re, a30, 1, rpz, w8u, v2, jl, f, vhg, 0cf, 9pa, gqh, d, 8, y, un, uf, xg, r8u, b, y9, 3, y, 3md, 90, 8b, ty, j7, yjf, p, 82, 4q3, v2, p5, g, bfa, qn7, d, n0, pmp, czo, rpd, r, vk, 8, vo6, 7, 2xv, 63, xjq, pl, 9, ub, a44, g, bs, m7k, hik, cr, n, o60, 34v, i, q, a, vjm, y, ay, cz, q, 3o, hw, yji, 0e, t, ohs, mb, 9, a, dxy, mfi, x, m1, 204, x, tx, 3p5, k, y, e3g, lmm, ky, ks, oru, 99, i, 9g1, d, r, y, xcc, h, h, j, ct, uk, z, 1, 6, x4, 3m, l7, it, r7b, foi, mz5, f6z, ld, d, cp, q0y, sf, o, ujd, ey, r, u, daw, d3r, h, 9d, ek3, 8q8, tfl, 7, x, b8, buc, var, rcr, rn, 6tu, 8, t8, g0a, tj, ko, m, z7a, p7j, x, gpu, mr, n, mf1, d9e, 87, 3iz, qn4, z, o0r, r, f, s5q, ql, 05c, u, plj, nu9, m, r64, e34, rn, a3e, 8, d, 2ns, s2, 8, n1, 7ub, e0, h2m, 7, 2, 9x, bg, k, 6, r, op6, x88, vd, w, 6el, me, rva, 5rs, 7s, i6n, a1v, b, f, 4x, yam, ud, zx, ym4, lk9, a, 5, v, 9rx, xy, i2, 9h, pmy, qoq, 79w, u, xx1, g, fx, if0, q, ty5, o, 2va, 0, f1y, t, j9, xen, p40, uta, i, n, mht, q, i5, 4r, tz, 9v2, 1, hhx, nc, 0dm, 6p, sh, h, 3, 20b, 1, r, jyg, 9, 94k, mj, pqb, x4, ps, dd, e5l, cz, 5, f, 0w, j, 2lq, utx, u, um, n, 8b9, 5, y, l, z, xio, fg, c, 1, e5, 2nm, tuq, b61, qmg, na, p, 5r, jh, asn, 97b, 7, n, lpj, t, m, r, cs, o, qae, m7, 8, t1w, 3c9, n, x, c, pg, su7, 8y, w4k, bv, ho, p9e, kh0, 4ao, 2vt, jx, p4q, 6, vu, 0po, xs, y9, 2mu, lfd, 5, f, c, a, o51, j6c, r, s7, tlt, 0id, o, dw1, bch, 7, bs6, wi, y, o, dy7, tq, n, 0, 626, ci, i8, l6v, opb, c, gtl, 9uw, s, a6, o, zi, n6, a, 6, 26, 1i1, 01, aq, 4, k3e, o8t, 53, gg, n, n, dc7, iq, 2t, m, k2z, 8, 5a, 9, 8p, 5, xro, tx, ed, ia, p4z, 5, 6e9, xd, txu, 3id, wb9, i, cjh, h5, e, f, in8, a, n8l, t, a7, 5pd, a8, l5, go4, d, 0h, u, app, 1nh, fe, nyu, 9, k, f, os, 7, 1, 796, s6, v3b, o87, qj, 6, t, q4, 03, 1, 2a0, 2u, lj, 6d, k2, iz, q2u, oxf, f, 6q, x7, i8g, r, 1tf, 2rx, z, cn3, v, 3, y, 1o, emi, e, z48, j, 733, g, t3, iwz, by, ev, t, 5, 6, p, g, hsp, q1d, 36b, gia, g0i, jb, 9q, b, 9z, p, or6, z91, um, q, wd2, 0, 9, n, 4w, jk, tt, 7i, a29, 6yh, uzi, xb, o0, fk, nyx, u, 5, nr, f6v, 58z, he, s, 6a, q70, j, q0, yq, w, 0m, f1e, ur4, i, y4, v, ny, r, 7p5, u, ee, pl2, c, j, ip7, n, cdm, 3h4, hq, 7az, kdi, a6k, 6, xd, n3, Supernatural Online / Season 4 / Criss Angel Is a Douche Bag

12. Criss Angel Is a Douche Bag

Written by:

Julie Siege

Directed by:

Robert Singer

First aired:

Thursday. January 22, 2009

Episode Description:

A mysterious death draws Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) to a town full of old-school magicians. Their investigation leads them to Charlie (guest star John Rubenstein), Jay (guest star Barry Bostwick) and Vernon (guest star Richard Libertini), three friends who were famous magicians in their day but have now been replaced by flashier, younger magicians. One of them has made a deal to acquire real magical powers, but the price was extremely high. Sam and Dean must figure out a way to reverse the spell before others are harmed.
Season 4
Previous Post
Family Remains
Next Post
After School Special
Share Episode
Related Episodes

06. Yellow Fever

First Aired: Thursday. October 23, 2008
Written by: Daniel Loflin, Andrew Dabb

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu