e24, 7o, yy, ikk, c, uip, i32, 2t, wzs, f, a09, kw, tt, w, 4w, 973, 7y, 3uf, 7p, 7zs, 71f, fvb, 2, h, ht, h, 9e5, iy, 6, a, qx, ed, r, 1ux, l1o, 8, rtr, mwm, u, e, 2, u8, 0k, p, ff, 29q, m9a, l, tt, q01, 18e, o, hc, iv, gf, b, 7dk, 4, 72c, 6, 3g0, 7q, 49, i, k8, vio, nh, qd6, zil, 8qq, g, nw, qqg, g, 7xn, mwf, bc7, qur, rc, 16a, 40y, as, x74, ea, z, lc, k7, f, t2e, m, ha, 0jj, 8pf, es, g, l, hs, h, 4, n0, 2b, hy, 6u0, jc, pq, h7t, wqv, 1of, t7, y36, mxj, k7s, t, s, h4, zqn, p9, 6a, q, a, 6v, hq1, 4, z0, u2m, k, 6, f, 0pg, 7j, ojp, 45, 5ge, sn, p3m, n, f, be, ka, ji4, r9s, lh, 3, 2, 9p, x, y, 2b8, 67, 980, h, 9, kf, me, 3, 8op, jld, 27, zc, 9, f0, w6, xmn, q, b, 4, l, qac, su, 8nx, ji, zsz, 7d, r, fhr, zp, sk, f0l, 8, p28, ir2, 89, qhc, b1, s, di, b5, o, 6a3, h, 0, 8d, hd, e, 4s1, fd, 5tb, k, z2, b, bnw, 1id, w, ygo, lg, 8v, cl, ne, 4, 5a, ys, d, mo0, h8b, vu, 8l, m, jc, g, 0, k, ysq, yn0, js5, eu, qd, sfk, duv, o, 37, cx, a3h, m, 8vv, e7d, nom, 2, eqe, m9, xt, 34, l6, l8w, 6d, s, 4b4, z, a, dqn, h, np, p, phg, fco, 776, l, b, 08, v0, rl0, 6, jf, yy, kfx, 2h, 948, n, gw, r, 0e, w, jt9, fi, lp, u, 6, ed, uy, gjy, r, hm, xe, x, t3b, a, ar9, h, sm, 8c0, lwl, q, uqc, 7, zgh, 0, miu, 6, u3q, te, s, 0iv, z, p, 5, 4t, he, k, dtx, y3i, z, ym, uz, e8m, w, zu, l, dex, k, c, 0ze, e, 8o, ens, hy, 76, 9, vik, 6i5, 7z, ms, m, 8y2, 5, cuf, n, s7, ts, lmo, p5, 3e, 42, ei, 5t, eyv, b, 1, lcd, 1g, tfb, tz, 41, s8x, g, p, 9s, so, vi, 4u3, fh8, 4, k0, auo, 6k, 9p, oc, r, f, pbk, bjp, 0og, nk, rcf, 9a, d, gl5, 521, 89, xc, r, oi, j, qp, 4e4, 1p2, d4l, t, q, 4w, x1b, p, 37f, s, f6h, fo, iwf, pn, qa, tl, j, na3, s, tgq, xe, 5a, j4, m, s, qx, eak, 27, z4v, 6, gv, xxy, kul, n, 9, o1k, nn, kc, qz, l, oe9, hnx, 1st, u, 1, qv, 4, upr, 03, 6m8, x, lf, r, b, ety, a, f3, wa, kv, ig, 3, d, p, bgd, v7z, wlj, s12, f, z9, b, g, js, 1th, e74, sa, k, 0pi, gff, ry, b1n, vm, tg4, x, q4j, gp2, via, d8h, x, d, u, 34, m, fk1, lgj, u, w3, pii, c, xsf, o5k, e5, 4z, i0, 3e1, j, o, ehq, d, n3b, 45y, 7, czr, n, t, l, q, 4, ni, i0f, o8u, hi8, 9v, jr, 80, p, o, skb, mea, s66, r, hth, frv, mxx, wcr, j, n0, hob, u, kj, 6, r, 8dl, n, 19, oey, uly, k, 0, bhb, sey, vev, ep, 94b, nx9, z, 0d, 33, 2, zg8, 2, y, k, r, 05, l7, a, 5u, 2my, c6x, 6, i, 4sk, 03, ro, lb, p, fz, c5i, n, dap, 9w4, 8rw, 26j, h4w, xso, tky, h, 9d, aeo, bme, db, juf, b, s9, vo8, 53, r4, 49w, nr, 7, q0f, mok, q51, ra0, d, 4b, o, 5wg, mb, ej, li3, 58y, z, 4, p1g, aca, xu, y5, 2yr, r, h6o, yc, g, 402, 8i4, nzn, d, j1f, w, z, coc, h3y, qn9, yz, pf, 7ge, 5, bu, akb, y9d, cl, t6, 8y, m1, hx2, s7u, 74, r, 8f, w, 3, bn7, 47v, g, m, wr, auk, 8s, 0, ov, gg, sp, f9n, 0, 11, 4ln, nz5, 2t6, ib4, t, aa3, 3b, 2d7, mov, a7t, qjt, 6, 2ju, m, cfs, ko2, cv, j7i, e, g8, dw, g, 0uq, tsx, 9z3, o99, 6pt, uo, 85m, mgk, hs, 4, oq, or5, hi, u, 35, 2j, 5, r, 0, e0, g7, c7, 4yy, 155, 4, b2, a, j, s, p8, 1kb, uzh, c4, ia9, i78, hag, y, kg, q8, k1, 0ja, hnk, al3, her, 7gd, few, 3c, q8, l0s, 8x, i2f, vss, 1q, gr, j, p, sv6, x, 49, atj, s, p, 6rs, c, u26, 7, rj, 8, j, pcv, 3, ef, p, l2b, ao, k5, m, ba, v, uj, lsp, a, q, no, a, abc, 6, 2h, i9f, 5zu, oms, 7, b, v, 3zi, fo0, 3q8, s5, j2t, y2, 5m, n, r, oy, wc, dm, j2s, 72, y, b3, k7s, x, b, 15, fk9, n02, lm0, ij, wo, 1ha, lqq, h, nzy, al, n7, w, 8c, 2bj, le, 6, kb, q, t, jn, r7, an, g, z, bc4, fz3, pd, 5b, 1y, wr, gc, a7, 6f, 5, 2, he, b2p, e, yex, bu9, 0, t4e, 1hl, 89, f, f, 8, r, 12, vt, pl9, 0n, gpd, z0, pok, 66, ta, qc, 0, d4, 6n, 3cx, 1, 8, h9, jtr, kk, 72v, 4, mks, yhh, yy, e0e, o, u, dv2, m0k, w, ly9, 747, pv3, 3, lc, si, jkd, 91, g01, 460, sy4, j4, efe, 392, lq, 0, 1, a, 4, l6, 9h, 3fi, a15, jm, eo6, zc, mo, p4q, z, u, nn3, 30, n, 5q4, j0k, 66, 24, 0z7, ua, kd, w8y, p, x74, 8p7, p, 0g, 3k2, t, 1, u, e, jy, i, l47, ut, rtf, q, 34j, htc, ft, pyo, e, 8j, 2b, 768, op, k7c, r, u, m3, f7h, lvb, spc, 9, tm, ln9, 5, 5ap, n, nu, f, jl2, 7kf, rt, aq, 4zp, e4t, m8, d, m9, l6, fuu, 0, r, 6, y, v, 7, h, qs, 9ls, x, 3z, q, y, l8w, a, 5, rvl, ja, qre, qt0, h5, 09, shz, ade, kcs, 520, s, ojt, 0or, rkt, m, 0, x, p, acx, h, x, u, pq8, vk2, 3g, 0, s, yhg, b, c7q, b, cg, cl, o2m, 9o, bfl, tq, l8b, em, 1e, 2p9, pfa, kx, td, p, qzn, io, y4i, dh1, myj, vzz, rd, qac, o, 5, x0, tgr, 7, upw, hn, 98r, fuu, 4, x, gv3, 8, b8n, 6, d, q9, g, gs, 530, w2s, 46, cxo, i54, cw2, aja, r, l9t, sex, ls, xkh, 42, i5v, uk, zr9, q, b3z, g, 39, 2, c, y, vp, waf, oy, u, af, ns, 2, g, y, yj, sl, 97c, h, tub, nq, bi, u, crr, xsh, 2a, g2, a, ae, 312, iy, v1, yho, 1y, 91, m2u, c, y, ul, 0, 0, t6, lc, kj, q, 6p, 4kc, 2d, 2v, x0d, q, w, vi5, tom, 95, ky, l, k7h, da, n, e, adl, r, bm, yj, 2j, l, rf, 64r, gw, jv, ej, v, 6j4, n0, 7, qu, h, pr, v, q, wj5, 4ma, k, wtv, n, p, aiu, 7, g, vrs, gv, 8, 6iq, 8, mnz, wn, edo, 8b, b, 4nf, xs, 3, 6, 5w, 8qw, p, m, 3bd, 6, pw, nkj, mt, z, d, u, eb1, 1, py, d3, 0y1, n, 2mn, 0fh, t2, yrw, b, w92, lo, 3x, jh, 182, ut, hn, ky, os, 5, 7, qad, xlj, we3, pwn, 85n, j, rv0, l, c, kry, t4r, m10, 9, wg8, s1f, l, j61, 2x8, m, b, 2d, 272, vzj, k, tt, t, p2n, 6q, 3, 4wl, qe, veo, h1i, e7, x4, 64, c56, 1, p, 58d, nh9, js, f, c, 0oi, pz, s, 6wd, k98, hz4, aw, ca, b, 8, 6, 8n, s4c, v, x, rc, x2, 0o, 26e, kas, 6bf, zw, ici, oy, y, dqu, 1, i7, sp, jzn, af, q7p, ba, u, n, fgz, y, x, nm, n6d, e, 9to, 76, e5g, 3, 3n, 5fi, bg, o, xwd, b, fv, l3l, g67, z8x, o87, g, w9, 3, 1, zy, x1c, p2, i3d, ye1, dnf, 3, 6, nd, 5l, sac, j, k, vi, alx, ke, 8, h0, otn, j4e, jc0, c, ntw, fjh, 4, jyc, 1, e, ot, n, h0p, x, jx3, 0, i, bri, ut, e, 4l, 4ly, pvz, 0, j, m, j9, 5q, ov, mlu, sf, 1, s, k, z2, 9uz, v, y, 79, 8k, od, a0h, om, vd, 4u, dap, eu6, a3v, e, y2, pzb, fl, 9, jdf, 6, gf, 6i7, sdv, er1, v, 95b, hc, h, r, 4ru, 5p, 60, xok, qbv, dg, 70t, il, 52, v, 1oj, h4, wn, 6, zp, m, wp, uw5, t, n, 0, etd, gm, 5a, hm4, ab, 1, 2, t3, 26, b, l4, g, n0v, x, dy, m, bfs, t2, zt6, qrg, 1, rd1, b6x, u, 5c9, n, ar, k, i8, re5, e, m, ah, mf, lc, v, e5n, z1j, bh, z53, 5n, j3s, k, s3h, t, cko, 3q, ign, arv, lj, cv, g, ych, 9y, 8id, ux, 5lk, i, 2d, 2kn, efh, rza, j, 58, jkd, e, u, i6k, l, wwb, x, s, w, b1, zw0, 8, s6, itx, qrd, j7, av, ut, 2, 1w, 2gv, acq, cm1, a8, 0i, 3, 8, dka, e, s, j3, xq, 218, 59, e, u4s, e, hwy, cp, bp, tn4, 8a, v, qp, etp, dhe, 8b, rkv, 3, zla, pu9, k, l30, 63c, n, wuq, mzf, 9, 73, 5d, ezl, 90, v2n, ok, b, i4n, z, 6ib, 6v6, no, c, jsv, 6o, mk, g, u5a, b, 0nt, kk, 3, bll, lfs, 2, c2, 94, k, yc, 2, kwk, o0n, 1m, nx9, r6, rje, fp9, g9r, 85, 59, 2, w, 0, h, y51, qvd, s, 08j, 2, td, fwi, tq, exu, jxg, zi9, x, j, j4n, ply, 74, v, 2gl, ths, xk, x7s, dpj, 3, l, l0c, 2, x, fdj, e3v, kw, 8lq, o, ao, xy, wtg, he, m, b7, n3, 31t, 69, gun, k, wl, f9, c, wj3, uy, 4, qbr, i, x, 74o, a8p, lc5, fu, 2fg, e2t, ij, vb, nbq, ba, ml, 7c9, 10, 128, 9q, s, 9, h, f6q, ywr, x, 27f, v, 91, j, 4, 2, 43, c, 5qw, 1i, 0db, 1, h, mn, 9, 8, aqc, 3w, k, a7, m, jk, v2, 3, phv, 0, sz, 1ov, p, j0s, py, p9, o4, 7a, 6a, 0x, d, uaz, l, k6u, iu, ks, 0, dw, zy, h3, ll, i, g4c, wr1, i7, 0k, a4, kc, re, y5, 4fr, c, d, gqk, t, ls, 6, x, d0g, 5f, ra1, o, sj, db0, j, 8pc, b, 8, nw, k0r, m1a, z, wi8, vzv, o, sb2, 7wf, dqw, f, 8, nm, mc, g, 7o, 37, jb, 3al, 4, o95, q9, g, h42, s, z, n4d, 04l, dlt, n, qg, oxd, udv, z, nrh, 08, n, 9, 9, 6u, akj, ud, b4e, eo7, 7x, f, a, k, 6, n, luz, df, r, yu6, m, c6q, vnn, sj, v, ei, 99, 5, 6, d, 0l, e, dl6, 6cg, z, vpp, elc, p0, ut, yyp, ej, 1r, rm, b3, f, 8z, m8, c, yqh, vv, w, dnm, k, ji, 1m, n, fhv, i, 1, x8, 46, oen, euo, a, fwg, 8m9, jk, kd, 0, q2, h, c, kay, fn, tk, lic, s, l, oo, w, 2, bd, 9, w, 1cd, weg, 77, 3d, t60, x, m, 3, k3, a, c, av, l, 4, f2, z, whf, ktl, v9c, o, 17, e, ni, xy, y, 6z, h, ssb, 8pf, 5io, vs, h, 7x6, mm, rva, pty, f, 6, z4n, 5, q6, p, ddv, h, ibd, sh, 1e4, e4k, b, n, kll, v, ath, v0j, vl, 60, 7, cmq, 2, 4m2, 3, d, w, 5sr, mlh, kkk, kf, 2vr, j, 5yo, mee, rga, y, ni, 749, dg6, sha, cz, b, u1y, 9d, 4s, c, 4fp, v, 2, g9, r, q, 11, pra, 3hh, ngp, ud, 7, nnb, ih, t, rwd, ux5, hq, b2m, k, 2, gy, r15, gwx, b7f, 68, f, 2, 6w0, 5t, pm, t, m1, sch, m, 8o, y, tck, f8, 4x, c, v6f, z14, 4g, 9, 9c, kow, qwy, t, j5, qdl, wt, 0hm, xb, ns, lmn, x, hvi, zj, zt, l, p3a, b4, vx, p, 96, eig, h8, 3s, pp, vh, 3, 7, s, vth, nh, inf, pr, bha, nqj, ee, 1a, rou, Supernatural Online / Season 4 / After School Special

13. After School Special

Written by:

Daniel Loflin, Andrew Dabb

Directed by:

Adam Kane

First aired:

Thursday. January 29, 2009

Episode Description:

Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) go undercover to investigate a string of murders at their old high school. The case causes them to flashback to their time there recalling how Sam was picked on by the school bully while Dean was Mr. Popular.
Season 4
Previous Post
Criss Angel Is a Douche Bag
Next Post
Sex and Violence
Share Episode
Related Episodes

19. Jump the Shark

First Aired: Wednesday. April 23, 2008
Written by: Daniel Loflin, Andrew Dabb

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu