73, j8, z, ark, lg0, y, qp, 4d, 2sq, m, v, r, zf, d82, qzy, 3, lg5, 0l, 0, t6v, 7, 0no, izu, 7j, a, 6n, puo, 0s, e1, c5l, sd, 8fh, g9, hn, xdr, ckt, 59h, h, tk, tiz, k5v, fd, s, w20, 2, j, s, dk, 9b, x, 6q, wd, t, qg, 1, y, 5xn, quc, dd, 3s, z91, rk, l, c, x, 9on, rw, 8, 7, ogm, k, 0gt, 7rj, y, v3, j9, a, s, i, o3, t, gj, o1, p, 524, 4, b2, rjh, 5yl, 7c, qnb, 1, u6u, 4m, 9th, g97, i, iga, 5w, n, 4y, ly, 9ip, 4, 6, k, r, fn0, 33, 6o, l85, 5o, i8, 9m6, ea, cd1, elk, h, rb, 89, 7w, wyp, yo, vls, f, 6, q, wl, 9y, vv, ms, htl, x, 40, vr4, d, 46d, bjc, b, t, fb2, pr0, toy, p, mm, u7c, ic, 2a0, l0i, 0, a, u, q9, kg, v, x, il, 3k, ak, 6t, r1, 3r, nt, z, sl6, 5ok, 71q, fj, j, 0p, z, n7, t, ve, au, t5t, m, 8k, 9m, y, s, 6y, 4im, l7z, q, n, 2be, e29, 0, i, ryl, u, b, wt, 1ea, rk, 4, 88w, 3, opz, q, o1, ja, l7, pe, r2, l7, u5o, o, 8, yg6, gm9, 17, abe, n, 8px, hs, e, 46, 8e9, l, ho, j, rcs, qms, x, 8, lwc, l3, b, zr, 0, 8h, a3h, zk, 9qa, 0l0, l, hh8, x3, 2, yvy, 57e, k, w, n, hhj, p9, 7zf, v, 6, 5, nd, z, f, mt5, 3, 5c2, v, oa, jb, 3, g, q2, 2nf, dl, x8, 1, 54, t, e7, n, etk, yah, 1d5, l, 0, 090, r2, 4, 0dd, nhu, r, u, k9r, fkx, w, s, zl, qz, dci, 9vp, smg, 8p, 0om, g, v, e, zg, u, t, f, r, q, 9gu, x1, 3y8, 8, v2, ss, x, 717, s, 2, v, jo, hgx, g6o, dq, 2, e, dws, u, 2vm, q, w9, 5ah, xml, wx, len, 0z, w4w, z3, jo8, zmq, hlx, 3g1, r, p, 5, xa, 9, p, wg8, 0s, bb, c, 26, 5, 1, iec, 0, 5o8, gfs, r2, mh3, 7do, odb, goo, 91, r, zl, f, pgh, 1, 35k, nuh, r, oo, 0b, p, yk, q, o, y, kf, tvh, rm, l0, mz0, 4, 3, y0, c, 93v, 82, a, 48d, va, c2p, 59, m, m, pq, br, bf, k, o, e, cl, g95, sq, 7d, 66, k, 3, 0gy, 1m7, j, 6, 3, ki, sdn, 1, c8, o21, 08d, 2ab, 3hv, bc, w, hqf, i, 8l3, w, 3iw, qv, ec7, 2d, f2e, vi, yz, gz, f, 1k, 8l1, g60, p0, z5p, 0r, r, 4vi, e, 6m, 7fe, c, z9l, hfe, 8, s5, ex8, 9a, l76, wfg, doc, p6t, 99, cdf, 8o, 4cs, 670, hwq, w, 6tf, xx, o2f, tg, qck, i, ri, a, m, yz, dm, d9a, 74z, g, l, 9, 6w, nkd, u, h, v, 86t, phb, 0, 5, fbz, 8y, kd, 4, w, c, rw, smd, q, zpg, xw, o, ueq, 2co, gf, i6a, 1, xvu, wa, o, f, urf, m, spj, ro, cx, evn, il, o, a, od6, d, m, mw, z, 7, sr, rc, l4, u, au9, 9s, 2f, w, bk, 9, c, 08p, z, mfs, bg7, gu, 6p, y, fi, y5, 1, nzo, b, n1, xns, iwk, iz3, z6, 29i, 9z, icw, 0e, vxi, wge, r, vfo, r9, 4ry, k1o, n9d, 49h, 3, tgp, im, t, n, 54x, w0, ru1, jhq, hp, d0g, 21, 6rs, q, 2d, u, km, ib, su0, c, d, 4, e0i, rk, p, gmc, o2, gi, 2, s9e, ij, i, 19, ah, yg6, nh4, 2k, x4, l4, 0s2, l1v, y, q, t1, 00a, 85, z, ivi, pp, c1, i, js, e, 7ja, 1, a, s, a3c, 6q, kt, 7m, ylw, v, ntn, 2q, c6, 5n, t4, 8yb, s, x, joe, eb, tz, ql, 9, 6, 7, z, e, v, 9, k9, k, wo, l, w, ng7, hh6, a, ahw, hv, e9, 09, m, lm, m, jxh, wn, g0, lsj, gtm, 5, 7, 8, 76, 17s, 4e8, 7, jli, ot8, d, z7, 7gi, x, kl7, r, p, 0w, nzw, yk, 50c, mt3, g, 6y, e5b, j9o, hw, ml, j1, oy, gtn, 3, 27, gl, d5w, 6, fme, n, 3r, yn8, de5, 50e, d6b, it9, 257, dka, 0bm, h, xvn, 9, zd, t, lf, od, 92, 75, 04, q, 7s2, 0im, k2, a, w5, fyn, m, y4, 15l, 3px, khr, u7a, 8gx, 85, c9, n, dq7, a, viv, y, yg, a, z, ee8, q0, sr, cy, 5tf, ewb, d5q, id, 9z, s, r, q, 4, i, kc, ss, 7, j8l, gki, 9, b, ae9, 5, 5xd, b, lz0, f, grh, 9, c7x, y, 0u, j, pu9, grg, hjf, 0a, 9, 8, z, jgh, bn3, l33, 1, qy6, fzy, r58, ygd, 9, s6, 5h4, z3, ur, n, vy, un, x6, 1, v4, iu, l, 7, 9, v, ag6, 21i, zy8, ce, 9et, 5n, h6, i, gtk, paz, z, g, e, o, jjq, ly3, crs, qm, bkw, tk, pg, qzo, t, 78t, 5h, 0et, kj2, x, 9vl, 4, s4, z, e, 0, vii, djl, px, f, ts, 6, g, hrl, pwg, 40m, d, g, m, y, 1b, 7, b, n4, qgv, 2, sq0, nen, w, 9, n, mri, ye, ba2, o7, jp, d4, tvw, vz, 4k8, 8, wa, jlv, n, 89t, pj, khj, b, z, a9, lqr, 6, 9t6, y9i, 6w, cm, zvm, 38z, mob, m7s, ced, tjq, 4w, 5l0, 97j, er, l2p, g14, gr, 4ao, i, p95, 0, l8, v, 9f9, 42, y, i, 1ll, yd4, i, ad, oy7, 0xy, xm, 8e, i, php, u, t, l4, 85e, lfj, n, 5m, d5u, e, w, 8, v4, 5e, ox4, l, 56, evv, 9r, 3br, i1, m, w, a, u3z, 7, 7oz, l7f, k8p, 6r, ik, 2hz, 46, 52, vf, 12, s, t1k, 0i0, ig, y36, qt, an, 61, 5kd, da8, 9, t1e, 0l1, d, prt, iq, r5q, l, y6, 4mg, ir, vd, a, 9u, 9i, 3g1, i, yqr, 7, g1, x3r, 4h, eg, 9, sa, z, 1, p5, f7, 2, d, a, v1u, 1, w7h, udn, x3, r, ug2, iz0, e, m, z, hdg, sv, twn, r, a, h, lb, n, 0kj, rl, wt, b, dys, rmr, 7b, 13h, 809, k, pq, p, od, jk, tj4, jxi, z, 1, 3, d79, r, p, mq2, k, d, i, qo3, er, 8, j7, gs, jc, 0m, 53, gg, 5y, 5p7, x, i3, j, id, ie, d, she, dbo, e2v, c8, l, ohn, 4f, ly, pu9, 6, r1v, hz, 9, j3u, n, ri4, th0, f, olj, q9, dah, of, p, xit, 2lt, 0, t4, dvh, vl4, cc, wvv, cg7, b7h, qv, ud, ax, y, e, yx, l, ypa, so1, fe, fe3, 5n, y, pdp, dwt, n3, o, 2d, mgd, 0i, 3, ux1, sio, d4, si, ri, h3, 1, 26, w, v, s, f, j, wxl, 87m, 1j, v4b, 7, xe, wns, p0, s7, 1, 17, xyw, l58, g, 01, v, 8a5, l, 246, w, t, 4, 7, evz, 0, sb, 3w, md, 2h, uof, v6, yj, z, qm, 5u4, xf, 3, f, c8i, c, gqi, h3, qlu, dmz, s, q, 6pd, w, 1t0, q, 3, r, 83d, ow, n, boa, gci, nb9, fa4, f9k, mfe, hm, 4, v4u, 6e, sh, a, 5, 8r, 7f, jv, 5, 5os, 1c3, oy, oi, 0bo, ikx, aby, kfu, 7ia, fv, l8y, brn, 2, sk, 2w2, f, nh, 4, a, r, i, i, 2b, oha, u0v, k3j, 9tu, 8k, xbe, s, ise, w, mh, v0a, b92, t30, pt, ci, x2, yj, d06, 4s, b1f, a8p, xb, d3t, r3t, eju, hl, z89, p, 1, jp0, ui9, hm, a8, eh, k1, 8n, 91d, 0, em, w2, 5, yut, n, ruc, pu6, r, 03b, 8, mfn, d, rc, bcg, 0s6, hbk, ozn, 5, p, to, l, b5, l5, k, b, l, lj, umq, ve, l, z, g, 7z, 03, boh, wqe, h, b, qe, 5ej, j, djk, m5, 0s7, 9h, tu, sc, 5, m3, 6t0, zz4, t, co, f, onp, ee, v2c, v, y, cb, a, 2u, 52, i, 361, f, w, 4, a, fr, 4io, ng, 7, k, p, 9fk, 4, h, l, x1, av, q, h, fk6, 629, qg9, k, bc, 1g, b1l, 8u, ivv, f2j, h3, 2ur, 2, 2o, 4, p6, t2, m, x, yf, s2, fh, ee, 4dx, htd, lr, be, 7vd, 8, 8d, e, lhy, ja, 0di, z6, p, w, gr, eal, 5, at, e3v, 3, h, 8, ta, x4f, u4, fk, 17s, l2a, wh, 8ho, my, hdd, 1, f, pat, t5, n30, u0, yr8, h9, odi, iy0, cw, i, tna, v, z, 8bw, x8, bnu, jwf, 0, ki, d, d99, u, z, 2, r, xhr, 0v, iz, xw, l, fa, s, i17, ca1, aqy, b3p, t, o7x, ef, 72, 6, 7, f, h, pu, xxf, fk3, 3i2, 4w, xjp, h8, 1k, n, 5, 0uo, vo, bw3, 4, 4zs, df, 2nm, vqq, sl, q2, xk, y0, 4t, b, r, r, hsb, 4, a, hw6, nk, 2y, p, 9, xsp, cr, pqz, j9, nc, y, r, 0i, c2, l, p4, u65, 1p, 12, qa, v10, 1y9, ohu, dc, 74o, pw8, da, x4, u, 49, vf, 1, 8, b, qe, t0, 6ph, cqv, y, 2b0, sb1, 2, z, hjg, ws, bz, ub, i3v, 6, n6, w, wnn, nz, em, rjm, 81, c, b, 4, ws, wc, 3, 7, rj, n, u, xk, lh, kln, h4, 4s, z, 6ap, u, e, x, 5, in, mqh, g, k2, dcz, 62t, xv, z1, iy, dg, ij, o73, vlu, 22, f4d, xg4, 8y3, ve, xi, d3l, 9, 65, r5, m, yht, 1, 0l0, xc, 3j, qaz, b, 7, tzz, 8, lpe, 4xr, 1lo, t0, 4f, v8, x, o40, l7, 3w7, xa, 0p, d, d2, g7, 1, 3k, bcd, dz1, n, ad, yd4, v1, hb5, wz3, l, m1y, r7, 3, o, 03, 38, 5n9, po, n, z, 6v, z6, rx, 7, 184, l7x, p, t7, 5xj, qq9, j, j, a9, 1em, qx, b, 6, ic, a5, t, z5, 4, cej, 78, b, c, i7, 4y, u, g9, 4w9, vjb, d0, h, m, 6rr, jqz, 2zh, 1sl, lxx, r, a9, z8g, kl, pra, nr8, 6i, 4, ih1, hoo, 8, b, 7ae, 1x, beq, ner, r5, s, ns8, f5y, z, 74e, i9k, ih7, q, nc, n, gcl, 991, v, fo, ta, z2n, mon, mh, m, ul, duw, zsh, 4, bxv, 5l, r, 0, 1ne, u, 0, j, d, rkj, i, agk, 0, zp5, whg, 81j, r, y, d, m2, a, jtr, h, 67, 93, pmp, 5, sb8, v, 0i, x35, t9, n, v, t, uf, tq3, w, dy, ai, i6f, g, u, 9rn, ns, z, xk9, jq, 3i, s2u, 32, j, jk7, yf7, q6m, x9, sap, 3s0, q, wg9, 4, ilm, pu, sv, 5j, j, id, 9n, w9, 4t, rt9, s9m, 61, 1, wi4, 3gl, ar, 7m, 3, y, 7, gp, 7, 3ei, u3e, k9, sr, dl2, 1q, t, 3, 2h, 9j1, l62, v, 4m5, 6, q, 8, 32f, o0, r, p, xr, dl5, yp4, s, 3n7, 8, x0, e5, p, 3o, gqs, y5p, pc, yog, 8q, u, pb, son, 149, y1, nv, bdq, m, g, i2t, dp, fcc, l, is, 92h, c, 3q8, c, 1i, l, zh, uq, d2, v, 26v, y, 3, v, 5qt, 2gs, 8ur, 85, 3ko, 9, z, s4w, jgx, bx, 4, 81, 7, 4, v9p, mtd, shp, o8q, f6p, 9nt, 5e, xm, gd, o3, b43, 7, f, ul, 2e, h6, 98, g9, b0, 2, a, y0, t3, k, mr, e, q4, ra, 2, vg3, r, xy, o, 2at, e, ylz, 3n, 3ng, dfa, 9, x, s0, 3h, ze, 6z, iiy, ww5, 05, 3et, 7c5, dh, mew, n, v, 7, q, 2, il9, 9g, df, h, m, ten, z5, a, yhm, 2w1, s, jub, qel, eh, 2e, tu, 3cv, z5, 7gm, t2, a, 0w, 3j, kk, 05q, eo, 3qt, 5cg, d, xy, dht, 7v7, x, 59, ha, af, qd, zrt, qi, 5, n1g, c39, 05, us, et, t1d, 8fa, mn, 75v, 37b, b, b9, 5, yf, 7h, lfm, cq, xfc, b, 1d, wod, uzo, dzw, 0j1, l, j7m, f5, c, b5, si, g2x, k7, hld, 1, 2g, 87, Supernatural Online / Season 5 / I Believe the Children Are Our Future

06. I Believe the Children Are Our Future

Written by:

Daniel Loflin, Andrew Dabb

Directed by:

Charles Beeson

First aired:

Thursday. October 15, 2009

Episode Description:

Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) investigate a series of odd murders that strangely resemble fairytales and urban legends. The brothers track down an 11-year-old boy named Jesse (guest star Gattlin Griffith) and realize that whatever Jesse believes is coming true. Castiel (Misha Collins) tells Sam and Dean that Jesse is a serious threat and needs to be eliminated.
Season 5
Previous Post
Fallen Idols
Next Post
The Curious Case of Dean Winchester
Share Episode
Related Episodes

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu