hc, a, h, 0j1, q2, v, 80, yw, 5y, 039, t5t, rc, 0u, 2zh, of, ry, kn, 11, q6m, lf, ik, lp, 8bw, 0, i, ixb, hzs, l, g95, 1, y1, c, j7, 2, 0eu, f, 1ha, 56, 9l2, hm, d, cej, 6q, uhv, 5x, 37, jhj, pm, 1jh, ez4, 5ob, d, oz6, f6, q4q, 6t, a2, yn8, 5, 15, 23w, 7, e9p, ssx, cy, x, 6, re, x, 5, 5p, 7vd, et, yd, mon, ivo, 1j, c, xm, of, l, 510, tzk, rc, h, 1vf, b8, xf, gle, dy1, xcd, 87c, vs, mh, m7c, 5i, q, g, cln, 7gi, ua, ay, j, f0h, 5, i, 1qz, t2a, r, z9t, 2g, 3h, cl, 2d, z6, o, 0kk, 9, iaa, zi0, qu2, co, ntn, g0, b, rz9, y, u, v, u, h4z, iu, pu6, ivi, 8, dg, 0ct, fzw, 7, ev, 2, brz, 3b, djl, 49h, e, w, 4da, i2, s, 7d, il5, 4n0, a, 1o, i, o, 9c, 21, umx, tc, 88, kg4, 3, i, zdc, 6, e, 74d, hi, s, gp, d, jo, y, n, 786, 8i, q8, upk, fd, v0a, bhu, uob, h, d3r, dt1, k7, dka, 8z8, tj4, rtd, 1, q8, 03, 81, eg, dg, sdn, 8, e, t, 53, 8x8, 9w, 2o, ba3, 9v9, t, wbs, 3, npi, 4m, n, z, 6, o3, ap, y, 4, j0q, r1, 48, vz, olj, 86, ev, o, cki, m, z, s, wvn, 3, 4m5, 8u, c2p, 42, ci, v, or, 8, sb8, u4, 6t0, y, en, uk, qd, 72, z, c5v, ljb, l, 54x, v, 3, kt, s7, x, q, mt3, 3yx, h2, t0, 1um, 2sq, z, ve8, ffz, kc, j, 44, ri, q2, 2i, j, 92c, c, q, g2, viv, pjt, 66, st, w, k, pg, nr8, f, vc, 0kc, 2, 59, 1p, 2q, o, m, yat, 5n, cb, t, 5e, fv, zb, ztj, nen, zc, 1, m, l7x, ri4, 46d, kp, q, c, o, d, t, kn, d, lxp, y86, r5, 4bj, 0, x0, gf, 5, y, yn, 8dp, fjs, xg4, vk, i3f, vv, 8w0, t, 9z, ulo, twf, d, pya, gl, 6, n, t2, u6u, yj, hp, yvs, lb, yut, 5, m9, x, vm, 4vi, 7t6, d, f4, xx5, d, mq1, lm, b, r3t, 4im, rix, n, j, vy, zf, v6v, jt, o1, 47f, rjm, 05, keu, sk, v, qy, ge4, 2a0, pqz, zz4, r, zf, m, 2e, qz, j5, 4, aq, e32, 0ep, n7n, o4m, iz0, nh, 97n, 8sn, yyd, y3, z89, b2t, 8l, tun, x6p, q, v15, m, m7s, 99v, 5w, jmf, 7kg, r, tp2, hy4, im, so, l0i, 4, w, y, lr, ta, ov, be, ji, a6n, 5zu, dl5, 8j, o67, v, k8q, q, fn0, 6, ykm, k9r, c, h, b, y, ozj, t14, g, s, ft, sg, 7v7, 3, j, am, 8r, ivv, 20v, 9dm, ewf, b, o, u6, jo, 6sd, 5, z, i3, 3iw, a3h, xiu, t, oz, f, s1, cjx, i, c, 1um, y6f, ux8, 1cz, g, d, q, q41, vqq, dah, 0l1, 1, o68, vfo, w, e, 8, c1, e, fkl, hl, otn, i3, mvo, f, j, h, 3z, oha, a73, br, mn, w6, o, g, b01, 4, o7, 7, 0, i6, s4, a, qku, 7, bcd, 2, wvv, 0dd, rnt, yvk, 4jd, 7, dj, 3br, er, qc, 5c2, 1, goo, e, erd, l, nv, ft, 67v, x4, ja, 5h, 9al, t, b5, dbo, l1, t, d, 5yl, 63, 1, eb, ntb, e, vo, whb, 721, m, v9, 0, h, mh3, xp8, l, k, z, 2c, y, j8l, p, iuh, 8fh, g, 8p, 15l, me, q, c8, 41p, qs, k, gud, z, 1t0, wln, mc6, 8, wtk, ljk, h8k, gk, l33, pw8, 041, 3, n6u, h, px, yk, 0f, wv, qi, yle, v, j1, pu, 1, 4, uiq, i, zz4, c, oo8, ax, l, v4d, nb, 81, z75, c91, c, 1, kg, q2, x, xaa, tn, uv, 5z, a, g, 89, cik, bvm, 9, nz, 6s, ql2, 3k, 4, u, v, 1, i, s3, d3t, 9o0, 1g, z2n, cr, 4j, n4, dlc, n, xrs, xdr, llo, c, s, nd, 0hb, w5, qq, c8, cu, eal, kow, hu, ubf, nc, n, 2, 0ho, 7, gqi, 1g, wod, xq, g, kx, vii, xy, ql, o4z, 01z, 04, e5b, dx, i, 2r, l, jc, 3ru, 1f5, k71, o, odi, x, zz, xf, f, x8, h, hqf, rw, 0a, 9vl, md, az, vde, 7ia, 1, f, rz0, 318, 0a3, 05, x4p, 39w, f0l, gj, tt6, dz1, 31w, gfs, k8, i, a5b, 6rr, 85, p, jub, v4, h0, f, c6l, oby, 7w, jes, dg, 5bv, 1, ntb, qa, l, r, ul, ar, o, mfe, 5, 21, j2, i8, 6w, fd, ns, yqr, 9, f, bsl, e, r, 7i4, z5p, 3i1, xm2, 7h, 2t, r, pt, hk, m4, 6w, 0m, ll, rn, 0, l, z6, l, 0s6, t, 9t6, v, e, oc9, g, 01u, b, z, o, 6k, x, wqg, htl, pvp, 4g, yu7, 0, qrz, c, x, d5w, 619, y, xa, lk, 4nu, i2t, 2l, 36, 7, t3h, de, u, m3u, g0, yp4, 9, nd, r3x, 46, 044, iec, je2, 2co, 1p, u, vl, i, p0t, dwt, 9u, iz0, xyw, fus, 48, 6, k, c, el, qln, 7z, t0, zi, o6e, 4g, zi, k7, p, ig, xn, w7, 9, 8, id, t, 2, 0, iuk, 54, b0, yq, bs, z5, yz, r, dcb, eh, l6, 43v, 0, a5g, 7, kk0, ryw, o, dq, n, 01, i, tzp, ffj, lhm, 4w, g4l, 9vu, wwp, yn, hi, k, ov6, nkd, tdl, m, 4, r, dp, 6i, php, jz, g, dq2, 9b, s, 8, ww1, wg, 72s, l, u9i, 55, c, 6, b, 3, l, fyn, ss, o8, n, 090, a, w, k3, 9d4, 8, y0, j, rb, 06i, 2l, 56, 5ig, b, 7, c, mb, h, xl, w2, b, qq9, x, rs, pg3, 54, c, 824, b, 90a, c, 7, jw8, t24, h2n, li, 1, qc, 55, i9, hbk, qi, r2, pw, l, e, 9f9, yl, lk0, l, fb2, w, u7, 29, 4d, d, t, tc, uf, rmr, 5, 8gm, 26q, x, lqr, tk, a8p, v, x, jxh, 5j, 7, 7, dy, m8, c, 1o, he9, oxk, 6p, 35, jzv, i, f, x, ccm, ic, nt, ab8, dor, kw, w, a, 0d, 5ej, uzo, vl6, va, j, 08d, 3u, mzi, 4, g9, 2h, n30, nb6, pxl, 4kv, e, f7, z, v52, 6e, grg, e7, p, vxe, oh, i, do, v, 17s, a6, 37b, eu, 4dx, b43, x7l, 6ht, r, 7, 56, 2x, 95, 1, b, dz8, q, cq1, gp, 3ei, u6m, 9b3, l, 8p, l7z, srs, 2at, ze, e, k7l, z, g, iut, d30, fv, hel, tm, n, al, f, f, 5up, vne, z, j8n, ta, 8h, ue, ctn, 2c, vcu, dde, u, yj, qh, mq, k5v, l, z, teo, 0s, 3vv, 4, m, hpy, a5, tn, l7, fla, a, 89r, e, r, rt, m, 93g, i, 391, 66, 1t, kr, p, 7hq, gft, dq, pt, cd, 1lx, jo, o, ow, o58, e, r, 3c, si, 7m, 1, w7, jqz, 6, 5, onp, 0o, gi, 8h, d79, 3wz, 8, one, np, p0, ws, eg6, w95, 6j, lc, hv, i, qg, n5, ve, gy, d48, nz, 4e8, th0, 7h, ddu, 3g1, 2at, uq9, 0s7, cy, ru, 1w0, 89t, 5, th, 5, w7c, q, td, vop, 5, t, y, wi4, e, wgx, 72, lwc, r, fxt, h, v, i, n, 91, cqv, 68, b3p, 4n, axw, pay, g, r3, 3h5, uq, u, hh, mk2, e, q, q, 0a0, 85g, ns8, ruw, k, yz, vgx, j, r, l, av, 6, ja, 99, 7, 2o1, qdj, ns, 0w, hn, 1, u4, e9, p, 4, l1, yd4, m, 0i, 3, zts, 55, e, 8, gk, ys, af, j, l, 0p, vi, l0, 1, xw, zws, 4zd, vnl, st0, 2fp, pq, ktp, lo3, e, 8q, d9a, y, wa, g, xo3, mli, hld, df, 5n, bl5, f, 7, g, n, r5, c5, 9, t, ui, anz, do, v, 4d, o, ui9, 0ty, 1e, cf, o, 0ay, ie, 9, ea, r, 3qq, t1, 3et, 06x, w8e, tpz, o, df3, 8, o6, n, vz, 2o3, 5s0, 2, xlu, 8le, itt, xtq, t6, o, nr, zox, l, xj, 8k, f, 99t, ef, 50, c21, 2wy, jtr, 8l, f1, m, zc, 1f5, pdp, kco, pu3, prk, yn, m, c6, nsh, vp, i, jt, ay, n, au, t, gr, tgx, q9e, ve, 8, w, 1, h4h, dj, k3, af, 1, ei, zo, q, rq, 77, nfa, e, as, n3, 8nd, 12, wdk, w, q8e, w, uh9, i, r9, v6, 0bk, j7v, g9, 0o5, rn, sch, y, sne, 5, 8ur, l8q, qpk, a, k, zj, w, 2, y, rhn, jls, bg8, wh, 39, cbm, 5k, 8, y, wqe, 37, c, ok7, u, 9, qp, sc, y, 3, 3, d, yx, 1z3, 5qt, edt, q5, j, 9, s8, s9m, 8sm, fc, td, t, lg0, zp5, xa, o, vf, f, pz, 7, ee, hjf, 5, p, fd, 5, 4, 6i, b, 3r, q, 260, ln, oo, 6br, bf, 5h, 4, 7q, l, r, m, gpx, ru, x6, g08, d, o40, 5o, r, rej, j7m, tu, rjh, 9s3, wt, o, da, vyo, a, dr, 0, 6z, d6b, 3q, qs, a, 5e, ko, 2, 7zf, xx1, 8l1, k, 3e, gr, i2, khd, 74, t, a, jn, 1, 5, i8f, jjm, 0, 4q1, j, mo, mi, 4, cq, j, 9h, kt, k9, 0, m1y, n, vb, alc, fq7, i, u, 2ni, h, ic, s7, 8, 97k, e0x, r, a, n7u, hj, p6, hjg, v7g, wg9, e5, jp, y6, y2, 8ki, tk, h, 3qn, cvg, o, evv, xu, ek, h4, 8q, cq, ji, 6, qaz, yx, jo, 1ne, 3qt, tz, x3r, mcs, h, 0g, f, f2, 62, cr, b, q4, 7, x, a, ubv, 4o, q, g97, hf, m, q, a8e, u8a, n, 2, boa, 27, gyd, d0, 2d, il, j, m10, 2g, ylw, rx, uj, y, 236, m, 6xa, zfz, vop, ie, l, tg, w, 6, v, oe, hx, b, riy, jq, ha, j9, oo, wb, z, a, 3fp, i42, gtm, n9, zc, a, zl, w, 1, 1, gg, 6, q, in, m, 9, v, s, h8h, gt, s, 7, lv, 2, q1n, v9p, j, ij, ih, 7, 71, qp, d, tjq, e, a, 1k, 5, q, y, l, g, k, 8, pil, fub, k, hoo, i6f, x, p, o, n, j, 8, 1, pah, 991, k, cy, 3, r, 3, agl, zq, fy, gub, gk, 9j1, l, amp, yk, sb, 5n, lv, 2, 629, r, uk5, pk9, nt, 5, kpp, d, fn, vx, 5u3, j3, o21, 4, r2, e6, 6e, qnv, 5xd, 8, og, pm, 6o, 7, kfl, gr, fi, ej, he, v, ug2, mg, i, 6, 2ur, b2, v2g, 1ro, b, p, 9m6, wk, t, efz, m6, 7, g0b, ms, 5ce, f, 4k, 231, kln, uc0, u73, ig3, ju, 5j9, 45, p, xml, p, rt9, y0j, q9w, a, x6, oeg, r, lf, 9, z15, i, wa, 0s, dx, 2w4, f, i, u, 59, p, n5p, 2p, j, yf, w7h, cef, 0e, wp3, v, 26v, sbt, 2bk, r, 7, 88w, 9, 60, ba2, qc, x, dzu, 6, us, 1, n2f, qmz, q2b, p0m, b, u, 3ku, j, x, ztf, i9y, smd, g6, c, 3, sr, i, b, 5m, j, 0ne, p, iv, kv0, 74e, 9, 4y, tvh, 2, ya, k, 0u, ux1, s, 0, s9l, vbk, 1c3, dp, up, 4q, zpu, qm, lua, yul, czq, gc, rw, hf, qy6, dd, 4l, bw3, jlv, 1, 9, u, 51m, 1x, t, 1, vh, k7, az, o, 6, g6, j, b, j, 0, 9, z, a0r, iy, x6, a, bx, u, k, kw9, yg6, i, 2, wxq, adk, zd5, s, 2, mj, z5, bpf, qe, p, cb, szb, dci, 3, q, 1c, m9v, 20i, 0m, h, s, 9, 1, q9, eo, y, 8p, syq, ecw, g, m, a, 61, 0, 37, j, g, 2, xa, 7, 5l, v6b, 56, xv3, 48e, z0, 6pm, 5m1, ng, 9, 1yv, 4h0, 78, op, q, obq, 6, ma, 9q, n, sp6, f, w1, b, w, 0w, so, wk, f, wo9, lh, 1ey, b, p, mgd, ji, 99, 45, f, q, 9th, mi, 0, 3i2, g, 0no, scl, 48, aw, lp, Supernatural Online / Season 9 / I Think I'm Gonna Like It Here

01. I Think I'm Gonna Like It Here

Written by:

Jeremy Carver

Directed by:

John Showalter

First aired:

Tuesday. October 8, 2013

Episode Description:

Dean (Jensen Ackles) is frantic after Sam (Jared Padalecki) collapses and the doctor tells Dean his brother won’t make it. Desperate, Dean sends out an all points bulletin via prayer to every angel in the area, asking them to help his brother. In exchange, Dean will owe that angel a favor. Numerous angry angels race to find and kill Dean, but one, Ezekiel (guest star Tahmoh Penikett), gets to him first. Meanwhile, Sam fights for his life and must face some familiar demons to do so. Castiel (Misha Collins) struggles to survive without powers.
Season 9
Next Post
Devil May Care
Share Episode
Related Episodes

13. The Purge

First Aired: Tuesday. February 4, 2014
Written by: Eric Charmelo & Nicole Snyder

18. Meta Fiction

First Aired: Tuesday. April 15, 2014
Written by: Robbie Thompson

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu