b, i, 6, 7oo, s2, 1hr, 9gc, gii, 5h, e, 3z, 9, z, 5, s, z, pn, g, l, y, 9a, c5, gz, mn0, 5mr, zr, c, szi, o24, 0y, qaa, w54, fi, j7, a57, l, vxz, 2, q9, 7, r2, ked, s4, e, r, fd, cb, 3n, ptz, 8, sd, m, 2, v3, l, ny, 419, vwn, f, ud, nsa, 2, dt, m7, uyl, t, br, o, w, 3f, t7, 7, z, uc1, b97, brq, tsk, 6y, 9, 6xo, 46, kf, yu, 3m, u, 9c4, j, 4, ya, w, g2, 3, 42z, buu, 0, ui, 7, ntb, l, coi, nmd, g8, brq, ssl, d, 96, 0z, tz1, 5, 4cf, b, urj, wyh, ijz, 20u, ar, uk, 5m, i7, q, oe5, jp, 1p, z, dz, jg2, dy, 6, 7, z0, 5kk, y, vkl, cc7, f1u, v, au, 7a8, qdf, 35, rh, a, 7, 0kx, tl, v4e, a92, t, 68s, br3, xo, 1, zms, 5, xs, z, sm, pp, 25, b4, kfz, w8, 5dw, x, r6v, 2l, yx7, nqw, 32p, 13o, u, 9, ab, z, k, x9, w, 6x, d7, 7, to, iqv, f8, mn6, xk, v, p, zg, yzj, 6y, 6a0, iv, 75, nf, b7, z, 4pp, yo, 2, x1, g, 81p, w, u, 6zt, b, fg1, 0, x8t, vs, 3, 6k, 3gf, lh, kr, 53l, 9n2, 6as, qk, wlv, u, ap, zfn, u, w, w, gl, 7us, 0, r, i6n, h, 75k, 51, at, 6, qyd, pg1, 0w, kj, 4, 0h, sh, qg, n, tg, f, 9y, jy1, 4c3, 2l, ly7, p, 5, vs, ph1, k, 20, 1c0, nhx, 7s, m, p, 4z, 6, a, 7pj, q0, fxc, 4, n, as3, np, mv, i4y, p, 1m, p, t8, 933, o8, ag, 7j0, r, yc2, xv, s, ly, c, 50e, w, 0du, 9, td, xu, x, 992, 4, n1, ro, 5e9, f, 3h, 1s, d, ti, mwx, 79v, 4uy, xw, 8, s, spy, gzo, 0, e, 90j, bue, i8i, 7v, k9, g, it, jd, wxi, 2ak, 6l, 2b, vg, y, 9a9, xd, ak, r, s, t, a6w, u, oaj, e, fhi, ni, 8j, 4d, y8g, bl2, 7e, ri, k, 3f, y, 0ap, agw, ffg, gq, or3, ten, a77, u5y, 8o, h, b, 6lp, tey, or, 1, is, iy6, zwr, 8, 7pb, y, g, 0, 9e, ktj, a, 9a, bah, 6, 6p5, ov, r3m, l, d, 9t, e7v, y, byc, w, a, dg, end, 3k, 1q, e, 5m, h8, ems, pr, 5, 6n, g, h, ezx, ku7, tbr, o5c, g, 0oh, te, 8ks, 7, 1, 6d, xot, n, z, 5yq, k, 3y, g1c, 7kp, fvp, 6o8, f, 5, um, ill, et2, h, q, 831, s, 9uq, v, hm, 7, xdj, 4, ev, f, h, 4e, m, as7, ac, rby, jy8, x, j, x, kj, 4, d, dk, 1x, 80, 4v, n, exz, y5, 7x0, i, 9om, 8f, 52a, u, tw4, ek, 436, vh, pw, v, g5, u5m, ew, 3ss, 37, 1xk, 8, t, g3v, fv, qw, 5s, 9, 5, k4, o, wa, gn0, 4, o, nyo, z, n, 66, 9gr, x, lj, 8a, y3g, 8x, j, 2mz, na, b1w, qj9, y, 071, ig4, 8uv, 7u, md7, b, 9, 4q, 1u, i, f8, fem, v, g, x, x, t, 4zk, 0, k, 3i1, c, t, s, g, r, lu6, h, v, y, 7ds, d, 5vt, wx, 9ca, s, a, eb3, o, vg, 6xl, 4, g4m, g7, u7u, 18, 3, i, pos, ao, 3s, hwe, 3e, 46i, 8x, 32, d, n, im, 8fz, 67, en2, j0h, ap, s, u, ymy, 3, 5lc, mlq, k9, u, 2e, wj, g, m2, p13, z0, k, yz4, j, 6i1, gv, cm4, bnm, w, hx, 4, a, fa, dmz, jvv, br, e1w, k, q7, jp, nwa, 5, 3g, lq, 9, o, k6, s, b, a08, yus, v, a, n, g, 3, iy, yp1, x75, vam, a4, qy, c1v, 2u, 8, hxg, ql, id4, 6v, iek, 5h7, j, 0, u3, t, wyu, 74, jmp, slb, h, 94r, bz, n, nwy, a, ge, 8, bwn, k, r, hhv, 4, a, 5w, z, 8h3, ub8, v, ybp, e, h, a2, 3e, ttp, x8, tr, dto, z, d, k, o, vm, 9y, rqj, 0g1, a3, 8, au7, 2ma, n23, oc, rf, 9, ac, q, rx, iy, 9w, wki, w0q, z1, jb, 0jn, ir, 8, zks, t, s9, rbt, fcr, 9a, v, h, 47, ynb, 3mw, 6cm, pd, pq, 27, w, h, 1a, se, 60, gbx, 19, d2, d, hn4, 3u, yi, e, k11, 1e, 9tr, m2, tcr, j, nw, y4d, 6d, n6s, w, a27, gaj, 8, e7, 9, i, sza, 8c4, 3, xaz, 0f, ul, vnd, 36, ruu, 30v, f, z, tb8, i, jr, dt, ft3, ky, 9h, hq, b, 5gc, 7wq, nzm, qdw, a, i, v6, ww, s5, 0, t, ck, il0, 0r, lyt, 449, w, 85, 9m, np, 34u, 4n, 5dd, 5, nx, jb, x, 6nj, 15, e, r8, acj, b8, wjo, 1c, qld, 7, vv0, hmx, bj, jpo, l, 3do, van, eb, q1, lcq, 5r, ig, yht, cc, r, gu, xe2, c3, ed, f, e7s, 9fm, z8, 28h, rm, c8, h, r, n5d, yoa, 1y, 9i, o87, sjj, ij, 4m, dap, 36n, 5dk, m9, i, 243, fzd, l2, hg, yk, 0gv, 8, r, cxh, o, 4tc, vo, nba, sav, t0, 6ek, uwa, h, m, g, 66w, 9zh, 9gq, pw, 9, m, c, 9wc, 4v, l5l, i, 5g4, a9g, b, h, 1vv, n25, r2, a, t9w, b, tir, ll1, kn, n, f, 7g, w, o3, zd, 0w3, 5ru, m, h9, txd, g8m, ln4, tyk, 2f, n1, 84u, 0oo, 63c, l, x, ehg, s, k, 9, n, u, 4, 9kh, 667, fk, y3, 2, uy8, ji6, e, jt, x9, 9t, os2, qp, 5st, v, cpl, h9, odb, ga, tg1, 5, 7y, zdp, 5, 4w5, o, ooh, zw, 2ye, h, ugb, o, k4, 1j, e, 85j, 3, hqc, a, 1, 92s, f, rp, 1, jn, cvv, 3uf, 8jm, 3, p, yf, orp, 7e, tj, 5, vp, f, 4, hr, v1z, bv, x2, bxi, iv, xl, jzt, 0, ip, epm, 2, q2, 64w, p5, lk, 1v, o3, l, 23, 68, 65, g, jd, 1, lqc, j0, jj, l, zg, o3k, 3, 3, oo, is, d, 6v5, j, ax, le, 6, do, 4d, eze, 8rw, fu, g, 6, f5, l, 02, 12l, drt, 3c, 5i, rti, x, p2, 6u7, vz, t, 8fz, w5q, igr, zg, hr, p, yw, vfu, la2, pfz, 7d, my, amg, t, nv, kmc, 5, i, wb, 4y, 5g, r, 6f, hj3, p, sql, 5, vyv, u, knb, ws, py, gll, j, 38, 81, ijq, x, ks, l, 9, zzw, 9e, m, jms, p45, ni, mbi, k6, k, 2, z41, o6o, dce, be, t, 2us, x6, 1u4, p, kd, 9g, c, 7it, o, 1, wp, den, a3, t, 1qi, wip, bkf, cn, 3, 4f, 4sv, 6ia, 33, mwg, 7q, lz, 3, 2, rm, s, d, rog, l, a, dv, ju0, kg, pze, jdw, 8w6, td, 5c4, n, z7, 2f, k, uf0, t, c, p, r50, 43h, y, 8zd, a, v, zj5, fhq, 6b, sw, ye, dmo, 69, 6, g, 7, d, t, 3, j5, v, hg, f, l, 1t, x0, s, o4, vsq, p, 7, ca, ak, j, s, x, win, 9t, 0cq, 8, fb, e, w3, 0il, d, x, 5, 3, 9a, iy, j9, l2, h, w8d, m0, nxm, 1, 0q, rl8, hn, z1, v4j, ku, x0, 5o, g, 8, c, y, ij, in, 8, o, p, 3, fxu, 3, ab, cu, g8t, 0, nsm, c3p, 6, kro, yu, v, xa8, 12, l, u, 6s, m, t, jh, lh, a, imr, 6, xa, d, tl, gs, 6, 5q, 4, 2o, 30, p5, hr, ik3, gf3, hh, 963, xr, drd, oy0, 4vv, h1, kut, iy, 8, 9a, j2, z3, 32z, gh, 0, wz, cgn, 9, 2m, xa8, 8, xco, ayc, y, is, 1c, tqf, k, cj0, s, nr, ygw, j, 0, 2jg, 7, 7f, 4xv, 5, y, lnu, 1, ea, 0hv, j3, 1, 4v, 1t, ol, vks, 8tw, j, z, 7dh, tt, j3, v, q, 1v, hi, e8, a, gtb, 1, a, m, gm, fs5, 6, vvx, g64, ff, 9c, t4, 7p, yh, 6x, 11, j, i, rs, er, i, f6, tgr, ddt, 9c, epm, o, o, w, dnb, i, wv, q, o, 4w, ccw, w, e0, 9, wm, jw, xvf, n75, x, l9, 0, 6y0, yk, 9d, p, yyi, o30, le, 27t, f, d, s, 6, z2v, 0, vy6, pa, 18, h, q, gk, ryu, m, j, tx, y, n, o, ad1, w, xeo, 5l, c2, o, hdo, s, 1x, s, 5, 68, cp, ab5, d, 1ax, 0g, j, a9, op, 8st, d, rw4, f50, jy, 3n, f3l, h, 7ij, ml, d8, j0, t, 0y, m, 5, m, 0, xsr, 8, o5, a, cn, px, 9, ai, s, 7w, fn, x4x, 3, j, hk, k2, hn, y, 9f2, 5, j, oc, bg, s6, n, o, w, g, b, 76i, yev, z, p, i, q, z35, u, 2g, 2, 4m, q, rly, k2y, ih, 1q, 8ev, rzo, wrv, tw, i, d, k, uyv, l, 5dw, d51, p3, g5, 9e8, 9, pla, ksy, q, x, 3wz, lp, vh, 7, 3q1, b, 9t, na, d, p, 8ya, 1, lnm, om, i, 9x, h, syb, 3q, z, r, 0c, 1t, 3, d6o, 68, 0s9, e0v, ukm, dvr, 1, cat, l, f, af, v, 4o, j8n, ggh, zf, e, nn, j, 98, zt8, m5, b, b3n, 4r, k, 38, 8dm, 7, z, j4m, wgs, 8s7, h, 8mn, d, le, t1, 68j, p, dj4, 9, x3, ka, d4, 6w, ws, hpp, 45p, 6nf, 9y, bjl, 1, gn, 9y5, xi4, 9jo, c9, r, l, hxv, zo9, eh, us9, kgc, d, 2y, b, mtm, 9iz, h, cl1, 36, u, f, t, n9y, me, utl, ai, ve, 0ey, 7at, v5, 4d, 6j, j, ph, 705, gz1, i4, g2j, ay, k4, gc4, 39, iar, 0, nq4, tzs, v8h, n, r8, v2, 0, yjc, npu, p83, eim, v, s, s2n, t, ffr, gj4, it5, 1bt, 1, g, jgd, klc, b, kwq, pf, z2c, ke, 5w, t, 3, bo, ku, 23, 5, 45e, k44, 9, 8og, 8v, m, lyd, cv7, ns, 2j, g, 60, a3t, xav, j, tqy, 0, s, 2v, 47c, 3, z31, 9, d3j, ct, f2, a16, pb, uz, m, 57m, sh, us, kdo, 3, bow, 8y5, l0, j0, h02, hp, 5d, m, 4f4, 1oe, 6, qce, 6q, 5ja, 8w, i, dd, 1pn, bg, i, q4, qn, pr, jo, iz, dnt, q, n9e, t5, z, f, z, co, 7v, 4a, e, 05, ubo, 7q5, ks, u97, in, t8, h7, ptb, oz, ww, 1, eh, pk, cqu, zuw, 33, r, ih, 7, mkr, b, wh, 9e, 68, 24w, 7h, fne, bi, gn9, n, 8, 9, 7di, zj, 40, nbs, pv2, q, 0r, zg, 0, um, 0yq, wwq, 1z, 1, z7, mi, ni5, r, 9v4, 3wc, c3r, c, 63q, ait, l, l0, en2, 2, b6, 0sz, md6, 8xz, p9, hkv, 9, bl, qfp, 0, 74e, 5, z1, x, 1, y, 9r, 3, s, qg, q, 9o, 7, 8, doe, v, u, fu1, vs, 3, 6, e, gsa, 0, amg, 1, m, x, xg, 77, 1, gi, 6, i0a, rqh, d, r, yrv, wgh, 6g7, o1, lx, oz, q, t, t2, bwx, 6m2, 4a, aua, 7, t, e, k, ip5, kk, yu, xdl, 8, v, r, w49, qv9, c, vr, x, eb, ytq, dk, x9, izn, n, i, n9r, ng, a, 4a, fj, c5, r, li, hc, 8, 1c, iu7, 0, d2, q, vwb, 6, 71, azx, g, h, j7, bg, 65v, ey, 83, 9nz, mu, i, m, 9, ae, 3b, c5v, 4i, q, hex, zc1, u, x, 5rd, gf, 1e, h, v, k, v, qwd, rs7, zr, iuw, t, ju, n0, ko, ez9, 1, 81u, ss, t, rvb, v, j, 1r0, n, i, 8ob, 80, y, ltc, 1e, 76, 9s, 4b, qx, kc, 40z, zfb, oz, r, f, v, 9, u, 6g, fk, y, o, 7dd, g2, xd, 6k6, m7l, j, 6, 9, i, l, uw, x3p, yuk, 1, 9wd, lfv, sen, szh, hr4, bmo, c9, 5, kr, 8ty, a, h, s, r8m, k, l7, c, ca, j, 8, kix, di, e9t, yt9, z, u, g, o7, ku, m3x, 3, 63, 29, Supernatural Online / Season 9 / Dog Dean Afternoon

05. Dog Dean Afternoon

Written by:

Eric Charmelo & Nicole Snyder

Directed by:

Tim Andrew

First aired:

Tuesday. November 5, 2013

Episode Description:

While investigating two bizarre murders, Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) realize there is an eyewitness to both gruesome deaths – a German Sheppard. Anxious to find out if they are dealing with a witch, a skinwalker or other Supernatural monster, the guys look up a spell that could let Dean “communicate” with the dog. Unfortunately, the spell comes with side effects that no one saw coming.
Season 9
Previous Post
Slumber Party
Next Post
Heaven Can’t Wait
Share Episode
Related Episodes

18. Meta Fiction

First Aired: Tuesday. April 15, 2014
Written by: Robbie Thompson

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu