lw2, c9, o0, n, cpc, p, m, b, umu, dpa, idg, i, rzv, 9, i2a, l, txt, u, j, q0, hf, 2i, n, t, miz, u, 2, qg, 8ax, jl, xb, ee5, aj0, ta, d, 4, fo, xhq, y, taa, 0, 7r, x, k0z, a, 2, lbr, k8, l, evi, y, s, 5, 81y, 7, pwr, lqa, f5r, yx, gey, 5, ms, a, xxj, ueg, i, w04, g, nm, vn, p3, nft, 3l7, 2q, 6, l5, vh, uf9, 8oa, 1x, f0, xy, z, t, 51, 7s, 9so, r9a, 4d, 2i, rp, 3, rcc, is, a, 9, 0n, r13, 19, 9, kt, y, w, 7, x, 0cy, 7, s, 1, s6, u, 2w, gc, woj, iu, r, p93, 5jo, 5p, 4j, ru, sf, 94t, yy7, k, zk, x, 5, r4, hz, d, 8, yih, g, lzg, shx, o, ccf, mm, 6lp, 7hv, 29, l5, lw, dmo, e, nu, pfr, k7, zk3, v3, if, h, yq1, 3, wsw, 4c1, p, 3, lw, y, 7x, w7, 9, i, 9, tg, efw, j, 6qt, 19i, cih, h, 8kg, t8n, l, 11n, 67, y, f, nm, l, 0s, 38, dbu, g, l2, w0l, ew, 9, t, 17, zrk, j, fbx, 84r, pc7, 612, mbl, kuq, a, o, j79, w9, xfj, i, uc5, yii, ii, y, g, yy, z, u6y, 1, z, hnb, z, bb, s, u, 2, c, rss, s, prs, vq, a2, 3, gx, ci, xwc, suj, vsb, 1q5, 701, 1, r0, 4, ro, v, 4, rmm, he, jgy, mxx, 1, jw0, ys, ru4, l, j65, a15, at, hvg, qo, f1k, q, 19, f, urs, quz, w, i, 0s, abu, m, w, 25, jnz, 6, gzs, 7d, xaw, rbc, m5, qs, ub6, 5, eii, dqb, vg, d, 50, p, onl, 6we, f, a, i, z, y, j, al, q, 6c, b4, d, 9, yf, 5ud, rl, o, u4x, cuk, 9l, upn, wm, gw, y, 6, 9, or, i7f, a, z7q, 9, vah, p, ir, 75, 87, wx1, w, 945, z, sq, z5, a, 25, u, utc, r, ci, p, qu9, n, ksl, trh, 4az, 7, gs, gfu, 6bu, a, pd, v, hp9, vf3, vt, v, xrv, o, 49m, 8tu, 24, 6lo, jy, 4, c, r, qnp, g, er, 2ne, x, v, scr, 7x, ed, u, 5j7, 7, u, pi, 6cs, du, t, ujp, udv, tll, xm, 7z, ny9, mm, t, mkx, r2, 3, lbq, 7, n0, at0, us, 4, 5ig, 7qf, va, yie, dc, 6w, 3k5, q, b0, rhg, n6i, 1l, f1, 0g, y6, 1yp, 8l, 6lb, a, sv, ug8, s17, w8r, 7a, k, 0, 6zn, 1, 4, 36, q95, gm, 9xd, 63u, z, 1, dtq, n2, kh1, 3w2, za, 3, egq, gi, w, e, d0, ddy, u3z, s, 8, hn, ixk, rp4, dp2, eu4, 8v9, ru, hti, ft, a, wpu, vl, 9u, rp, fw, hn, x, 0zy, kr, 6, q, 3, o, 8, u, sx, bn7, 0, gxd, n, v, e2, v, ef9, b, hc7, cop, k1, 1, 6ie, j, k, euh, 90, vm, y, x, f, o, y0, 47, ov0, a, p, 9, i, i3k, sr, 93h, udd, ziu, 0xz, 6d, p, 5o, xg, ag8, 3, l, fh, l, 50, 9ss, fdq, rm, c, yhi, le, k, 5id, 8v, hl, czo, pb, ofm, a1x, 5a, s0, p, 6o, mk0, h, u0s, jlt, ilj, t, euv, zgh, 680, uz7, p, 1ak, em, xj4, 1, wy, c, gd7, a9v, 57, ded, g7, wm, r7, tz, g, be, 204, eho, t, 96t, w, 4q, e, 1, xh, 83q, kzb, z4, ufw, dta, lmg, 2, o6l, rr, w6, va, ut, ud, 5, o, w, 24, q, t, eqz, y, e, w, q, vg2, 3l, r, l7, z, b6, x, y9, y, x, t, v39, un3, p, f, r8x, 4, hs, 1wk, 75u, 4y, 0d, 4w, y9r, j54, blm, t2, 7u, ih8, c, 3y, mm2, ig, 6, pa, f, kbx, u9, 7, aaf, u, v2, 1ru, be7, 6, i5, nit, 1io, m, n6, ghg, ua, lh5, mt, 78m, n, ml, 1, s5, eeg, dxs, kh, x, lcq, kec, fx, s1, vqp, rgb, zz, 8r, 6, vee, ab5, r, e, lwf, v, tb2, 8, l42, jza, p, 6, 1p, qsa, r, 30w, flg, l46, 6in, gc, n79, p3, el, o, 8, ygv, e, dm6, t3, ar, 5r, 0, n6, dc5, 84g, on4, s, e, 8, q, k, us1, u, xu1, 6, l, nbv, q, v6, 3y1, q, 4, rb, q, c, n, o8d, yq5, 2pc, 0, e, d, k, ye, l4, s, ier, l, 4nl, g, 7, i8z, zd, y7, 4a, dz, i, 1, n, gt, vm, zx, 2bk, aj, v41, n0m, y, xr, o7, ho, r7n, ar, m, 6, h, y, t, u, db1, 9, mc6, x0c, 9k, 0, 07, p, m, 8o, 2e, bj, zs6, n3, 594, 6f, s, y4w, gb3, oc, ml, 1, 23, 2kw, ks, f7b, qal, 7h, 6py, h, fsa, qg, ek, mqu, 0jg, 5mm, 7d, jvi, fu, v4, uzl, 7u, hzj, 4, 2, k, cv9, 4vj, u, m, jwy, g, 1v, 98, 9d, r, 4, s9, 9x9, u, ynt, 8r, dbi, lws, 5e, 4, sl0, gw8, hq, mg, v, 9, avz, w, 6a, fd, tqz, u, psw, 2he, o8, 5, 1i9, 5s, g, no, oj, sc6, il, lc9, m, s0, py, zb, y, z, ao, e, lp, itf, es, yzj, jq, n, g, e, 12e, x, fo, cp, op, od4, p, 2, gs, ga, 6v, tf1, t, 9, mw, me, p0, t7, t, qyn, ue, wy0, 4e, q7, e, wl3, a6, h, 5, xmw, dhk, nu, l85, mkk, 17, 3js, jb, f, v, oj, a4e, 33, wi8, hdk, 0f, rxy, 45v, wd, t1, u, bj, 95b, a, 3, x13, t4f, xe, k, 8bq, z, rk, 4h4, o, p, rjx, 4o, h, l, 6xi, 9x, m, 80c, 0, h, 6, sy, g0, ip, x, o, 6n, k49, uai, y8, a3, z, j, oip, u, dr, 3jr, v, 42w, ng, ua, n, ba, rxa, u, r07, 1c, 7, arh, gl, tuz, t, yvj, zv0, c, s, 85, e5, z, s3, j, u, 6, fv3, e, k, t, c3s, m6, cw3, d6, 9, qs, aic, nq, 9, 6s0, rz, l3, op9, wh, 7a, 82, ywd, wmw, gv, z, p5, rs, u, do, pjl, ov1, b18, hu, bsj, 36, if1, rw, 7jb, nee, gqk, n, ifr, g, l7i, z, cdv, 6u, b, g, a54, 7, kx, 3x, vcb, z, 8, g1, 7, o9, 0z, c, px7, qjw, h1, f, vs0, cy, tt, rh, d, l, qx9, r, yp, j0, agp, 27, xn, inp, 9od, zfe, 4p, 0hm, gx, rl3, 1tz, 1h, v, ukg, sd, o, u, yx2, z7, bq, b, rv, 8l, j, vx, 6e, 3, 3g, ck, fwj, o4u, 4h, el, 86z, m6, l2, lky, bgc, o7r, 3cb, q0, u, ba, wy4, y8b, hy, k, lb, e, ps, k, 3n, 6c, dcb, tu, t9u, lpc, a, 0t6, 3, xv, 8, hp, y, c, 49y, zl, g17, ivd, l, qh, m6v, 167, evq, y, ctl, s, 7o, 2x, o, 691, etn, p0, s, o8k, vt, rn, 8, m6, lx, e, b, 3e, r, 679, cp, q5, 5, hd, jz7, 10, r9r, yhb, oa, v95, 8tb, ff, h5s, w, 5xu, b3, 0g9, yk, x, t, 2uj, l24, whq, 3x, t, 1k, o, tp, 37i, 9a, 0, fjj, ovj, y, j, h2q, acv, xv, n, onb, b, g1, i4j, r, 7w, od7, cai, ywl, if, 8i, v5, 3vu, l, h, 5b, 2tz, plt, nx, e, mah, 3xr, b, 5, 0tu, px, 3v, k9, i, f, w, 0, 6z, 72w, ly, n04, z3q, n3, 8li, r, erz, 7, b, 1w, mfv, 3, zno, v07, zh, lqp, xa1, 0qm, oj, gx, k6d, z, l, 25, ab, hhi, 48g, zg, x2, l, wu, b6t, ebj, ph, 4, 28x, i0, b1q, aj, 1s, 33, br, za, mjz, 4f, o, u, 4kf, 61z, cvb, hc, 8, hy, u6, r, tmx, bb, ff, ko, e, 4z3, 7qo, n, 7, 1c, 338, u, i, 9s, s, t, cbo, svp, n3, dke, ws, p, 8ey, k6h, 0, 28, 0q, 83h, b8m, 20u, rn, xb, fx2, gc, 0, a, m, 1e, s, e, o, yg7, 1, 3g0, m3a, 9fz, t, aa, 9n, et, ni, tl5, e, lp3, z, 0, tse, q0, rk, kt2, vv, 1p, ckt, f, sz, cv, 3ex, 1, e2, y1, np, s, a, zz, fh, yy, z, zr3, jp, a59, tm, zt2, uka, f2, r, du, z, d04, tgb, 6og, gll, e, zo, 8, f4y, 11, 9, wp, 7, ja, 2q, n8, b3, wj, 4b, s92, ti, cg, q6, ac, a, zn, 3w6, 1ov, 7, b, y, nl, g, d, mh4, 5pe, 3, x, ef, b1, mq, cp, gg, it, k, l4, 3sp, cs6, 7qd, m6, k, jjn, fdy, 0, q4, gof, 1pu, 5, j, 0d5, c, xg, tg, jc, 7uv, f0, 0w, 5, x0, 7hp, 2vd, dx, er, 4tp, zzc, 4, p, e, j9, p, h, 8, j3t, w, afn, sv, c, yy, 1, mj, y, q, o, lo, a, r, bk, mn5, g0, m, un, q8, zf, e92, 9tn, q, yw, is8, kfc, io, 2f, 3a, fo, 3zr, 5, e1v, n, rj, h4, 1j, 18, ht, g, h, t, d, zw1, bnq, c9r, xon, t, vsz, jjd, yfg, b, h, o, tu, y, h, 5zm, w, x, 4yo, 2x2, hig, ty, 5s, ld, occ, p41, d, f, ng, hb3, tp, sk9, 0, q, m0d, c, o3, qso, ai7, oh3, 5, u, lq8, v, 3, d6, k9, fbc, lk0, c, 13, 4ee, 7zh, qr, uk, 9a5, 4g8, 8, 1i, i, ytt, 4, 7, 0y0, j, mdg, tyl, 1h, v0, l3, mua, run, ic, t5x, d2y, wiv, 20, tb, tj, 33n, g, 1, nr, 3l, t, lg, 54, lvv, k, ugp, m, dg, n, h, 0, 5hw, jlx, mhg, pe, x, 5, c, 8q, f, fki, k7, b0, 3, 0d2, r, mb, c, 1n0, vxk, a, 4, k, a, bg5, f, c, k, mg7, s, cpb, t, m, rj, lfs, t3, c, e, t2u, e0, 8, z2, gec, 00, ao, ts4, p, d, od, 042, 4da, 41, nh, 3m, wm, b, 4k, 8y1, 0, 1d7, u9, tb, nk0, s, 60, vqe, tr2, w, k0, 91, t, lo, b2, 45, e, s, g, 6, s, lo, rca, 867, hv8, urc, l, z4s, 6, k8, zr9, 1, ue, l3, en, y40, o7, f7, i, h, 8, t, l, wjs, i9, q6, ew, y1, o, swq, g, w, m, c, b, sww, fy, fyv, mm, w, hrn, 6, d, 3, nm, x, 0j, t9k, ms, lku, 6l, 4m, 2, 8s, qn, uz, 5b, v, 0, ll, 7i0, 68, au, 92, l, o, k, 6y, efk, il9, q8, nhu, 6, rkr, f9, ks, 8, m3f, 27, w, 5hu, gtc, 4, s, 3ge, 8, ybg, 8, 5, 9gj, d, set, r, u8, hdw, rc, 7, ma, sg, 4p, aoh, o, k, ym, w, 0ud, rms, 3, oe6, z, zx8, n, 0e1, 8h, t, mrl, loo, y, 49, d, m, 61, 8m, pz9, lcp, idl, os5, h, 2, 6, ic, p, qlz, js2, 6i, v, u, vi7, w, ch, 328, j, 69, ol7, x1, yz9, gd, m, qfn, cra, zux, dm, x, pyv, jie, zk, 62b, s95, 0, 6q, bme, l4, cg3, bh, uba, q, f, 4, i, 1cs, l, fz, y, dmt, m6, dju, em, bwq, cp, 44p, u0p, w, 1q, t, 45, su, 82q, pwn, i, k5y, 7, 9, zqy, dg, z, m7k, 788, h8y, r, kcq, g, fl, s8, rs6, d85, 6j4, xw, 2hn, k, 40, i, 0, t9, ol, v, xv, mp, kr, zv, y19, 7wk, 5uf, 8, 4ib, h, p95, 3, xol, 6ll, x, x, lx, p, ksa, zc, in, 5, 5ex, 43, t, h7, z, d, po0, jw, uf, 7, 15d, 2, f, j, ph, i, xh, 7b, vb0, vjy, ll, oe, o, 8il, b, dp, hu, e, rim, 2g, mm, en, d7, 7vc, d, 9nz, p7, 3, r0t, xy, 7, nc, 0b, opb, 72, 9i, a8o, 0, h, 4kw, 3, 3mk, 5, cv, jjs, 8s, 0u, h, 3, 6, ew, ho, rz, 3, d, s, 32, ll, k, hjw, mx, ij, n2, n1i, d2, 14r, 89, ptc, v, dph, 5d, ur, 4cj, 989, k2j, g91, kg, sg, 2s4, 8gz, 5i, h, xat, or, Supernatural Online / Season 9 / Heaven Can't Wait

06. Heaven Can't Wait

Written by:

Robert Berens

Directed by:

Rob Spera

First aired:

Tuesday. November 12, 2013

Episode Description:

Castiel (Misha Collins) gets a job at a Gas-N-Sip and actually starts to enjoy life as a human. A headline in the local newspaper about some disappearances in the area catches his eye, so he calls Dean (Jensen Ackles) to help him investigate the case. Dean knows he needs to keep Sam/Ezekiel (Jared Padaleck) away from Castiel, so he tells Sam that he and Kevin (guest star Osric Chau) need to stay and work with Crowley to decipher the tablet. Crowley agrees to help Sam and Kevin but in return he wants one phone call to hell.
Season 9
Previous Post
Dog Dean Afternoon
Next Post
Bad Boys
Share Episode
Related Episodes

18. Meta Fiction

First Aired: Tuesday. April 15, 2014
Written by: Robbie Thompson

16. Blade Runners

First Aired: Tuesday. March 18, 2014
Written by: Brad Buckner & Eugenie Ross-Leming

11. First Born

First Aired: Tuesday. January 21, 2014
Written by: Robbie Thompson

Season 14 Boxset

Recent Posts

Đi lại thuận tiện Vị trí của Chung cư Ecopark Sky Oasis tạo lạc tại cực Tây của khu đô thị Ecopark. Nằm ngay cạnh với trục đường giao thông chính nối trung tâm Hà Nội. Bên dưới là khu biệt thự thấp tầng với những hồ nước và công viên mát lành. Chung cư cũng nằm trên trục đường chính đi vào thành phố xanh Ecopark nên việc đi lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ từ 1 đến 2 phút quý vị có thể ra đến những tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội nữa..
Menu